Segells d'Òrgan

Els segells electrònics o segells d'òrgan són un tipus de firma electrònica utilitzada per les Administracions Públiques que permet identificar i autenticar una actuació administrativa automatitzada concreta. 

Els certificats de Segell d'Òrgan servixen per a:

 - Identificar i firmar actes administratius per mitjà de sistemes informàtics sense intervenció directa de la persona física competent, possibilitant així: 

- L'actuació automatitzada de les Administracions Públiques per mitjà de sistemes d'informació adequadament programats i sense la intervenció directa en l'acte concret d'una persona humana. 

En la web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) pot trobar el detall sobre este tipus de certificats electrònics.

Per a validar els certificats de segells electrònics la competència dels quals pertany a la Generalitat valenciana, de forma directa i gratuïta, pot seguir les passos següents:

 • Descarregue la part pública del certificat de segell electrònic utilitzat per a la firma d'un document PDF.
 • Accedisca al servici de validació de certificats de VALIDe, plataforma que oferix l'Administració General de l'Estat.
 • Seguisca les instruccions que se li indiquen per a configurar adequadament el servici de validació.
 • Una vegada configurat el servici de validació, polse l'enllaç que indica "Si el seu certificat electrònic està en un dispositiu d'emmagatzemament o en el seu disc dur, seleccione este link".
 • Polsant el botó "Examinar" seleccione el certificat que desitja validar.
 • Introduïsca el codi de seguretat.
 • Polse el botó "Validar", li apareixerà la informació sobre la validesa del certificat seleccionat.

Per a dur a terme la descàrrega de la part pública del certificat electrònic utilitzat per a la firma d'un document PDF seguisca els passos següents:

 • Òbriga amb Adobe Acrobat el document firmat.
 • Des del panell de firma, posicionar-se sobre la firma i amb botó dret triar l'opció "Mostrar propietats de firma".
 • Des de la finestra de propietats de firma, seleccionar "Mostrar certificat de firmant".
 • En la pestanya Resum polsar sobre el botó "Exportar". Guardar les dades exportats en un arxiu "Arxiu de certificats". S'emmagatzemarà un fitxer amb extensió .cer.