Queixes

Segons les defineix el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, les queixes són els escrits amb què la ciutadania posa de manifest la seua disconformitat amb el servei rebut, especialment per tardances, desatencions o conductes que reflectisquen una deficiència en la prestació d'aquest servei.

Si la queixa que vol presentar es refereix a deficiències dels serveis generals de les conselleries, de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV), o de centres culturals dependents de la conselleria competent en la matèria, clique en l'enllaç següent:

Si la queixa es refereix a deficiències dels serveis que presta un centre de serveis socials dependent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, podeu formular-la a través de l'enllaç següent:

Si es tracta d'una queixa per les deficiències dels serveis que presta un centre o institució sanitària dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pot formular-la a través de l'enllaç següent:

En el cas que s'haja presentat una queixa davant un òrgan de l'Administració, o davant algun dels ens i empreses dependents de la Generalitat, si la persona que l'ha presentada no rep contestació en el termini d'un mes comptador des de la data en què la queixa va tindre entrada en el departament afectat, es podrà presentar una nova queixa per aquest incompliment davant de la Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació amb l'imprés a què es pot accedir a través de l'enllaç següent:

Suggeriments i agraïments

Suggeriments i agraïments

El Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, defineix els suggeriments com els propostes formulades per les ciutadanes i els ciutadans per a millorar la qualitat dels serveis públics i, en especial, aquelles que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en els seues relacions amb l'administració, o a contribuir a un major grau de satisfacció per part dels usuaris dels serveis esmentats

El mateix decret defineix els agraïments com les manifestacions per les quals les ciutadanes i els ciutadans expressen la seua felicitació o reconeixement pel bon funcionament d'un servei, centre o unitat de la Generalitat, bé per l'òptima prestació d'un servei o pel bon tracte rebut en la dita prestació.

Si el suggeriment o agraïment que vol presentar és refereix a serveis generals dels conselleries, de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), de l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV), o de centres culturals dependents de la conselleria competent en la matèria, clique en l'enllaç següent:

Si el suggeriment o agraïment és referix els serveis que presta un centre de servicis socials dependent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, podeu formular-lo a través de l'enllaç següent:

Si és tracta d'un suggeriment o agraïment relatiu als serveis que presta un centre o institució sanitària dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pot formular-la a través de l'enllaç següent: