Característiques de la seu electrònica

Característiques de la seu electrònica

La seu electrònica de la Generalitat té les següents característiques:

 1. L'àmbit d'aplicació comprén l'Administració de la Generalitat i està accessible a la ciutadania de manera permanent i gratuïta.
 2. La seu electrònica identifica a la Generalitat quan es relaciona per mitjans electrònics amb els ciutadans i amb altres administracions públiques. A través d'aquesta seu es realitzen totes les actuacions, procediments i els serveis que requerisquen l'autenticació dels ciutadans o de l'Administració de la Generalitat en les seues relacions amb ells i amb altres Administracions per mitjans electrònics, així com aquells altres serveis electrònics dels quals es decidisca la seua inclusió per raons d'eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels serveis públics.
 3. La seu electrònica és de titularitat de la Generalitat.
 4. La gestió de la seu es du a terme d'acord amb les competències següents:
  1. Gestió tecnològica: La gestió, l'administració i la modificació de la Seu Electrònica de la Generalitat correspon a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública , Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions que té assignades les competències horitzontals de la Generalitat en matèria d'Administració electrònica.
  2. Gestió de continguts: cada conselleria o organisme de l'Administració de la Generalitat gestiona els continguts específics del seu àmbit de competències. Cada departament serà responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis fets públics a través d'Internet.
 5. La seu electrònica de la Generalitat està accessible en valencià i castellà.
 6. Els canals d'accés als servicis disponibles en la seu són, a més de l'electrònic, els següents:
  1. L'accés a través d'atenció presencial es farà en les Oficines PROP d'atenció al públic, de la Generalitat, per mitjà dels sistemes d'atenció existents en les oficines esmentades.
  2. L'accés en el cas d'atenció telefònica es farà a través del telèfon d'atenció al ciutadà 012 o 963866000(+ info).