Ajudes per a l'adquisició d'equipaments o materials que impedisquen l'entrada d'aigües o en faciliten l’evacuació, com ara barreres temporals o permanents, vàlvules antiretorn i altres elements, en la conca baixa del riu Segura, a la Comunitat Valenciana, com a contribució al pla VEGA RENHACE en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Codi SIA: 2987917
Codi GUC: 24465
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
(16-09-2023
16-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Convocar els interessats en els municipis de la Comunitat Valenciana de la vega baixa del riu Segura a sol·licitar subvencions per a l'adquisició d'equipaments o materials que impedisquen l'entrada d'aigües o faciliten la seua evacuació com ara barreres temporals o permanents, vàlvules antiretorn i altres elements. L'àmbit d'aplicació queda definit pels següents termes municipals de la comarca del Baix Segura, ordenats per població: Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Almoradí, Callosa de Segura, Rojales, Guardamar del Segura, Albatera, Catral, Redován, San Fulgencio, Dolores, Cox, Bigastro, San Miguel de Salinas, Benejúzar, Los Montesinos, Rafal, Formentera del Segura, Benijófar, Algorfa, Granja de Rocamora, Jacarilla, San Isidro, Benferri, Daya Nueva i Daya Vieja, als quals s'han de sumar El Realengo i San Felipe Neri, pedanies de Crevillent.

Requisits

1. Els beneficiaris finals han de complir, entre altres, els requisits següents: - Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. - Acreditar, si és el cas, el fet d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable. - No trobar-se en cap de les situacions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, inclosa la inexistència d'obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, o, si és el cas, el fidel compliment de les seues obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, d’acord amb els termes que estableix l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. - Conéixer, acceptar i comprometre's al compliment dels requisits que exigeix el Reial decret 786/2022. - Que el sol·licitant es comprometa expressament a concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que els organismes europeus exercisquen les seues competències. 2. Que les actuacions es referisquen a l'adquisició d'equipaments o materials que impedisquen l'entrada d'aigües o faciliten la seua evacuació, com ara barreres temporals o permanents, vàlvules antiretorn i altres elements. 3. Les actuacions hauran d'estar específicament destinades a aconseguir els objectius establits amb el pla: adaptació del risc d'inundació de les edificacions, equipaments i instal·lacions o explotacions existents en la conca baixa del riu Segura, i així s'haurà de justificar en les actuacions seleccionades. 4. No podran ser seleccionades les actuacions que, en la data de sol·licitud de l'ajuda, disposen d'assignació en ferm de fons europeus en el marc de la programació financera vigent, o que compten amb finançament de l'Administració general de l'Estat perquè estan incloses en un conveni o protocol amb aquesta. 2. Que les actuacions es referisquen a l'adquisició d'equipaments o materials que impedisquen l'entrada d'aigües o faciliten la seua evacuació, com ara barreres temporals o permanents, vàlvules antiretorn i altres elements. 3. Les actuacions hauran d'estar específicament destinades a aconseguir els objectius establits amb el pla: adaptació del risc d'inundació de les edificacions, equipaments i instal·lacions o explotacions existents en la conca baixa del riu Segura, i així s'haurà de justificar en les actuacions seleccionades. 4. No podran ser seleccionades les actuacions que, en la data de sol·licitud de l'ajuda, disposen d'assignació en ferm de fons europeus en el marc de la programació financera vigent, o que compten amb finançament de l'Administració general de l'Estat perquè estan incloses en un conveni o protocol amb aquesta.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser destinataris últims d'aquestes ajudes els subjectes que s'enumeren a continuació i que duguen a terme qualsevol de les actuacions recollides en l'apartat anterior en concordança amb el que preveu l'article 10.a de l’RD 786/2022, de 27 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció per al desenvolupament d'actuacions d'adaptació del risc d'inundació de les edificacions, equipaments i instal·lacions o explotacions existents en la conca baixa del riu Segura, a la Comunitat Valenciana (RD 786/2022), dins de l'àmbit territorial abans definit, de manera que es minimitzen els danys que produeixen les inundacions en aquest àmbit: a) Administracions públiques. b) Persones físiques. c) Persones jurídiques. d) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm.9684, de 15-09-2023).

