Ajudes per a l'adquisició d'equipaments o materials que impedisquen l'entrada d'aigües o en faciliten l’evacuació, com ara barreres temporals o permanents, vàlvules antiretorn i altres elements, en la conca baixa del riu Segura, a la Comunitat Valenciana, com a contribució al pla VEGA RENHACE en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2987917
|
Codi GVA: 24465
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar els interessats en els municipis de la Comunitat Valenciana de la vega baixa del riu Segura a sol·licitar subvencions per a l'adquisició d'equipaments o materials que impedisquen l'entrada d'aigües o faciliten la seua evacuació com ara barreres temporals o permanents, vàlvules antiretorn i altres elements.

 

L'àmbit d'aplicació queda definit pels següents termes municipals de la comarca del Baix Segura, ordenats per població:

Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales, Guardamar del Segura, Albatera, Catral, Redován, San Fulgencio, Dolores, Cox, Bigastro, San Miguel de Salinas, Benejúzar, Los Montesinos, Rafal, Formentera del Segura, Benijófar, Algorfa, Granja de Rocamora, Jacarilla, San Isidro, Benferri, Daya Nueva i Daya Vieja, als quals s'han de sumar El Realengo i San Felipe Neri, pedanies de Crevillent.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Podran ser destinataris últims d'aquestes ajudes els subjectes que s'enumeren a continuació i que duguen a terme qualsevol de les actuacions recollides en l'apartat anterior en concordança amb el que preveu l'article 10.a de l’RD 786/2022, de 27 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció per al desenvolupament d'actuacions d'adaptació del risc d'inundació de les edificacions, equipaments i instal·lacions o explotacions existents en la conca baixa del riu Segura, a la Comunitat Valenciana (RD 786/2022), dins de l'àmbit territorial abans definit, de manera que es minimitzen els danys que produeixen les inundacions en aquest àmbit:

a) Administracions públiques.

b) Persones físiques.

c) Persones jurídiques.

d) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.

 

Requisits

1. Els beneficiaris finals han de complir, entre altres, els requisits següents:

- Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Acreditar, si és el cas, el fet d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.

- No trobar-se en cap de les situacions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, inclosa la inexistència d'obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, o, si és el cas, el fidel compliment de les seues obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, d’acord amb els termes que estableix l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Conéixer, acceptar i comprometre's al compliment dels requisits que exigeix el Reial decret 786/2022.

- Que el sol·licitant es comprometa expressament a concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que els organismes europeus exercisquen les seues competències.

 

2. Que les actuacions es referisquen a l'adquisició d'equipaments o materials que impedisquen l'entrada d'aigües o faciliten la seua evacuació, com ara barreres temporals o permanents, vàlvules antiretorn i altres elements.

 

3. Les actuacions hauran d'estar específicament destinades a aconseguir els objectius establits amb el pla: adaptació del risc d'inundació de les edificacions, equipaments i instal·lacions o explotacions existents en la conca baixa del riu Segura, i així s'haurà de justificar en les actuacions seleccionades.

 

4. No podran ser seleccionades les actuacions que, en la data de sol·licitud de l'ajuda, disposen d'assignació en ferm de fons europeus en el marc de la programació financera vigent, o que compten amb finançament de l'Administració general de l'Estat perquè estan incloses en un conveni o protocol amb aquesta.

 

2. Que les actuacions es referisquen a l'adquisició d'equipaments o materials que impedisquen l'entrada d'aigües o faciliten la seua evacuació, com ara barreres temporals o permanents, vàlvules antiretorn i altres elements.

 

3. Les actuacions hauran d'estar específicament destinades a aconseguir els objectius establits amb el pla: adaptació del risc d'inundació de les edificacions, equipaments i instal·lacions o explotacions existents en la conca baixa del riu Segura, i així s'haurà de justificar en les actuacions seleccionades.

 

4. No podran ser seleccionades les actuacions que, en la data de sol·licitud de l'ajuda, disposen d'assignació en ferm de fons europeus en el marc de la programació financera vigent, o que compten amb finançament de l'Administració general de l'Estat perquè estan incloses en un conveni o protocol amb aquesta.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Els beneficiaris que s’indiquen en l’apartat segon d’aquesta convocatòria podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a la seua actuació. 2. Les sol·licituds i la documentació que les acompanya s’han de presentar preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals...
Saber més
Criteris de valoració
Criteri 1. Nivell de risc d’inundació: es valorarà aquest apartat en funció de la ubicació de l’edifici afectat per risc d’inundació. Es determina mitjançant els nivells de risc que presenta el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana esmentat en l’apartat 8.d del punt nové d’aquesta...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm.9684, de 15-09-2023).

Documentació
Les sol·licituds s’han de formalitzar en el formulari disposat per a la convocatòria i s'hi ha d’adjuntar la documentació següent: a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. b) En cas que l’òrgan concedent no autoritze a efectuar la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

   

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s’ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

   

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, termini que es computarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Quantia i cobrament
  1. Les ajudes que preveu aquesta convocatòria es financen amb fons procedents del Mecanisme per a la recuperació i resiliència, NextGenerationEU, i es concediran amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a 2023, després de l’Acord de 26 de maig de 2023, del Consell, pel qual s’autoritza...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Observacions

  De conformitat amb el que estableixen els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La resolució i concessió d’ajudes, així com les facultats relatives a la modificació, la revocació i el reintegrament d’aquestes, correspon a la persona titular de la conselleria competent o en qui delegue.

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  L’actuació que és objecte de subvenció s’haurà d’executar abans del 28 de setembre de 2025 i remetre tota la documentació justificativa de la realització a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica abans del 10 d’octubre de 2025. Serà...

  Saber més
  Documentació
  La presentació del material justificatiu es farà mitjançant l’URL següent: http://www.gva.es/va/proc24465, i adjuntar-hi: a) l'annex II de justificació. b) Document justificatiu del compliment de respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH). c) Certificat...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial
  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració...
  Saber més