Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de determinats procediments de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat i NO APLICABLE a la presentació de models 600, 620, 650, ni 651, ni a sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'aquests, ni als altres que s'especifiquen.

Codi SIA: 223771
Codi GVA: 18500
Organisme: AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA ATV
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Per a la presentació telemàtica de documents en l'ATV s'utilitzarà el tràmit telemàtic específic per a cada procediment, que actualment està habilitat en els següents: - Autoliquidacions 600, 620, 650, 651, 635 i 593. Disponibles en https://atv.gva.es/es/declarar-impostos - Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts/rectificació d'autoliquidacions (model 756). Disponible en https://atv.gva.es/dii-rectautoliq-756 - Contestar requeriments o efectuar al·legacions. Disponible en https://atv.gva.es/tramit-requeriments-alegacions - Certificat d'estar al corrent. Disponible en https://atv.gva.es/es/tributos-certestaralcorriente - Declaració informativa pels qui organitzen subhastes de béns mobles (model 603). Disponible en https://atv.gva.es/es/model-603-subhastes-de-bens-mobles Per a la presentació telemàtica de qualsevol altre tipus de document, s'utilitzarà aquest registre electrònic (tràmit Z). Aquest registre electrònic no serà vàlid per a la presentació d'autoliquidacions amb tràmit específic, a dalt indicades. En cas que existisca un model tributari normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, i els interessats vulguen o hagen de presentar-lo de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) S'UTILITZARÀ EL MODEL NORMALITZAT ESPECÍFIC TRIBUTARI, COM A DOCUMENTACIÓ ADJUNTA, a més de la resta de documentació que siga necessària.

Observacions

Observacions

En el cas d'escrits dirigits a l'Agència Tributària Valenciana, no podrà utilitzar-se per a la presentació telemàtica dels models d'autoliquidació 600, 620, 650, 651, 635 i 593, ni per a la presentació de sol·licituds d'ajornament i fraccionament d'aquests.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que s'ha establit per la llei.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Tot l'any.

Formularis documentació

Juntament amb el formulari de sol·licitud general o, si és el cas, el formulari específic tributari que procedisca, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració a la ciutadania o la que la persona interessada considere oportú presentar).

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària"). Des de l'assistent de tramitació electrònica s'han d'efectuar els passos següents: 1. Completeu el formulari de dades generals. - El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València). - El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament. - El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit. 2. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia". 3. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent: Des de l'apartat "Altres documents" podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, heu d'adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment. 4. En l'apartat "Pagar" no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu l'heu d'haver annexat en el pas anterior). 5. Registreu la sol·licitud.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa