Ajudes per a l'adaptació de línies elèctriques d'alta tensió en la Comunitat Valenciana per a la protecció de l'avifauna

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3033898
|
Codi GVA: 25285
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió d'ajudes per a dur a terme actuacions de per a l'adaptació de línies elèctriques d'alta tensió en la Comunitat Valenciana als requisits establits pel Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTermini obert
13-02-2024
Observacions

D'acord amb la tipologia del titular de les línies elèctriques, segons el Reial decret 1955/2000, es finançarà el 75% de l'import subvencionable d'aquelles línies elèctriques perilloses per a l'avifauna la titularitat de la qual recaiga en empreses que tinguen la consideració de distribuïdora elèctrica (amb una quantia màxima de 300.000 euros per sol·licitud) i el 100% en les quals la titularitat recaiga en particulars o empreses que no tinguen la consideració de distribuïdora elèctrica (amb una quantia màxima de 100.000 euros per sol·licitud).

L'import mínim subvencionable de cada sol·licitud haurà de ser de 2.000 euros, per la qual cosa no es prendran en consideració actuacions o projectes la quantia dels quals siga inferior a aquesta quantitat

Una mateixa entitat sol·licitant no podrà acumular ajudes per un valor igual o superior al 75% del pressupost total disponible en la convocatòria, si bé aquest límit podrà superar-se en cas que, una vegada admeses i valorades totes les sol·licituds rebudes d'acord amb aquest criteri, existisca encara pressupost disponible no assignat.

Es valoraran cadascuna de les sol·licituds admeses que hagen complit els terminis i els requisits assenyalats en les presents bases, a fi d'establir un ordre de prelació, que es determinarà de la següent forma:

S'ordenaran els projectes per la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que es descriuen en la base sisena, concedint-se el percentatge de les despeses subvencionables de cadascun dels projectes tal com detalla en la base setena fins que s'esgote la quantia total de la convocatòria.

Si existeixen diverses sol·licituds empatades a punts prevaldrà la que major puntuació tinga en el criteri d'avaluació 3 (casos de mortalitat), de seguir l'empat, el criteri 2 (perillositat dels suports) i de seguir l'empat, la que major nombre de suports corregisca.

Si el crèdit s'esgota sense satisfer al 100% les despeses subvencionables de l'última sol·licitud amb l'ajuda concedida, es podrà instar el beneficiari perquè, en el termini de 10 dies comptats des de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional, reformule la seua sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable. Si transcorregut aquest termini no es rebera la reformulació, s'entendrà que l'interessat realitzarà l'actuació completa, la justificació de la qual serà preceptiva per al cobrament de la subvenció.

 

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Els titulars (persones físiques o jurídiques) de línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus i localitzades en les zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució establides per resolució de 15 d'octubre de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i...

Saber més
Requisits

Requisits de les actuacions

 

1. Quan s'han hagut d'iniciar les actuacions?

 

Totes les actuacions objecte de finançament hauran d'haver-se iniciat a partir de l'1 de gener de 2023 i estar finalitzades a data 31 de desembre de 2025.

 

2. Quin tipus d'actuacions són subvencionables?

 

Seran subvencionables les inversions que s'ajusten a les prescripcions tècniques regulades en els articles 6, 7, 8 i annex del Reial decret 1432/2008 de 29 d'agost, així com a les Recomanacions Tècniques del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic per a la correcció dels suports i les obertures elèctriques del risc d'electrocució o col·lisió de les aus. Els projectes de modificació de les línies elèctriques hauran de complir amb el contingut mínim establit en l'article 8.2 del citat Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost. Tot això, sense perjudici del compliment de la normativa electrotècnica o sectorial de qualsevol altra índole que poguera resultar aplicable a les entitats beneficiàries. Així mateix, hauran de comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que les mateixes el requerisquen, amb anterioritat al pagament de les subvencions

 

Les actuacions queden recollides en les següents tipologies:

