Sol·licitud de participació en la primera edició dels Premis a l'Emprenedoria de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2965246
|
Codi GVA: 23138
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 15-03-2023

Fins 04-04-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentació de la sol·licitud per a la concessió dels Premis a l'Emprenedoria de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana, que reconeix el paper fonamental i la contribució de les dones que desenvolupen projectes relacionats amb l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
15-03-2023 al 04-04-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
15-03-2023

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Entitats i persones beneficiàries:

 

a) Dones majors d'edat, amb veïnatge administratiu en algun municipi de l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana, que estiguen en actiu i lideren un projecte amb domicili fiscal en l'àmbit rural, amb les característiques del punt primer de l'annex I de l'Ordre 1/2023, que estiga en funcionament almenys un any en el moment en què es publique la convocatòria i que es comprometen, mitjançant declaració responsable, a mantindre aquestes activitats com a mínim durant els 6 mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.

 

b) Dones majors d'edat, que tinguen veïnatge administratiu en algun municipi de la Comunitat Valenciana, actives en el sector econòmic pesquer o aqüícola, i que lideren un projecte amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que estiga en funcionament almenys un any en el moment en què es publique la convocatòria i que es comprometen, mitjançant declaració responsable, a mantindre aquestes activitats, com a mínim, durant els 6 mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.

 

c) Persones jurídiques, amb domicili social en algun municipi de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen la seua activitat econòmica en l'àmbit rural, o en el sector pesquer o aqüícola de la Comunitat Valenciana, sempre que l'òrgan directiu d'aquesta estiga encapçalat per una dona o que en l'òrgan directiu més del 50 % dels seus components siguen dones, que el projecte presentat funcione des de fa almenys un any en el moment en què es publique la convocatòria i que es comprometen, mitjançant declaració responsable, a mantindre aquestes activitats com a mínim durant els 6 mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.

 

S'entén per àmbit rural la definició que estableix el punt primer de la base segona de l'Ordre 1/2023, de 4 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de Premis a l'Emprenedoria de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana.

Requisits

1. Requisits per a ser persona beneficiària.

-Naturalesa i registre:

a. Persones físiques: Ser persona que, d'acord el concepte que recull l'article 3.1 de l'Estatut d'Autonomia, tinga veïnatge administratiu en algun municipi de la Comunitat Valenciana, en el moment de presentar la sol·licitud corresponent.

b. Persones jurídiques: en el cas de federacions, confederacions i associacions amb domicili social a la Comunitat Valenciana. Serà necessari complir els requisits següents en el moment de presentar la corresponent sol·licitud:

· Estar inscrites en el Registre nacional d'associacions o en el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana o en els registres especials establits per la normativa vigent.

· Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

· No podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les associacions i federacions integrades en una federació o confederació que hagen sol·licitat una subvenció en la corresponent convocatòria per al mateix projecte presentat per la seua federació o confederació.

 

- Les entitats i persones beneficiàries han de tindre com a àmbit territorial d'actuació, o la seua seu corporativa, en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

 

2. Requisits dels projectes:

 

- Els projectes presentats per les persones físiques o jurídiques, que complisquen els requisits per a ser beneficiaris hauran d'estar relacionats amb l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria agroalimentària, la comercialització alimentària, les activitats relacionades amb la prestació de serveis inherents a aquests sectors i la integració social i les activitats turístiques en l'àmbit rural o en el sector pesquer i aqüícola valencià.

 

- També podran participar les persones físiques o jurídiques, que complisquen els requisits per a ser beneficiaris, per la realització de projectes i/o activitats que siguen continuació d'altres ja iniciats en anteriors anys, si persisteixen els fins pels quals es van iniciar, i que es comprometen, mitjançant una declaració responsable, a mantindre aquestes activitats, com a mínim, durant els 6 mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.

 

- Serà incompatible formar part del jurat amb la participació en la present convocatòria.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud amb la documentació que ha d'acompanyar-la.

- Informe de l'òrgan de valoració.

- L'òrgan instructor formularà la proposta de resolució

- Resolució i notificació: El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del premi serà de 6 mesos comptats des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Una vegada transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració.

- Pagament i justificació: El pagament de la totalitat de l'import del premi en cada categoria es realitzarà una vegada dictada la resolució d'adjudicació.

Criteris de valoració

1. Emprenedoria. Originalitat i innovació del projecte.

- Es valoraran els aspectes següents:

a. Creació de nous projectes sostenibles

b. Desenvolupament de projectes innovadors

c. Oferta de nous productes, serveis o formes de valoració de recursos endògens

d. Ús de noves tècniques, tàctiques de treball i gestió que permeten augmentar el potencial de l'empresa

e. Diversificació de productes i/o mercats del sector

- 5 punts per cada aspecte que complisca el projecte en aquest criteri

Fins a un màxim de 25 punts. Puntuació mínima: 5 punts.

