Sistemes d'identificació i signatura acceptats

Per a la tramitació electrònica haurà d'acreditar la seua identitat i signar electrònicament els documents que se li indiquen durant la tramitació.

La Generalitat Valenciana, per a l'autenticació de la ciutadania i empreses en Carpeta Ciutadana, Assistent de Tramitació Telemàtica i Mòdul de notificacions, es recolza en la plataforma Cl@ve, així com en el sistema d'autenticació ClientCert.

Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNI electrónico (DNIe), amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), o amb els emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

A més, indicar que, segons el descrit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques , s'admeten tots els certificats digitals emesos pels prestadors de serveis de certificació inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Els tipus de certificats admesos per la configuració del sistema Cl@ve usats en la Generalitat Valenciana són:

  • Persona física: certificat qualificat de signatura, que són aquells certificats de signatura electrònica que han sigut expedits per un prestador qualificat de serveis de confiança i que compleixen els requisits establits en l'annex I del Reglament (UE) 910/2014
  • Empleat públic
  • Persona física representant de persona jurídica davant les Administracions Públiques
  • Persona física representant d'entitat sense persona jurídica davant les Administracions Públiques

La plataforma Cl@ve admet el sistema de Cl@ve Permanent com a mètode d'autenticació i signatura per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. Aquest mecanisme únicament és acceptat per a les persones físiques quedant excloses les persones jurídiques. Més informació.

Li recomanem que comprove la validesa del seu certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat haurà de posar-se en contacte amb el prestador de serveis de certificació reconegut que l'haja emés.