 

a) La correcció o substitució de creueres de suports, la substitució de cadenes d'aïlladors, l'eliminació d'elements de tensió per damunt de les creueres o semicreueres, o la substitució d'armats. No s'instal·laran alargaderas ni dispositius similars que permeten la posada de l'au.

b) L'aïllament dels ponts d'unió entre els elements en tensió, i l'aïllament de conductors i altres elements de tensió mitjançant fundes o elements plàstics preformados homologats, sempre com a actuacions addicionals per al reforçament de la seguretat en suports sobre els quals s'apliquen modificacions estructurals.

c) Instal·lació d'elements salvaocells o senyalitzadors visuals d'acord, almenys, amb les indicacions generals donades en l'article 7 del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost.

 

Els tributs són despesa subvencionable quan la persona beneficiària de la subvenció els abona efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

Segons el que es disposa en l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions, es consideren despeses subvencionables, als efectes previstos en la citada llei, aquells que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzen en el termini establit per les diferents bases reguladores de les subvencions. En cap cas, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat, prenent-se com a referència els preus unitaris del plec de clàusules particulars per a la contractació de l'Acord marc de serveis de correcció de línies elèctriques d'alta tensió establits pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic disponibles en les pàgina web https://run.gob.es/nxl8ec1c i https://breu.gva.es/b/m1uznno8z2.

 

Les ajudes objecte d'esta convocatòria seran compatibles amb altres ajudes o subvencions que puguen concedir altres Administracions Públiques, entitats públiques adscrites o dependents d'estes, amb la mateixa fi, i altres persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, sempre que no es cobrisca amb estes ajudes el cost total de l'activitat objecte de finançament. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

 

 

Requisits dels beneficiaris

 

No trobar-se en cap de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Complir les obligacions assenyalades en l'article 14 de la precitada Llei 38/2003.

 

Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda pública estatal i autonòmica, així com, enfront de la Seguretat social.

 

No podran estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat l'ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior (article 1 del Reglament (UE) n °702/2014 de la Comissió Europea).

 

Les entitats beneficiàries que estiguen obligades a això hauran de disposar del corresponent Pla d'Igualtat.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Les persones/entitats beneficiàries que reunisquen les condicions previstes en la present resolució de bases i convocatòria podran presentar diverses sol·licituds. La tramitació constarà de les següents fases: - Presentació telemàtica i/o presencial de la sol·licitud i documentació. - Valoració...
Saber més
Criteris de valoració
CRITERI D'AVALUACIÓ 1.- Zonificació risc (25 punts) (A partir de la cartografia publicada en el Visor GVA: https://breu.gva.es/b/kefgkkptwu) En cas de creuar diferents zones, es calcula sumant les puntuacions parcials assignades a les diferents zones travessades, ponderant aquestes...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana .

Documentació
La sol·licitud es presentarà segons model normalitzat. Se signarà digitalment, per l'entitat sol·licitant o el seu representant, en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la Seu Electrònica. Documentació acreditativa de la identitat del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar esta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més
  Presencial

  Presencial i/o telemàtica

  Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, mitjançant el corresponent model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligades a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

   

  Saber més

  Esmena

  Termini
  Des de 13-02-2024

  En cas d'aportació documental voluntària, no s'establix termini, en cas d'haver rebut requeriment d'esmena, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

  Descripció

  Este tràmit permet l'aportació de documents a expedients oberts de sol·licitud d'Ajudes per a l'adaptació de línies elèctriques d'alta tensió en la Comunitat Valenciana per a la protecció de l'avifauna. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de l'interessat. - A conseqüència d'un...

  Saber més
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la present convocatòria.
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Sense perjudici de les obligacions previstes amb caràcter general en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les persones beneficiàries queden subjectes a les següents obligacions de caràcter general: a) Hauran de proposar i executar els projectes proposats i...
  Saber més
  Òrgans resolució
  L'import total d'aquesta convocatòria és de 2.243.709,8€ per a l'adaptació de línies elèctriques d'alta tensió en la Comunitat Valenciana als requisits establits pel Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i...
  Saber més