Documentació

Les sol·licituds s’han de formalitzar en el formulari disposat per a la convocatòria i s'hi ha d’adjuntar la documentació següent: a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. b) En cas que l’òrgan concedent no autoritze a efectuar la consulta, acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social. c) Model de domiciliació bancària, en cas que la persona sol·licitant no estiga obligada a realitzar l’alta o modificació del compte bancari mitjançant la tramitació telemàtica corresponent i no opte per efectuar aquesta tramitació telemàtica. d) Memòria tècnica de l’obra, que ha de contindre, almenys: - Una descripció de l’objecte de l’actuació, que ha de recollir els antecedents i la situació prèvia a aquestes, les necessitats que s’han de satisfer i la justificació de la solució adoptada, i detallar els factors de tot ordre que s’han de tindre en compte. - Els plànols de conjunt i de detall necessaris, equipaments o materials perquè l’obra quede perfectament definida. S’ha d’incloure, almenys: Plànol cadastral de la parcel·la que és objecte de subvenció, plànol de situació a escala 1:50.000 i un altre d’emplaçament a escala 1:10.000, en què s’indique el punt central d’ubicació de l’edifici que és objecte de subvenció. Plànol de risc d’inundació obtingut de la base de dades del PATRICOVA de la Comunitat Valenciana, visor cartogràfic de l’adreça: https://visor.gva.es/visor/, en què s’indique el punt central d’ubicació de l’edifici objecte de subvenció. Plànol de nivell de perillositat d’inundació, obtingut de la base de dades del PATRICOVA de la Comunitat Valenciana, visor cartogràfic de l’adreça: https://visor.gva.es/visor/, en què s’indique el punt central d’ubicació de l’edifici que és objecte de subvenció. - Un pressupost, amb l’expressió dels preus unitaris i dels descompostos, l’estat de mesuraments i els detalls precisos per a la valoració. - Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si és el cas, del temps i cost. e) Document acreditatiu de la titularitat de l’edifici que és objecte de subvenció, en cas que el sol·licitant siga el propietari, o plena disponibilitat d’aquest mitjançant un contracte d’arrendament si el sol·licitant no n’és el propietari i està en situació d’arrendament o qualsevol altra forma permesa en dret.

Presentació

Presencial
- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s’ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Els beneficiaris que s’indiquen en l’apartat segon d’aquesta convocatòria podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a la seua actuació. 2. Les sol·licituds i la documentació que les acompanya s’han de presentar preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, i es podran presentar també en qualsevol dels registres que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú, mitjançant el corresponent model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l’adreça d’Internet sede.gva.es/va/proc24465. 3. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (LPACAP), així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=24465. 4. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d’entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). 5. Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L’accés a aquest registre per part de les persones representades es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d’entitat (si és persona jurídica). 6. En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds s’han de signar amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si és el cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, els que siguen competents per a fer-ho signaran electrònicament els documents que s’hi adjunten, la signatura dels quals siga obligatòria. 7. Si algun dels subjectes als quals fa referència l’article 14.2 de l’LPACAP, presenta la seua sol·licitud presencialment, se li requerirà que l’esmene mitjançant la presentació electrònica en els termes que preveu l’article 68.4 de l’esmentada LPACAP. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s’haja fet l’esmena. 8. Quan les persones interessades necessiten donar d’alta o modificar un compte bancari per a percebre les ajudes convocades, aquesta actuació es podrà dur a terme de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648), si bé estan obligats a fer-ho els subjectes que preveu l’article 6 de l’Ordre 2/2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o els tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. 9. Les persones físiques que trien comunicar-se amb aquesta administració per un mitjà diferent de l’electrònic podran presentar la sol·licitud i la resta de documentació: a) En el registre electrònic de l’administració o l’organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. d) En les oficines d’assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisca les disposicions vigents. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu” > “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Criteris de valoració

Criteri 1. Nivell de risc d’inundació: es valorarà aquest apartat en funció de la ubicació de l’edifici afectat per risc d’inundació. Es determina mitjançant els nivells de risc que presenta el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana esmentat en l’apartat 8.d del punt nové d’aquesta convocatòria. S’estableixen 5 nivells de risc als quals s’assignarà la puntuació següent: - Risc molt alt: 10 punts. - Risc alt: 8 punts. - Risc mitjà: 6 punts. - Risc baix: 4 punts. - Risc molt baix: 2 punts. S’haurà de justificar mitjançant un plànol de grandària A3, en format .pdf, obtingut del mapa de riscos esmentat anteriorment. Criteri 2. Nivell de perillositat d’inundació: es valorarà aquest apartat en funció de la ubicació de l’edifici afectat pel nivell d’inundació. Es determina mitjançant els nivells de perillositat que presenta el visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana esmentat en l’apartat 8.d del punt nové d’aquesta convocatòria. S’estableixen 7 nivells de perillositat als quals s’assignarà la puntuació següent: - Perillositat 1: 10 punts. - Perillositat 2: 8 punts. - Perillositat 3: 6 punts. - Perillositat 4: 4 punts. - Perillositat 5: 3 punts. - Perillositat 6: 2 punts. - Perillositat geomorfològica: 1 punt. S’ha de justificar mitjançant un plànol de grandària A3, en format .pdf, obtingut del mapa de perillositat esmentat anteriorment. Criteri 3. Superfície de l’edifici afectat: s’estableixen els nivells d’afecció i puntuació següents: - Superfície ≤ 50 m²: 3 punts. - Superfície > 50 m² ≤ 100 m²: 5 punts. - Superfície > 100 m² ≤ 150 m²: 7 punts. - Superfície > 150 m² ≤ 200 m²: 9 punts. - Superfície > 200 m² ≤ 300 m²: 11 punts. - Superfície > 300 m² ≤ 500 m²: 13 punts. - Superfície > 500 m² ≤ 800 m²: 15 punts. - Superfície > 800 m² ≤ 1.500 m²: 17 punts. - Superfície > 1.500 m²: 20 punts. La superfície s’ha de justificar mitjançant un certificat cadastral. Criteri 4. Nombre d’empleats que desenvolupen la seua activitat en l’edifici o persones que hi habiten. S’estableixen els nivells i la puntuació següents: - 1 sol treballador/resident: 1 punt. - 2 treballadors/residents: 2 punts. - >2 a ≤ 4 treballadors/residents: 4 punts. - > 4 a ≤ 8 treballadors/residents: 6 punts. - > 8 a ≤ 12 treballadors/residents: 8 punts. - > 12 a ≤ 15 treballadors/residents: 10 punts. - > 15 a ≤ 20 treballadors/residents: 12 punts. - > 20 a ≤ 30 treballadors/residents: 15 punts. - > 30 treballadors/residents: 18 punts. L’entitat física/jurídica de la qual depenguen els treballadors justificarà aquest apartat mitjançant una còpia dels TC2 dels últims tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. En cas de residents, es justificarà mitjançant un certificat d'empadronament d'almenys l'any anterior a la data de publicació de la convocatòria de la subvenció. Criteri 5. Valor d’equipaments, instal·lacions, materials, mobles i instruments en situació de risc d’inundació. S’estableixen els valors de puntuació següents: - Valoració ≤ 100.000 €: 2 punts. - Valoració > 100.000 € ≤ 200.000 €: 4 punts. - Valoració > 200.000 € ≤ 300.000 €: 6 punts. - Valoració > 300.000 € ≤ 400.000 €: 8 punts. - Valoració > 400.000 €: 10 punts.
Termini alegació: OBERT

