Visualització de contingut web

Sistemes de verificació de signatura

Un dels elements afavoridors de l'Administració electrònica és la utilització de la firma electrònica gràcies a la qual els ciutadans poden realitzar transaccions verdaderament segures i relacionar-se amb l'Administració amb la màxima eficàcia jurídica

L'ús de la firma electrònica garanteix:

  • La privacitat de la informació, que només pot ser llegida per persones autoritzades.
  • La integritat de la informació, que no pot ser alterada en el transcurs del seu enviament o posterior emmagatzematge.
  • L'autenticitat, perquè confirma que el missatge rebut ha sigut enviat per qui diu que el va enviar, o que el missatge rebut és el que s'esperava.
  • El no rebuig o confirmació de l'autoria d'un missatge enviat o d'una acció realitzada, perquè no se'n pot rebutjar la procedència.

 

A causa dels múltiples certificats que poden utilitzar-se per a la identificació i la firma, implantar sistemes que suporten totes les funcionalitats i relacions amb les CA pot resultar complex i costós.

Sistema de verificació del certificat de la Seu

Codi de Verificació segur:

 

Verificació d'empremta de documents annexos en els justificants de registre

Validació de documents pdf firmats