Text tràmite general

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments - Tràmits a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat

Estos tràmitsTELEMÀTICS de sol·licitud general poden utilitzar-se pels interessats quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica necessàriament caldrà utilitzar esta via per a relacionar-se amb l'Administració.