Subvencions destinades a la promoció i foment de la xarxa de Punts Nets AVANT en els municipis en risc de despoblament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 2987731
|
Codi GVA: 23443
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 21-04-2023

Fins 20-05-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocatòria, per a l'exercici 2023, de les subvencions regulades en el Decret 27/2021, d'1 de setembre, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la promoció i foment de la xarxa de Punts Nets AVANT en els municipis en risc de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
21-04-2023 al 20-05-2023
JustificacióTemini tancat
27-06-2023 al 30-11-2023

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Municipis de la Comunitat Valenciana

Requisits

Podran ser beneficiaris de les subvencions, els ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana de l'Agenda AVANT, que s'hagen adherit a la Xarxa Punts Nets AVANT, hagen executat el projecte bàsic facilitat per la direcció general competent en matèria de despoblament, i disposen, per tant, d'almenys un Punt Net AVANT dins del seu terme municipal.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

D'acord amb la base reguladora novena del Decret 27/2021, es constituirà una comissió per a l'examen i valoració de les sol·licituds de subvenció.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de valoració examinarà les sol·licituds presentades, les avaluarà d'acord amb els criteris de valoració previstos en la base reguladora huitena del Decret 27/2021, estendrà acta, i elevarà, a l'òrgan competent per a resoldre, una proposta motivada de resolució, que inclourà les sol·licituds que es proposa desestimar, amb les seues respectives causes de desestimació, i la proposta de concessió de subvencions.

Criteris de valoració

Els establits en la base reguladora Huitena del Decret 27/2021. Criteris de l'atorgament de la subvenció:

 

Es fixa, com a criteri únic per a determinar l'atorgament de la subvenció, el moment de presentació de la corresponent sol·licitud, les entitats sol·licitants tindran dret a la subvenció, fins al límit de crèdit disponible en raó de la quantia fixada en la convocatòria, sempre que:

– complisquen les condicions establides en la base segona,

– realitzen les activitats subvencionables previstes en la base tercera,

– complisquen les obligacions fixades en la base quarta, i

– aporten la documentació exigida en la base setena i en la convocatòria respectiva.

 

Les entitats sol·licitants que, havent complit els criteris indicats en l'apartat anterior, no obtinguen la condició d'entitats beneficiàries de la subvenció per haver-se esgotat el crèdit disponible en la corresponent anualitat, quedaran en reserva per a poder accedir a l'ajuda amb càrrec als crèdits que queden disponibles en aquesta anualitat en cas de renúncia d'alguna de les entitats beneficiàries.

 

Així mateix, la resta d'entitats sol·licitants que malgrat complir els criteris exigits en la convocatòria, no hagueren obtingut la condició de beneficiàries per les limitacions de crèdit en la corresponent anualitat, tindran preferència, d'acord amb l'ordre que van obtindre en aquesta, per a accedir a la subvenció amb càrrec, en el seu cas, a la dotació de l'exercici pressupostari de l'anualitat següent.

 

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9579, de 20/04/2023

Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions es presentaran de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), accedint al procediment corresponent a aquesta convocatòria. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'haurà de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  Tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
  Quantia i cobrament
  La quantia màxima de la subvenció, corresponent a l'exercici 2023, per a cada entitat que resulte beneficiària, s'estableix en vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €). La quantia de la subvenció en cap cas podrà superar la quantitat que s'haja sol·licitat, ni la corresponent al cost d'execució del...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries estaran subjectes a les obligacions derivades del contingut de les bases reguladores, de la resolució de concessió i, en general, de les normes vigents que els siguen aplicable. En tot cas, són obligacions de les entitats beneficiàries les establides en l'article 14 de...
  Saber més
  Observacions

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podran les persones interessades interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es...

  Saber més
  Òrgans resolució
  P.D. ap. quart del Decret 27/2021, d'1 de setembre (DOGV núm. 9169, de 09.09.2021)

  Justificació

  Termini
  Temini tancat

  Les entitats beneficiàries, de acord amb el apartat onzé de la Resolució de 14 d’abril de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual és convoquen aquestes subvencions, hauran de presentar, com a màxim fins el dia 30 de novembre de 2023, la justificació de la subvenció. La falta de...

  Saber més
  Descripció

  L'import a justificar serà el relatiu al cost de l'activitat realitzada, i, com a mínim, el 100 per 100 de la quantitat concedida com a subvenció. Si la quantitat justificada fora menor a la concedida, es procedirà a reduir la quantitat concedida de forma directament proporcional, conforme al...

  Saber més
  Documentació
  Als efectes de justificació es presentarà el compte justificatiu simplificat previst en la base reguladora dotzena del Decret 27/2021, d’1 de setembre, del president de la Generalitat, acompanyat de la documentació corresponent. La falta de presentació de la justificació de la despesa en el...
  Saber més