Què és la seu?

La seu electrònica de la Generalitat Valenciana és l'adreça electrònica d'Internet disponible per als ciutadans, a manera d'oficina electrònica, que per a l'Administració de la Comunitat Valenciana és https://sede.gva.es

Es va crear per ordre Llei 3/2010, de 5 de maig, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

La seu facilita a ciutadans, a associacions, a representants d'empreses o a personal de les administracions públiques, l'accés als serveis electrònics de l'Administració.

Garanteix uns serveis mínims uniformes, un aspecte homogeni i una identificació sota un mateix domini. Aquests serveis s'ofereixen les 24 hores del dia i durant 365 dies de l'any.

Ofereix accés a la informació general actualitzada sobre procediments i serveis electrònics, permetent la descàrrega de documents i sol·licituds, i iniciar procediments electrònics amb registre electrònic, amb les mateixes garanties que un registre presencial.

La seu disposa d'un certificat reconegut de seu que garanteix un accés segur.

Administración electrónica

Administración electrónica

L'administració electrònica és el conjunt de solucions que permet a la ciutadania i a les empreses poder relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics.

El principal element impulsor de l'administració electrònica és la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic ambdues estableixen obligacions digitals entorn de l'administració i promouen una administració més eficient, eficaç, pròxima i transparent.

La Llei 39/2015 regula les relacions externes entre l'administració i els ciutadans. Pretén implantar una administració totalment electrònica, interconnectada i transparent, millorant l'agilitat dels procediments administratius i reduint els temps de tramitació. Estableix, en definitiva, que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual en les administracions públiques. 

La Llei 40/2015 és una norma comprensiva del règim jurídic de les administracions públiques, regulant *ad intra el funcionament intern de cada administració i de les relacions entre elles. Estableix que les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans a través de mitjans electrònics. 

A més d'aquesta base normativa, s'està en un context en el qual la ciutadania i les empreses demanden la necessitat d'un nou model de relació amb l'administració pública. La Generalitat Valenciana ha d'adaptar-se a aquest context per a poder prestar els serveis que demanden les persones i la societat en general, no sols sustentant-se en els avanços tecnològics en l'àmbit de la gestió pública, sinó replantejant i simplificant el model de gestió per a adaptar-lo al procediment administratiu electrònic.

L'administració electrònica ofereix beneficis tant a la ciutadania i a les empreses, com a la mateixa Generalitat Valenciana.

Els avantatges que presenta l'administració electrònica per a la ciutadania i les empreses són:

  • Disponibilitat i facilitat d'accés, atés que permet interactuar i realitzar tràmits amb la Generalitat Valenciana en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, sense haver de desplaçar-se de manera presencial a cap oficina de la Generalitat Valenciana, amb el consegüent estalvi de temps per al ciutadà i les empreses.
  • Simplificació de la tramitació, ja que els sol·licitants no hauran de presentar documents que ja obren en poder de la Generalitat Valenciana.
  • Transparència, atés que l'interessat pot conéixer en tot moment quin és l'estat de tramitació dels seus procediments.

Els principals avantatges que té per a la Generalitat Valenciana són la simplificació dels procediments administratius, reducció dels papers i càrrega administrativa, disminuint així el cost i els terminis de tramitació, a més de millorar la seguretat de les transaccions. Tot això redunda en la millora de la percepció del ciutadà respecte a la gestió de la Generalitat.