Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic per a l'exercici 2024

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3052917
|
Codi GVA: 95025
Descarregar informació
Pendent apertura
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Actuacions de millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, a través de l'eliminació de barreres en els àmbits i línies d'actuació següents:

a) Adquisició d'equipaments per a eliminació de barreres en espais públics i elements d'ús públic:

- Equipament en edificis de pública concurrència de titularitat pública o privada, pertanyents a entitats locals o entitats sense ànim de lucre destinats a l'acció social de les persones amb diversitat funcional o amb dret d'ús a favor d'estes entitats sense ànim de lucre, mitjançant l'establiment de mecanismes i alternatives tècniques. - Equipament destinats a Punts de Platja Accessibles per a facilitar l'accessibilitat universal.

- Equipament destinat a parcs públics urbans per a facilitar l'accessibilitat universal. - Promoció de l'accessibilitat de la comunicació, establint mecanismes i alternatives tècniques que facen accessibles els sistemes de comunicació i senyalització en els àmbits anteriors.

b) Obres d'adaptació de platges urbanes en platges accessibles.

Terminis
Sol·licitudTermini pendent
25-06-2024 al 15-07-2024
Observacions

PLA DE CONTROL

Es durà a terme un Pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada relativa al projecte.

El tipus de control serà administratiu sobre la totalitat de les subvencions concedides en esta convocatòria. Així mateix es realitzaran controls de camp mitjançant la visita a alguna de les entitats beneficiàries per a comprovar l'execució de l'activitat.

El control es realitzarà sobre almenys un 10% de la quantia total de la línia de subvenció pressupostada.

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Entitats locals i entitats sense fi de lucre, que siguen titulars d'espais públics i/o edificis de pública concurrència en la Comunitat Valenciana.

 

Requisits

Queden excloses les actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació que assenyala l'article 36 de l'Orde 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives modificada per l'Orde 3/2019, de 23 de juliol, i per l'Orde 1/2022 de 13 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per...
Saber més
Criteris de valoració
1. La puntuació màxima d'un expedient serà de 100 punts, no podent-se concedir subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 40 punts. 2. La valoració de les sol·licituds d'adaptació de platges urbanes per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible s'efectuarà...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direcció General de les Persones amb Discapacitat

Sol·licitud

Termini
Des de 25-06-2024 a 15-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm.9786, de 21.06.2024)

Documentació
S'admetrà una única sol·licitud per entitat i modalitat d'ajuda. 1.- Tota sol·licitud ha d'estar emplenada amb la part general que consta com a Annex I, i la part específica de la mateixa segons es tracte: a) Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant la firma electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o la de la persona que la represente. Així mateix, el procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixa de les domiciliacions bancàries (PROPER)...
Saber més

Resolució

Termini màxim
1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de concessió i denegació d'estes ajudes serà de quatre mesos a comptar des de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Este termini s'entendrà, a comptar des de la publicació de l'import...
Saber més
Quantia i cobrament
1. La quantia màxima que es podrà concedir a cada entitat serà el 50% de la quantia del projecte per al qual se sol·licita la subvenció i per un import màxim de 30.000 €. 2. El percentatge de l'ajuda a concedir sobre el cost total de l'actuació es determinarà conformement a la puntuació obtinguda...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
1. Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a: a) Aportar, almenys, el 50% dels costos de l'actuació per als quals se sol·licita la subvenció, amb finançament propi o concurrent d'altres institucions. b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció (obra...
Saber més
Òrgans resolució
Direcció General de les Persones amb Discapacitat
Sancions
S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal que s'establix en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'estes,...
Saber més