Text tràmite general

Sol·licitud general única d’iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments - Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no n’hi haja un d’específic en la seu electrònica de la Generalitat.

El tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general única pot utilitzar-se per les persones interessades quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, les persones interessades vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre) i encara no s’haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica, haurà d’utilitzar necessàriament esta via per a relacionar-se amb l’Administració.