Presentació

Presencial
- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s’ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que dicta l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o, directament, un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

1. Les ajudes que preveu aquesta convocatòria es financen amb fons procedents del Mecanisme per a la recuperació i resiliència, NextGenerationEU, i es concediran amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a 2023, després de l’Acord de 26 de maig de 2023, del Consell, pel qual s’autoritza una transferència de crèdit del capítol 7 del programa 612.60 (Despeses diverses), a diversos capítols i programes per un import de 10.000.000 d’euros per a finançar les actuacions del Fons de Restauració Ecològica i Resiliència. Pla Vega Renhace: Capítol VII: transferències de capital. Codi de la línia: S1433. Denominació línia: Actuacions d’adaptació al risc d’inundació executades en el marc del pla Vega Renhace. Descripció i finalitat: adaptació al risc d’inundació d’edificacions, equipaments i instal·lacions. Beneficiaris previstos: administracions públiques, persones físiques, persones jurídiques, entitats del sector públic institucional, entitats de dret privat i organitzacions privades sense ànim de lucre. Manera de concessió: concurrència competitiva. Publicació de dades: sí. Import: 500.000,00 euros. 2. La part no executada en l'exercici pressupostari 2023 s’incorporarà com a romanent als exercicis pressupostaris següents fins a la completa execució del programa. 3. Amb les limitacions pressupostàries, derivades de l’existència de crèdit adequat i suficient, cada subvenció que es concedisca podrà cobrir fins al 100 % del pressupost d’execució material (exclòs l’IVA), amb una quantia màxima de 10.000,00 €. 4. L’import subvencionat per la Conselleria no es veurà incrementat per cap motiu, i serà a càrrec de l’entitat beneficiària el finançament i pagament de l’addicional necessari, fins i tot l’IVA. En cas que les obres s’adjudiquen a la baixa, l’import de la subvenció a càrrec de l’òrgan concedent es reduirà proporcionalment a la baixa. Qualsevol increment en el pressupost, a conseqüència de les modificacions al projecte seleccionat per a ser subvencionat, serà íntegrament assumit pel beneficiari.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, termini que es computarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

La resolució i concessió d’ajudes, així com les facultats relatives a la modificació, la revocació i el reintegrament d’aquestes, correspon a la persona titular de la conselleria competent o en qui delegue.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT

Termini

L’actuació que és objecte de subvenció s’haurà d’executar abans del 28 de setembre de 2025 i remetre tota la documentació justificativa de la realització a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica abans del 10 d’octubre de 2025. Serà obligatòria l’acreditació d’estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat) i amb la Seguretat Social.

Documentació

La presentació del material justificatiu es farà mitjançant l’URL següent: http://www.gva.es/va/proc24465, i adjuntar-hi: a) l'annex II de justificació. b) Document justificatiu del compliment de respectar el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH). c) Certificat de les ajudes de minimis que ha rebut un beneficiari, segons consten registrades en la Base de dades nacional de subvencions, que podrà obtindre mitjançant l’enllaç: . d) Justificació de la despesa reglada en l’article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’LGS, mitjançant un compte justificatiu que haurà de contindre, amb caràcter general, la documentació següent: - Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. - Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

Presentació

Presencial
- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s’ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la documentació justificativa telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit