Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament d'actuacions en matèria d'educació i sensibilització per a la ciutadania global, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 210791
Codi GUC: 867
Organisme: CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
Termini de sol·licitud:
14-03-2023
-
12-04-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2023, destinades al finançament de despeses corrents de projectes i programes d'educació i sensibilització per a la ciutadania global, a executar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Els projectes i programes han de tindre com a finalitat fomentar una ciutadania valenciana crítica, corresponsable i mobilitzada en favor del desenvolupament sostenible i la defensa dels drets humans en els àmbits local i global.

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES a) Els exigits en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). b) Acreditar que disposen de capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable. c) Estar inscrites en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, mitjançant resolució de l'òrgan competent, abans de l'1 de gener de 2022. d) Tindre seu, domicili social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. e) Comptar amb base social (persones associades, afiliades i, en el cas de fundacions, persones col·laboradores) de l'ONGD a la Comunitat Valenciana: s'ha d'acreditar un nombre mínim d'15 persones entre totes aquestes categories, que tinguen residència a la Comunitat Valenciana. f) L'entitat ha d'haver desenvolupat 10 activitats en l'àmbit de la difusió dels ODS, sensibilització o educació per a la ciutadania global a la Comunitat Valenciana durant els 5 anys anteriors al de la present convocatòria. S'entén per activitat: una formació, un taller, una exposició, una xarrada. Es consideren activitats diferenciades la mateixa actuació desenvolupada en diferents zones. No es tindran en compte les activitats en línia quan la majoria dels participants no siguen de la Comunitat Valenciana. No es consideraran les activitats de difusió en xarxes socials del treball de l'entitat. g) Acreditar experiència en la realització, individualment o en agrupació amb altres ONGD, d'almenys tres projectes executats d'educació per a la ciutadania global a Espanya, finançats per administracions públiques o per entitats privades. En el cas que es tracte de projectes finançats solament per entitats privades, el finançament de cada projecte per part d'aquesta mena d'entitats ha de ser d'almenys 3.000 euros. S'exclouen els projectes finançats solament amb els fons propis de l'entitat sol·licitant. - Quan una sol·licitud es presente per una agrupació d'ONGD, totes les ONGD que la integren tindran la consideració d'entitats beneficiàries, i hauran de complir els requisits exigits per aquesta convocatòria, excepte el requisit de l'experiència mínima al qual es refereix l'anterior apartat 1.g), que serà el corresponent a la suma d'experiència de tota l'agrupació. - No podran ser beneficiàries de subvencions, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 de la LGS. - Una entitat no podrà ser beneficiària, individualment o en agrupació amb una altra o altres ONGD, de subvencions a projectes i programes que suposen més del 5 per cent del total de l'import previst en la corresponent línia de subvenció. A les entitats beneficiàries en agrupació, a l'efecte d'aquest apartat, se'ls computarà l'import que s'hagen compromés a executar del projecte o programa. En el cas que a una entitat, una vegada realitzada la valoració dels projectes i programes, li corresponguera percebre imports superiors a l'establit en aquest apartat, se li minoraran o, si fa el cas, s'exclouran totalment les subvencions a percebre per aquesta entitat pels imports que siguen superiors, en l'ordre següent: a) En primer lloc, per a no perjudicar drets de tercers, es reduiran imports del projecte o programa, presentat de manera individual per eixa entitat, que haja obtingut menor puntuació, i en cas de ser necessari realitzar més minoracions del següent o següents, individuals, per ordre de puntuació. b) En cas que, una vegada aplicada la regla anterior, una entitat encara percebera imports superiors a l'establit en aquest apartat, es reduiran o exclouran les subvencions del projecte o programa presentat en agrupació en el qual participe aquesta entitat, que haja obtingut menor puntuació. c) En el cas que la minoració a efectuar, en un projecte o programa, siga per un import superior al 20 per 100 del pressupost presentat en la sol·licitud, no s'aplicarà la minoració descrita en els apartats a) i b) anteriors, i s'exclourà el projecte o programa per superar el límit màxim de subvenció previst en aquest apartat. REQUISITS DELS PROJECTES I PROGRAMES a) Adaptar-se als eixos, estratègies i objectius prioritaris establits en el V Pla director de la cooperació valenciana al desenvolupament i en l'Estratègia d'educació per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. b) Adaptar-se a la consecució dels ODS, identificant clarament les metes que persegueix. c) Obtindre la puntuació mínima de 65 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 17 de l'Ordre 2/2021 (d'ara en avant, ordre de bases). d) Ha de ser viable tècnica i pressupostàriament. A l'efecte de la present convocatòria, no es considerarà que un projecte o programa és viable tècnica i pressupostàriament si l'entitat avaluadora, en l'informe de valoració tècnica i pressupostària, fa constar en l'informe de pressupost validat una minoració de la quantia a subvencionar sol·licitada inicialment en més d'un 20 per 100, i que aquesta minoració de despeses pot afectar de manera determinant els objectius i resultats del projecte o programa. - La quantitat d'actuacions de les quals podrà ser beneficiària de subvenció cada entitat serà com a màxim de tres projectes o programes, de manera individual, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, ja siga com a entitat líder o com a entitat agrupada, sempre que el contingut d'ells siga substancialment diferent. En cas que una entitat presentara, o participara com a entitat agrupada, en un nombre de projectes o programes superior al previst com a màxim en aquest apartat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per ells, serà/n exclòs/os el/els projecte/s o programa/s que excedisca/n del número màxim, d'acord amb els criteris seguits en l'apartat 4 a) i b) del resolc cinqué de la convocatòria. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte o programa.

Interessats

Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament, (ONGD) individualment, o en agrupació amb una altra o altres ONGD, que complisquen els requisits següents:

Termini

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà en la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9552, de 13/03/2023). DATA INICI PRESENTACIÓ: 14/03/2023 DATA FI PRESENTACIÓ: 12/04/2023 De conformitat amb l'article 31.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament prestarà assistència per a la presentació electrònica de les sol·licituds fins a les 15.00 hores de l'últim dia hàbil. La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació del qual es disposa en l'ordre de bases i en aquesta resolució de convocatòria.

Documentació

DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació preceptiva següent: 1. Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, que reflectirà les partides pressupostàries de despeses que podrà comprendre el projecte i que haurà de presentar-se obligatòriament en el model oficial. 2. Annexos a la memòria econòmica, on es relacionaran, si fa el cas, les factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos. Així mateix, al costat d'aquests annexos s'aportarà acreditació documental: a) Del cofinançament del projecte o programa, quan siga necessari, incloent les aportacions en espècie, adjuntant declaració responsable de la persona física o jurídica que aporte els locals juntament amb valoracions cadastrals o qualsevol altre document que corrobore la quantia de l'aportació valorada. I per a acreditar el valor del treball del personal voluntari es realitzarà declaració responsable, inclosa en l'annex II. Quan es formule la línia de base, s'aportaran els acords de voluntariat. b) De l'aportació financera dels projectes i programes, adjuntant, si fa el cas, declaració responsable de l'entitat, acreditativa dels fons aportats com a cofinançament, que acredite que es compleix amb les condicions de cofinançament de l'apartat 3.b) del resolc sisé de la convocatòria, i en la qual es faça constar, si escau, que si no s'acredita cofinançament suficient o no s'accepta per l'òrgan instructor el cofinançament proposat, serà l'entitat la que assumirà aquest cofinançament. c) De factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos per unitat dels recursos a emprar, o altres documents probatoris, quan es tracte de despeses superiors a 6.000 euros, encara que siguen diferents conceptes de despesa, d'un mateix proveïdor, però de naturalesa homogènia. Aquests documents hauran de contemplar detalladament els treballs a realitzar, el nombre d'hores emprades, l'import dels treballs i la data i el segell o signatura de l'empresa o professional que emet les factures. L'òrgan gestor podrà sol·licitar, quan ho considere necessari, factures proforma o pressupostos addicionals, o altres documents que avalen els imports reflectits en el pressupost, per a comprovar-ne l'adequació a la despesa. 3. En l'annex de personal s'indicaran els perfils professionals del personal imputat a la subvenció. 4. Annex de relació de projectes, en el qual s'han de relacionar tots els projectes aportats com a experiència de l'entitat sol·licitant i, si fa el cas, de les entitats en agrupació. 5. Memòria de l'entitat sol·licitant i, si és el cas, també de les entitats que formen l'agrupació, que faça constar que reuneix les condicions de solvència i capacitat de gestió per a realitzar l'actuació objecte de la subvenció. En el cas que no fora exigible encara legalment la presentació de la memòria de l'últim exercici, haurà de presentar-se la de l'exercici anterior. En aquesta memòria es podrà incloure, si escau, documentació acreditativa de: a) Les actuacions realitzades durant l'últim any natural anterior al de la convocatòria. b) Estat comptable i ingressos corresponents a l'exercici anterior al de la convocatòria, incloent balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica de l'any anterior, o bé les últimes auditades, tot això subscrit per persona autoritzada segons els estatuts. 6. Informe on figuren les activitats desenvolupades a la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la difusió dels ODS i de sensibilització o educació per a la ciutadania global. 7. Organigrama i delegacions a la Comunitat Valenciana de l'entitat sol·licitant i, si fa el cas, les entitats que formen l'agrupació, on constarà: a) La composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana. b) La relació d'almenys 15 persones associades, afiliades i si fa el cas col·laboradores de la ONGD, amb residència a la Comunitat Valenciana. La relació ha de contindre: nom, cognoms i localitat o província de residència de cada persona o bé les inicials, DNI anonimitzat i localitat o província de residència de cada persona. 8. Certificacions expedides per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l'execució dels projectes aportats com a experiència, per les entitats sol·licitants (i, si fa el cas, les entitats en agrupació), i on conste: denominació del projecte o programa, lloc d'actuació, duració, data d'inici i de finalització i import de la subvenció concedida. No serà necessari presentar aquestes certificacions dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana, relacionats en l'Annex de projectes, gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament. 9. Projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció, que constarà dels documents següents: a) Projecte tècnic descriptiu, que haurà de contindre, almenys, informació detallada sobre el context d'intervenció, el diagnòstic i la justificació de l'actuació, la descripció de la població beneficiària, els objectius i resultats esperats, les activitats a realitzar i la seua calendarització, un estudi de la viabilitat de l'actuació i la metodologia i instruments de seguiment i avaluació. Les propostes tècniques tindran una extensió màxima de 40 pàgines per als projectes de duració igual o inferior a 12 mesos, i de 60 pàgines quan es tracte d'un programa de duració igual o superior a 18 mesos. El format de presentació s'ajustarà a les següents característiques tècniques: tipus de lletra Arial 11; interlineat senzill i marges entre 2 i 2,5 cm per a tots els marges (superior i inferior, dret i esquerre). Per cada pàgina en excés, es penalitzaran 0,10 punts del total de la puntuació obtinguda. b) Matriu de planificació del projecte, d'acord amb l'enfocament del marc lògic. 10. En el cas de presentació de la sol·licitud per una agrupació d'entitats, hauran de presentar un acord subscrit entre les entitats que la componen, on conste, almenys, l'entitat responsable jurídicament davant la Generalitat Valenciana, que serà l'entitat líder i ostentarà la representació de l'agrupació, la identificació del representant legal, així com la voluntat de les parts de concórrer conjuntament a la convocatòria, el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'ells, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, i haurà de citar-se expressament que cadascuna de les entitats assumeix la responsabilitat directa i solidària per la totalitat del projecte. Igualment constarà, expressament, el compromís de totes les entitats participants, de mantindre la unió temporal fins al termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la LGS. Aquest document haurà d'estar signat digitalment per totes les entitats que formen l'agrupació. 11. En el cas de nou perceptor o nou compte bancari, haurà d'acreditar la tramitació de la inscripció del nou compte, que haurà de realitzar-se mitjançant un tràmit automatitzat: manteniment de tercers, mitjançant el procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp 12. En el cas que en el formulari de sol·licitud es desautoritze l'òrgan gestor, perquè aquest obtinga de manera directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions enfront de la Seguretat Social i tributàries enfront de l'Estat i la Generalitat, s'hauran d'aportar els certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies. En el cas dels certificats acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries, han d'incloure l'acreditació d'aquesta circumstància referida a l'efecte de l'obtenció d'ajudes i subvencions. En aquest supòsit, i en el cas que el projecte es presente per una agrupació d'ONGD, es presentaran els certificats de totes les entitats agrupades. 13. La inscripció de les entitats sol·licitants i, si fa el cas, de les entitats agrupades, així com la seu, domicili social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, i l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant en cas que fora necessari, serà comprovada d'ofici amb els dades que consten en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. La modificació o actualització d'aquestes dades haurà de ser comunicada d'acord amb els articles 13 i 14 del Decret 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 14. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat o, si fa el cas, a les entitats en agrupació, requerits en els punts 7 i 8 d'aquest apartat, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades l'any anterior per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats. 15. Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si fa el cas, a les entitats en agrupació, requerits en el punt 5 d'aquest apartat, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i l'URL de publicació. 16. Els annexos citats en els apartats 1 a 4 d'aquest apartat estan a la disposició de les entitats sol·licitants en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana en el procediment de sol·licitud de la subvenció, i en el web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es. 17. La no aportació de la documentació prevista en els punts 1 i 9 (Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, i projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció), en el termini de presentació de la sol·licitud inicial, determinarà l'exclusió de la convocatòria, sense ser possible la seua aportació en tràmit posterior. DOCUMENTACIÓ VALORATIVA L'entitat sol·licitant podrà adjuntar a la sol·licitud, la documentació valorativa següent: a) Resolució d'inscripció del pla d'igualtat de l'entitat sol·licitant (o d'alguna de les entitats agrupades) en el Registre de Convenis i Acords Col·lectius de Treball (REGCON), o resolució de visat del pla d'igualtat emesa pel centre directiu de l'administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona o organisme equivalent en una altra comunitat autònoma. b) Pla de voluntariat de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades. c) Estratègia d'educació per al desenvolupament de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats en agrupació. d) Acords de col·laboració o instruments de coordinació amb altres institucions competents i altres entitats o grups que treballen en l'àrea d'intervenció. e) Compromisos de participació, que acrediten la voluntat de treballar conjuntament en l'execució del projecte i en els quals es reflectisquen les actuacions i els termes de col·laboració de cada part. - Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si fa el cas, a les entitats en agrupació, requerits en els punts a), b) i c) d'aquest apartat, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades l'any anterior per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats. - Les entitats sol·licitants podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si fa el cas, a les entitats en agrupació, requerits en els punts b), c) i d) d'aquest apartat, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i l'URL de publicació.

Forma presentació

Telemàtica
- Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la URL http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios. També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es. La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria. - Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Seu de la Generalitat, dels següents tipus: a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l'entitat sol·licitant. b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment. c) Excepcionalment, i per al supòsit que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que ostente la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acreditara documentalment aquesta representació davant el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional de la Comunitat Valenciana., - Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la URL http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios. També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es. La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria. - Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Seu de la Generalitat, dels següents tipus: a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l'entitat sol·licitant. b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment. c) Excepcionalment, i en el supòsit que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que ostente la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acreditara documentalment aquesta representació davant el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional de la Comunitat Valenciana.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o adjuntar els documents preceptius corregibles que no es van presentar amb la sol·licitud, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es, amb indicació que, si en el termini de 10 dies hàbils, no s'aportaren correctament, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució per la qual es declararà el seu motiu d'exclusió. 2. La proposta de resolució serà publicada en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es, a aquest efecte que les entitats interessades poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació. 3. La Resolució de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les URL http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://participacio.gva.es. 4. En la resolució es fixaran el termini i requisits d'acceptació de la subvenció i, en el seu cas, de la reformulació dels projectes. En defecte d'això s'estableix un termini de set dies hàbils des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'acceptació o la reformulació no es produïsca en el termini previst o no es tinguen en compte els requisits dels articles 42 i 43 de l'ordre de bases, així com si es produïra la renúncia a la subvenció per part de l'entitat beneficiària, la sol·licitud s'exclourà de la convocatòria, reunint-se de nou la Comissió de Valoració d'acord amb el que estableix l'article 39 de l'ordre de bases.

Criteris de valoració

Els criteris objectius de valoració de les sol·licituds presentades a aquesta convocatòria seran els recollits en l'article 17 de l'ordre de bases; tots ells amb la ponderació establida en l'annex de la resolució de convocatòria (DOGV núm. 9552 , de 13/03/2023).

òrgans de tramitació

Organismes

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució, les peticions s'entendran desestimades per silenci administratiu.

Observacions

Contra el que es disposa en les resolucions de convocatòria i de concessió de les subvencions, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Òrgans resolució

Organismes

  • CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA
  • PASSEIG DE L'ALBEREDA, 16

    46010 - València/Valencia

Quantia i cobrament

QUANTIA DE L'AJUDA I PERÍODE D'EXECUCIÓ - En projectes, el període d'execució màxim serà de 12 mesos, amb un import màxim de subvenció de 60.000 euros, llevat que es presente per una agrupació d'entitats, i en aquest cas l'import màxim serà de 70.000 euros. - En programes, el període d'execució serà d'entre 18 i 24 mesos, amb un import màxim de subvenció de 120.000 euros, llevat que es presente per una agrupació d'entitats, i en aquest cas l'import màxim serà de 150.000 euros. PROCEDIMENT DE COBRAMENT Una vegada rebut el document d'acceptació de la subvenció concedida, es podrà tramitar el deslliurament del 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida, mitjançant transferència bancària en el compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud. De conformitat amb l'article 10.1.j de l'ordre de bases, l'entitat haurà de comunicar a l'òrgan gestor, en el termini d'un mes des de la percepció de l'import de la subvenció, el compte bancari obert exclusivament per al projecte objecte de la subvenció i ingressar l'import en aquest compte.