Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb discapacitat per a l'exercici 2024

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3052916
|
Codi GVA: 94986
Descarregar informació
Termini obert

Des de 19-06-2024

Fins 18-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar per a l'exercici 2024 les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb discapacitat.

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.

b) L'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.

c) L'adaptació de vehicles.

d) Transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

Seran objecte de subvenció únicament les adquisicions o actuacions realitzades dins de l'any natural corresponent a la present convocatòria.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
19-06-2024 al 18-07-2024
Observacions

1. Constitueixen ajudes tècniques i productes de suport, que poden ser objecte d'ajuda per a la seua adquisició les que figuren incloses en l'Annex III de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOGV núm. 7705, de 26.01.2016), modificada per l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, (DOGV núm. 8600, de 26.07.2019) i per l'Ordre 1/2022, de 13 de juliol, (DOGV núm. 9385, de 18.07.2022).

 

2. Ajudes a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar:

- Només se subvencionaran aquelles unitats d'obra i instal·lacions necessàries per a eliminar les barreres arquitectòniques, a exclusió de qualsevol altra unitat d'obra o instal·lació que no tinga relació amb la supressió de barreres o millora de l'accessibilitat.

 

3. Ajudes per a l'adaptació de vehicles:

- Únicament seran objecte de subvenció els elements que tinguen la condició d'adaptats en vehicles de tracció mecànica.

 

4. Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials:

- En el cas d'ajudes de transport, es considera despesa subvencionable les despeses de transport necessaris que les persones amb mobilitat reduïda tinguen a aquest efecte, per a poder desenvolupar una vida activa, assistència a tractaments i centres assistencials (art. 26 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat residents en la Comunitat Valenciana.

Les ajudes podran ser sol·licitades per la pròpia persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, guardador de fet.

 

Requisits

Requisits de caràcter general:

 

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.

2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.

3. Ser menor de 65 anys.

4. Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.

5. Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

En el cas d'ajudes de transport, a més, cal:

a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

b) No estar comprés en el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.

c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

d) Igualment, haurà d'acreditar-se esta necessitat en el cas de persones usuàries de centres d'acció social inclosos en la xarxa pública de serveis socials el transport dels quals no siga finançat pels propis centres.

 

Els beneficiaris de les ajudes hauran de reunir els requisits que s'estableixen amb anterioritat a la finalització de la data de la presentació de sol·licituds.

 

EXCLUSIONS

 

1. En el cas d'ajudes tècniques i productes de suport seran objecte de subvenció aquells objectes i elements homologats, que puguen ser objecte d'adquisició, sempre que puguen ser enquadrables en el catàleg establit en l'Annex III de l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores d'estes ajudes.

Queden excloses de subvenció les ajudes tècniques i productes de suport inclosos en el Catàleg general ortoprotètic de la Conselleria competent en matèria de sanitat, quan l'interessat complisca els requisits per a la seua dispensació per esta.

2. En el cas d'ajudes de transport, no es concedirà ajuda de transport, en cas que el sol·licitant es trobe en algunes de les següents situacions:

a) Ser usuari d'una plaça d'atenció residencial.

b) Si el sol·licitant és usuari de centre d'atenció diürna, este no haurà de disposar de servei de transport subvencionat.

c) Estar impossibilitat per a efectuar desplaçaments fora del seu domicili habitual.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - La tramitació de les sol·licituds correspon a les Direccions Territorials de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, que les verificarà, podent realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el...
Saber més
Criteris de valoració
Criteris de valoració 1. La valoració de les sol·licituds d'ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal es realitzarà conformement als criteris de valoració, que venen determinats en l'Orde que aprova les bases reguladores d'estes ajudes. Estos criteris hauran d'acreditar-se amb...
Saber més
Observacions

En cas de tramitació telemàtica, el tràmit per a aportar documentació a l'expedient estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g94986

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 19-06-2024 a 18-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9873, de 18.06.2024)

Documentació
1. A la sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb discapacitat, conforme al model que consta com a annex I, de la Resolució de convocatòria de les ajudes, s'acompanyarà: a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria de Serveis Socials,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat, mitjançant la firma electrònica pròpia de la persona sol·licitant o la de la persona que la represente.
Presencial

Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge corresponent al municipi on residisca el sol·licitant, sense perjuí del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera de la primera fulla de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina i la data, el lloc, l'hora i minut de la seua admissió.

 

 

 

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria o, si és el cas, des de la publicació dels crèdits en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera...
Saber més
Quantia i cobrament
Criteris per a determinar l'import de l'ajuda personal 1. La quantia màxima de l'ajuda no podrà ser superior al cost de l'acció, ni superar els mòduls econòmics màxims següents: TIPUS D'AJUDA Quantia màxima A) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport 1. Ajudes tècniques per a...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Observacions

Les resolucions que es dicten conformement al que es disposa en el resolc sext de la convocatòria, posaran fi a la via administrativa i contra estes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua notificació, davant el mateix òrgan...

Saber més
Òrgans resolució