 

2. Sostenibilitat del projecte

- Es valoraran els següents aspectes que contribuïsquen a la sostenibilitat de l'activitat:

a. Utilització i inversió en energies renovables

b. Millora de l'eficiència energètica

c. Reutilització, reciclatge i estalvi de recursos hídrics

d. Prevenció de l'erosió del sòl i conservació de la biodiversitat

e. Reducció d'emissions GEI

f. Reutilització i reciclatge de residus

g. Aposta per la mobilitat sostenible

h. Innovació en construcció i arquitectura sostenible

- 2 punts si el projecte compleix amb almenys un dels aspectes esmentats en aquest criteri.

- 5 punts si el projecte compleix amb almenys 3 dels aspectes esmentats en aquest criteri.

- 10 punts si el projecte compleix més de 3 aspectes esmentats en el criteri.

Fins a un màxim de 10 punts. Puntuació mínima: 2 punts.

 

3. Desenvolupament del projecte en un municipi en risc de despoblació.

- Es valorarà que el projecte es realitze en un municipi amb escassa població, d'acord la informació geogràfica garantida pel geoportal oficial de la Infraestructura de Dades Espacials de la GVA (IDEV):

a. Risc de despoblament en l'àmbit municipal categoritzat de molt alt o alt: 10 punts

b. Risc de despoblament a escala municipal categoritzat categoritzat de moderat: 5 punts.

Fins a un màxim de 10 punts. Puntuació mínima: 5 punts.

 

4. Contribució a l'ocupabilitat local.

- Es valorarà:

a. El nombre de persones que treballen en l'empresa (persones titulars i persones amb contracte laboral).

b. Presència de persones menors de 40 anys.

c. Inclusió de diversitat funcional.

- Nre. de treballadores i treballadors inferior o igual a 5: 5 punts.

- Nre. de treballadores i treballadors superior a 5: 8 punts.

- Inclusió de persones menors de 40 anys: 1 punt per persona

- Inclusió de persones amb diversitat funcional: 1 punt per persona.

Fins a un màxim de 10 punts. Puntuació mínima: 5 punts.

 

5. Contribució a la inserció laboral de les dones

- Es valorarà el percentatge de dones que treballen en l'empresa en relació amb el total de treballadores/ors (persones titulars i dones amb contracte laboral).

- Fins al 50 % de dones sobre el percentatge de treballadors: 10 punts.

- Més del 50 % de dones sobre el percentatge de treballadors: 25 punts.

Fins a un màxim de 25 punts. Puntuació mínima: 10 punts.

 

6. Petjada socioeconòmica del projecte

- Es valoraran els aspectes següents:

a. Contribució del projecte a dinamitzar l'economia local, en posar en valor els seus recursos, existència de sinergies amb altres sectors productius a escala local i comarcal.

b. Projecte integrat en alguna fórmula associativa.

c. Contribució del projecte a la sostenibilitat social del territori (ciutadania involucrada i afectada pel projecte).

- 10 punts: si el projecte té un impacte socioeconòmic sobre la regió en almenys un dels aspectes esmentats en aquest criteri.

- 20 punts: si el projecte té un impacte socioeconòmic sobre la seua regió en 3 dels aspectes esmentats en el criteri.

Fins a un màxim de 20 punts. Puntuació mínima: 10 punts.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

La presentació de sol·licituds es realitzarà en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria dels premis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9553, de 14.03.2023).

 

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran.

Documentació
La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent: 1. En el cas de no autoritzar o oposar-se davant de l'òrgan gestor del procediment a la consulta interactiva de dades, hauran d'aportar la documentació següent: - Acreditació de la identitat fiscal del sol·licitant o del representant...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en:

  On dirigir-se

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 15-03-2023
  Descripció

  Si les sol·licituds de participació no s'ajusten als requisits exigits en l'ordre de bases i en la present convocatòria, es requerirà a l'entitat o persona interessada, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en:

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar a les entitats la resolució serà de sis mesos, comptats des de la data de publicació de la convocatòria dels premis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Quantia i cobrament
  1. Els premis consistiran en un diploma acreditatiu del reconeixement rebut i una dotació econòmica. 2. S'estableixen les següents categories de premis. a) Premi a l'emprenedoria en el sector agrari de l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana. b) Premi a l'emprenedoria en el sector pesquer o...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Els participants hauran de complir les obligacions que estableix l'ordre de bases regulades per a la concessió dels Premis a l'Emprenedoria de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana i la convocatòria corresponent.
  Observacions

  Contra la resolució que es dicte, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123...

  Saber més