Notificacions

Pot accedir a les notificacions accedint al Sistema de Comunicacions de la Generalitat Valenciana: https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html

Per a poder visualitzar correctament les notificacions, verifique que el seu navegador no tinga activat el bloqueig d'elements emergents realitzant els següents passos:

  1. Accedir directament al sistema de comunicacions
  2. Revisar la configuració del navegador per a permetre elements emergents/noves finestres
  3. Accedir amb un altre navegador que no tinga la restricció d'elements emergents

Comprove que per a accedir-hi, ha de fer-ho amb el certificat corresponent al destinatari de la notificació, és a dir, si la notificació va ser emesa a una empresa, per a accedir a la notificació haurà de fer-ho utilitzant un certificat d'empresa emés per a aqueix CIF; si la notificació va ser emesa per a un particular, per a accedir-hi haurà de fer-ho utilitzant el certificat personal emés per a aqueix DNI.

Si ja ha accedit, tinga en compte els punts següents:

-          Si la notificació ha expirat: ha de poder accedir a la documentació en la mateixa pantalla. Pel que fa a com procedir amb la compareixença o acceptació d'aquesta, ha de contactar amb l'organisme que li ha generat la notificació.

-          Si en accedir a la notificació el document està buit o no hi ha documents de resolució en la notificació, ha de posar-se en contacte amb l'organisme que li ha generat aquesta notificació perquè el revise, torne a notificar o li oferisca una via per a proporcionar-li'l.

Li detallem la URL on es detalla com comunicar-se amb el Servei d'Atenció al Ciutadà, per si desconeix el contacte directe de Conselleria https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/012.

 

Revise la configuració del navegador que utilitza ja que possiblement està bloquejant la nova finestra; també alternativament prove amb altres navegadors. Per al cas de les notificacions, com a alternativa, ha de saber que són també accessibles des del Sistema de Comunicacions de la Generalitat Valenciana a través de la següent adreça: https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html

El mòdul de Notificacions de la Generalitat està integrat amb el registre en Blockchain per a millorar la traçabilitat i la seguretat de les accions realitzades sobre les notificacions. Té disponible informació més detallada sobre aquest informe ací.