Sol·licitud d'ajudes d'urgència al lloguer d'habitatge a les persones afectades per l'incendi declarat el 22 de febrer de 2024 a la ciutat de València.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3053720
|
Codi GVA: 95846
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtenció d'ajudes per a facilitar l'accés a un habitatge en lloguer a les persones que residien en un habitatge de la seua propietat o en règim de lloguer afectada en l'incendi iniciat el 22 de febrer de 2024 al carrer Poeta Rafael Alberti número 2 de la ciutat de València.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

L'ajuda no s'aplicarà en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat familiar siga titular d'un altre habitatge que tinga a la seua disposició a menys de 30 quilòmetres de la ciutat de València.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones físiques i residents per qualsevol títol jurídic vàlidament admés en dret, ja siga en propietat o en règim de lloguer, que en el moment de l'incendi tenien la seua residència habitual i permanent en alguns dels habitatges destruïts en l'incendi iniciat el 22 de febrer de 2024 al carrer...

Saber més
Requisits

Han de ser persones físiques propietàries o en règim de lloguer que tenen la seua residència habitual i permanent en l'habitatge sinistrat i que a conseqüència de l'incendi es vegen obligades a llogar un habitatge per a destinar-la a la seua residència habitual i que subscriguen el contracte...

Saber més

Com es tramita

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini màxim d'un mes des de la subscripció del contracte d'arrendament. (DOGV núm. 9796, de 26.02.2024)

Documentació
Es presentarà la sol·licitud a través del tràmit específic que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es dels procediments de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge. Es presentarà la sol·licitud juntament amb els següents...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud de l'ajuda es presentarà a través de mitjans telemàtics en la seu electrònica de la Generalitat.

Esmena

Termini
Termini obert

Si s'ha requerit l'esmena de la sol·licitud o la documentació que l'acompanya, el termini per a realitzar este tràmit és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació del requeriment.

Descripció

Este tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents, amb certificat digital, per a completar i/o esmenar un expedient iniciat de les Ajudes al lloguer d'habitatge a les persones afectades per l'incendi declarat el 22 de febrer de 2024 a la ciutat de València.

Forma de presentació

Resolució

Quantia i cobrament
L'import de l'ajuda serà igual al preu de l'arrendament de l'habitatge, amb el límit màxim de 1.000 euros mensuals. Este límit es podrà incrementar, a raó de 100 euros addiciona'ls per cadascuna de les persones que vagen a residir en l'habitatge arrendat, sempre que tingueren la seua residència...
Saber més

Justificació

Termini
Termini obert

El termini per a aportar els justificants de pagament de les mensualitats del lloguer serà d'un mes a comptar des de la data del pagament de la mensualitat.

Descripció

Este tràmit té per objecte la presentació telemàtica dels justificants de pagament a l'arrendador de les corresponents mensualitats del contracte de lloguer objecte de l'ajuda. Les persones beneficiàries hauran de presentar els documents acreditatius de les transferències bancàries realitzades...

Saber més
Forma de presentació