Sellos de Organo

La Generalitat Valenciana autentica la seua actuació administrativa automatitzada a través de segells electrònics  vinculats als seus òrgans administratius.

S' entén per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuación realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d' un procediment administratiu i en la que no haja intervingut de forma directa un empleat públic. 

Podrà verificar la validesa dels certificats utilitzats en l' àmbit de la Generalitat Valenciana, a través de la plataforma VALIDe que oferis el Ministeri d' Hisenda i Funció Pública. 

A continuació es relaciona la llista actualitzada de segells electrònics utilitzats per la Generalitat Valenciana per a la identificació i autenticació de l' exercici de la seua competència en actuacions administratives automatitzades: