Ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2072662
|
Codi GVA: 18690
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 19-06-2024

Fins 10-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. L'objecte de les ajudes és generar i finançar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions col·laboradores.

2. Són subvencionables els projectes innovadors i d'experimentació que versen sobre les matèries que s'indiquen a continuació i es valoraran segons la base sisena de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural:

a) Adaptació del material vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana (condicions de canvi climàtic i/o escassetat de recursos hídrics).

b) Model de producció i transformació agroecològica i/o sostenible.

c) Reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la producció agroalimentària.

d) Potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons vegetals i animals.

e) Projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya, parcs naturals i Xarxa Natura 2000.

f) Reutilització i valorització dels residus agraris i/o agroalimentaris.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
19-06-2024 al 10-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
19-06-2024
JustificacióTermini obert
28-10-2024
Observacions

En aquest règim d'ajudes, és aplicable a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, i, per a la resta d'operadors, és aplicable el Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

 

Despeses subvencionables

Seran despeses subvencionables les que s'indiquen a continuació, sempre que estiguen directament vinculades amb la realització del projecte subvencionat.

Seran despeses elegibles i, per tant, subvencionables, conforme l'article 31 de la Llei general de subvencions, els conceptes següents:

a) Despeses de personal (investigador, tècnic i altre personal auxiliar, dedicat exclusivament al projecte). Aquest concepte no podrà sobrepassar el 60 % del pressupost elegible total acceptat per l'administració.

b) Despeses d'instrumental i material utilitzats exclusivament per al projecte subvencionat i inputs agraris, així com les despeses de costos de material fungible que es consumisquen com a conseqüència de la realització del projecte subvencionat, i només durant la duració d'aquest. En cas que aquest material siga inventariable, únicament seran subvencionables els costos d'amortització d'aquest que corresponguen al termini de durada del projecte subvencionat.

c) Despeses de dietes i despeses de viatge derivades directament del projecte subvencionat, i només durant la durada d'aquest.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars, cessionàries o arrendatàries de finques o explotacions agrícoles i/o ramaderes, amb seu a la Comunitat Valenciana i l'activitat de la qual estiga relacionada amb l'objecte de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre, de la Conselleria...

Saber més
Requisits

Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d'estar inscrites en el Registre d'Explotacions Agrícoles de la Comunitat Valenciana (REA) i/o en el Registre General d'Explotacions Ramaderes (REGA), i si és el cas, en aquells registres en els quals siga obligatòria la seua inscripció.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9873, de 18.06.2024).

Documentació
Les sol·licituds s'han de presentar, conforme al model de sol·licitud establit i acompanyada de la documentació establida en la base setena de l'Ordre 28/2018, de 10 de desembre. La sol·licitud d'ajuda, juntament amb la documentació requerida, han de dirigir-se a la direcció general competent en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

  On dirigir-se

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 19-06-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en:

   

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de concessió serà de sis mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
  Quantia i cobrament
  La intensitat de l'ajuda podrà ser de fins a un màxim del 100 % de les despeses subvencionables. La quantia de l'ajuda que s'atorgarà per beneficiari no podrà superar l'import de 15.000 euros anuals per titular de finca o explotació o, si escau, per entitat associativa.
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Amb caràcter general, les persones beneficiàries de les ajudes tenen les obligacions següents: a) Acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució, es podra interposar potestativament recurs de reposició davant del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del...

  Saber més
  Sancions
  El que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. El règim sancionador serà el que preveuen els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Fins 28-10-2024

  El termini de realització i justificació de la despesa s'establix fins al 28 d'octubre de 2024, llevat que es determine un termini posterior en la resolució de concessió de l'ajuda.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en:

   

  On dirigir-se