Inscripció en el curs de formació en matèria de consum MARC COMPETENCIAL DE CONSUM. Consum.

Codi SIA: 2846902
Codi GUC: 22330
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: TANCAT
(24-03-2023
12-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Possibilitar la inscripció en l'EDICIÓ de VALÈNCIA del curs de formació en matèria de consum MARC COMPETENCIAL DE CONSUM. Les dades d'aquest curs de formació són els següents: 1. Està organitzat per la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de la Generalitat Valenciana. 2.Aquesta acció formativa està inclosa en el PFCI 2023 (PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA INTERADMINISTRATIU de 2023), promogut per la DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM DEL MINISTERI DE CONSUM i finançat amb càrrec als fons de formació contínua per a plans interadministratius per Resolució de l'Institut Nacional d'Administració Pública –INAP-), per a l'any 2023 en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP). . 3. Edició: VALÈNCIA 4. Codi del curs: 03(04)-CV-2023 5. DATES de realització: els dies 19 i 26 d'abril 2023 6. MODALITAT d'impartició del curs: PRESENCIAL Concretament s'impartirà en Complex Administratiu 9 d'octubre , Edifici B Sala 3 ,C/ Democràcia n *º 77

Observacions

A) DADES DE CONTACTE: Direcció General de Comerç, Artesania i Consum Servei de Defensa de les Persones Consumidores i Arbitratge de Consum Secció de Formació i Educació en matèria de Consum Ciutat Administrativa 9 d'Octubre C/ Democràcia, número 77 Torre II - planta 6a 46018 - València Telèfon 961209478 Correu electrònic: consumef@gva.es B) Més informació en l'apartat "Formació / Cursos" de l'àrea de Consum de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Qui pot sol·licitar-ho?

Mitjançant aquest tràmit poden sol·licitar la inscripció en el curs de formació objecte del mateix les persones empleades públiques al servei de les Administracions Públiques competents en matèria de Consum de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) de 9 de març de 2018 (publicat en BOE núm. 74, de 26/03/2018, per Resolució de 21 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció al curs serà DEL 24 de MARÇ de 2023 Al 12 d'ABRIL de 2023, tots dos dies inclosos.

Documentació

Únicament ha d'annexar-se al tràmit telemàtic la SOL·LICITUD d'inscripció al CURS, segons model normalitzat SOLCURVA, que està disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també en el tràmit telemàtic. Eixa sol·licitud: 1r - HA DE DESCARREGAR-SE en l'ordinador o dispositiu electrònic que s'utilitze. 2n - Ha d'emplenar-se i a continuació signar-se digitalment tant per la persona empleada pública sol·licitant del curs, com pel seu superior/a jeràrquic/a i guardar-se així en l'ordinador o dispositiu electrònic. 3r - I, després d'accedir al tràmit telemàtic i emplenar i signar el formulari web, ha d'ANNEXAR-SE (ja EMPLENADA I SIGNADA DIGITALMENT) en el pas "Documentar" i realitzar la presentació telemàtica (pas "Registrar") de tot això.

Presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb el que es preveu en l'article 14.2.e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la PRESENTACIÓ de la sol·licitud d'inscripció HA DE REALITZAR-SE MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a realitzar eixa presentació telemàtica ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - El sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa Més informació en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2. Fent click en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web, annexar la sol·licitud emplenada i signada digitalment (en el pas Documentar) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu enllaç directe a ella en l'apartat "Enllaços"). 3. DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR en el pas "Documentar" del tràmit telemàtic: - En l'apartat d'aquest tràmit denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" s'indica eixa informació. - I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeix model normalitzat i emplenable d'eixa documentació. - Recorde que ha de descarregar, emplenar, signar digitalment i guardar en el seu ordinador (o un altre dispositiu electrònic que utilitze) eixa documentació, de manera que després puga annexar-la en el pas "Documentar" del tràmit telemàtic. 4. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents En cas que precise més ajuda, per favor notifique-ho a una d'aquestes adreces de correu electrònic: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: consumef@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Presentació TELEMÀTICA de la sol·licitud d'inscripció al curs de formació dins del termini establit per a això, davant la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum. 2. A les persones sol·licitants se'ls notificarà telemàticament la seua admissió al curs, en els termes previstos en els articles 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 3. Qualsevol incidència posterior (renúncia, impossibilitat sobrevinguda de participar en el curs, etc.) ha de comunicar-se a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum també de manera TELEMÀTICA a través del tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de COMERÇ i/o CONSUM de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 4. Finalitzat el curs es remetrà telemàticament a les persones participants un certificat acreditatiu de la seua assistència a aquest. La inassistència superior al 10 per cent de les hores de l'activitat formativa impossibilitarà la seua expedició.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució