Ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat. Convocatòria 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2985415
|
Codi GVA: 23322
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 20-03-2023

Fins 31-07-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes directes destinades a la població jove amb escassos mitjans econòmics a fi de facilitar l'accés a un habitatge en règim de propietat localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana.

 

Seran subvencionables les adquisicions d'un habitatge en règim de propietat per a destinar-la a residència habitual i permanent que es realitzen a partir de l'1 de gener de 2022 fins a l'últim dia del termini de sol·licitud.

 

S'entén per municipi de xicoteta grandària el que posseïsca una població resident igual o inferior als 10.000 habitants, dels quals, la majoria es troben integrats en el medi rural.

 

A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior es tendran en compte les xifres oficials del padró municipal d'habitants publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en la data de la corresponent convocatòria.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
20-03-2023 al 31-07-2023
JustificacióTemini tancat
21-12-2023 al 17-04-2024
EsmenaTemini tancat
27-09-2023 al 11-10-2023
Recurs de reposicióTemini tancat
21-12-2023 al 23-01-2024
Observacions

INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES

 

- L'ajuda a l'adquisició d'habitatge per a joves s'ha de destinar obligatòriament a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent localitzada en un municipi o nucli de població de grandària reduïda de la Comunitat Valenciana i serà compatible amb qualsevol altra ajuda per al mateix objecte que atorgue qualsevol altra institució pública o privada sempre que l'import total de les ajudes rebudes no supere el cost total del preu de compra i sempre que la regulació de les altres ajudes, siguen d'àmbit nacional o europeu, ho admeten.

 

- Les ajudes regulades en les presents bases no seran compatibles amb les ajudes per al lloguer que es puguen atorgar a l'empara del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 durant el mateix exercici subvencionat, però sí que poden resultar compatibles amb altres ajudes destinades a millorar la sostenibilitat energètica o a la rehabilitació de l'habitatge per a dotar-la de les adequades condicions d'accessibilitat.

 

La persona sol·licitant d'ajudes ha d'indicar en la sol·licitud si ha sol·licitat ajudes per al mateix fi i el mateix període davant d'un altre organisme o entitat, amb la indicació, quan siga possible, de si ha sigut beneficiària, així com del tipus i l'import de l'ajuda rebuda.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els requisits indicats en l'apartat de "Requisits".

Requisits

Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d'edat i menors de 35 anys adquirents d'un habitatge que reunisquen els següents requisits:

 

a) Tindre menys de 35 anys, inclosa l'edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l'ajuda o en el moment de la subscripció del contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge, havent de concórrer aquest requisit en tots els compradors de l'habitatge, si foren varis.

 

b) Posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. En el cas dels estrangers no comunitaris hauran de tindre residència legal a Espanya.

 

c) Haver subscrit o estar en condicions de subscriure un contracte públic o privat d'adquisició d'habitatge localitzat en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària, inclòs el supòsit d'habitatge edificat o a edificar sobre un dret de superfície la titularitat de la qual recaiga en un tercer, des de l'1 de gener de 2022. Es considerarà que s'està en condicions de subscriure un contracte, si hi ha contracte d'arres o contracte que acredite el compromís de la compra.

 

d) Tindre uns ingressos iguals o inferiors a 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

 

Aquest llindar serà de 4 vegades el IPREM si es tracta de persones amb discapacitat i de 5 vegades el IPREM quan es tracte de persones amb discapacitat d'algun dels següents tipus:

 

i) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 100

 

ii) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per 10.

 

e) Acreditar uns ingressos equivalents com a mínim a 0,3 vegades el IPREM

 

f) Que l'habitatge a adquirir vaja a constituir la residència habitual i permanent de la persona o persones beneficiàries per un termini mínim de 5 anys des de la data de la seua adquisició, havent de ser ocupada en el termini màxim de 3 mesos des del seu lliurament per la persona o entitat venedora.

 

El termini de 5 anys podrà ser inferior quan sobrevinguen canvis de domicili per raons laborals o quan s'aliene l'habitatge reinvertint el total de l'import obtingut amb l'alienació en l'adquisició d'un altre habitatge habitual i permanent que s'adeqüe a les noves circumstàncies familiars de la persona beneficiària. A aquest efecte, els beneficiaris de l'ajuda hauran de sol·licitar l'autorització de llibertat de cessió a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la província on se situe l'habitatge que resoldrà el procedent.

 

I això sense perjudici del règim jurídic que poguera derivar-se del Pla Estatal d'Habitatge a l'empara del qual s'haguera construït l'habitatge, si aquesta estiguera sotmesa a algun règim de protecció pública.

 

g) Que el preu d'adquisició de l'habitatge, sense les despeses i tributs inherents a l'adquisició, siga igual o inferior a 120.000 euros. Si la compravenda incloguera annexos com a garatge o traster, el preu de cadascun d'ells haurà d'estar desglossat figurant el preu de cadascun dels elements per separat.

 

Si en el preu total s'inclogueren annexos com a garatge i traster, i el preu de cadascun d'ells no estiguera desglossat figurant únicament l'import global, a l'efecte de la comprovació de l'import màxim del preu anterior, es valorarà l'import de l'habitatge com el 80 per 100 del preu total del contracte quan aquest incloga habitatge i garatge; 95 per 100 quan el contracte incloga habitatge i traster i 75 per 100 quan el contracte incloga habitatge, garatge i traster.

 

h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.

 

i) No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies que determina l'article 13 apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

No podrà concedir-se l'ajuda quan la persona sol·licitant ostente la propietat o l'usdefruit d'algun habitatge a Espanya.

S'exceptuaran d'aquest requisit els qui sent titulars d'un habitatge acrediten la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o no puguen habitar la mateixa per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l'habitatge resulte inaccessible per raó de discapacitat del titular o algun membre de la unitat familiar que es trobe en situació de dependència respecte d'ella.

 

Quan la sol·licitud d'ajuda siga realitzada per diverses persones adquirents d'un habitatge es computaran els ingressos de totes elles a l'efecte de determinar que la suma dels mateixos no supera els límits indicats en els apartats anteriors, havent de concórrer en totes elles els requisits establits en les presents bases per a ser beneficiària de l'ajuda a la adquisició d'habitatge.

Com es tramita

Procés de tramitació

Se ha d'emplenar un formulari electrònic de sol·licitud per cada persona que adquireix l'habitatge i sol·licita l'ajuda.

 

Tant si es disposa de certificat digital com si no, totes les sol·licituds han de tramitar-se emplenant el formulari telemàtic indicat en els enllaços dels apartats a) i b) següents, segons el cas que corresponga.

 

a) Si es disposa de certificat digital, clique en la icona "Presentació autenticada" (situat al principi de la pàgina, en roig) d'aquest tràmit, emplene el formulari i adjunte tota la documentació disponible en el moment de la sol·licitud.

 

Els ajuntaments i mancomunitats, per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari.

 

b) Si no es disposa de certificat digital, clique en la icona "Presentació no autenticada" (situat al principi de la pàgina, en roig) d'aquest tràmit. Una vegada emplenat el formulari, haurà d'imprimir el justificant de presentació i l'imprés de sol·licitud (és un sol document), signar-lo i presentar-lo junt tota la documentació requerida en els llocs que s'indica en l'apartat "SOL·LICITUD - FORMA DE PRESENTACIÓ >Presencial", d'aquest tràmit.

 

No s'admetran a tràmit aquelles sol·licituds presentades fora del termini establit.

 

La sol·licitud de les ajudes implicarà l'autorització de les persones interessades perquè l'Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes.

 

La presentació de la sol·licitud de l'ajuda presumeix l'acceptació incondicionada de les bases de la convocatòria i de les condicions, requisits i obligacions que es contenen en aquesta.

 

 

TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT

 

Els diversos tràmits que hagen d'emplenar-se en el procediment es publicaran en la web oficial de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, publicació que els serà comunicada a les persones interessades mitjançant SMS al telèfon que hagueren comunicat a l'Administració.

 

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no s'acompanye la documentació exigida en l'ordre de bases i en la resolució de la convocatòria d'ajudes, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a la persona interessada que esmene la falta o acompanye els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació del llistat provisional en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, on s'indicarà el mitjà perquè cada persona sol·licitant puga accedir a la informació relativa al motiu de la seua exclusió i el mitjà per a esmenar la documentació requerida.

 

La documentació aportada finalitzat el termini concedit no serà tinguda en compte per a la concessió de l'ajuda.

 

A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior, es publicaran en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica els llistat provisionals de sol·licituds admeses i el d'excloses per resultar incompleta la documentació presentada o per no resultar acreditada la concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària de l'ajuda,

 

Els qui hagueren facilitat en la seua sol·licitud un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació dels llistats provisionals mitjançant missatge de text SMS.

 

La publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica substituirà a la notificació individual, conforme al que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú.

 

Les resolucions que es dicten inclouran una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives i tècniques establides en les bases reguladores per a adquirir la condició de persona beneficiària, hagen sigut estimades per no depassar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna d'elles en funció dels criteris de valoració previstos en les bases.

 

La resolució contindrà la indicació de les persones beneficiàries, identificació de l'habitatge objecte de l'ajuda, la quantia de l'ajuda i el termini i forma de justificació així com les obligacions contretes i les altres especificacions establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta resolució es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà a la notificació individual de la resolució, conforme al que es preveu en la legislació del Procediment Administratiu Comú

 

Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació del llistat definitiu mitjançant missatge de text SMS.

 

Si es desestimaren sol·licituds per falta de consignació pressupostària i, amb posterioritat a l'emissió de l'ordre, s'incrementaren els crèdits destinats a finançar aquestes ajudes, o s'alliberara part del crèdit disponible inicialment, per renúncia de l'adjudicatari o per no haver aportat la persona beneficiària la preceptiva justificació en termini, l'òrgan col·legiat podrà proposar la concessió d'ajuda a les sol·licituds que s'hagueren desestimat per falta de crèdit següents a aquella en ordre de la seua puntuació, sempre que s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades.

Criteris de valoració

Les ajudes es concediran fins a esgotar l'import màxim de la dotació econòmica prevista per a la convocatòria. Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, es tindran en compte 3 criteris:

 

a) La ubicació de l'habitatge en un municipi en risc de despoblació. A aquest efecte, en cada convocatòria s'establirà com a annex la llista de municipis en els quals concórrega aquesta condició.

 

b) La possible inclusió de la persona o les persones sol·licitants en algun dels grups d'especial atenció.

 

c) El nivell d'ingressos de la persona o les persones sol·licitants.

 

Grups d'especial atenció.

- Persones que en els últims 5 anys hagen patit una execució hipotecària prèvia del seu habitatge habitual, que hagen donat el seu habitatge habitual en paga de deute amb origen en un crèdit hipotecari o hagen sigut desnonades.

- Tinguen la condició de família monoparental amb fills, segons el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, sempre que no hi haja una pensió compensatòria ni un segon progenitor que aporte ingressos i que en conjunt no superen anualment 1 IPREM.

- Formar part de famílies nombroses que depenguen d'ella.

- Ser dona víctima de violència de gènere.

- Víctimes del terrorisme. Persones que hagen patit danys incapacitants a conseqüència de l'activitat terrorista, descendents de les víctimes mortes en actes terroristes, així com les persones amenaçades, en tots els casos, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

- Persones amb diversitat funcional, sensorial o cognitiva, amb un grau de discapacitat declarat igual o superior al 33 %.

- Població jove extutelada.

- Persones joves exconvictes.

- Persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques en els últims cinc anys.

- Dones en situació de necessitat o risc d'exclusió, circumstàncies acreditades mitjançant un informe emés pels serveis socials municipals de l'ajuntament on residisquen.

Òrgans de tramitació
Serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, València i Castelló.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de publicació en el DOGV de l'Ordre 3/2023, de 9 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i romandrà obert fins al 31 de juliol de 2023. (DOGV 9556, de 17.03.2023).

 

No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini establit.

Documentació
La sol·licitud d'ajuda degudament signada per la persona sol·licitant de l'ajuda s'acompanyarà de la documentació següent: a) Còpia del compromís d'adquisició, del contracte públic o privat de compravenda de l'habitatge, o de l'escriptura pública, subscrits dins del període a què fa referència...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

SERVICI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA ALACANT

Avda. Aguilera, 1- entreplanta

03007 Alicante

SERVICI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA CASTELLÓ

Avda. del Mar, 16

12003 Castelló

SERVICI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA VALÈNCIA

C/ Gregori Gea, 27

46009 València

 

On dirigir-se

Esmena

Termini
Temini tancat

Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Direcció General d'Habitatge i/o els Servicis Territorials hagen establit en este requeriment. En cas d'haver finalitzat el termini d'esmena d'objeccions de l'expedient d'ajudes, si...

Saber més
Descripció

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents, amb certificat digital, per a completar i/o esmenar un expedient iniciat del Programa d'ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l'accés...

Saber més
Forma de presentació
Presencial

Lloc

a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es referix l'article 2.1. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, en:

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT Av. Aguilera, 1- entreplanta 03007 Alacant

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ Av. de Mar, 16 12003 Castelló

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA C/ Gregori Gea, 27 46009 València

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre serà de 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució que convoque les ajudes. Transcorregut aquest termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la Llei...
Saber més
Quantia i cobrament
La quantia de l'ajuda a l'adquisició d'habitatge serà de fins a 10.800 euros per habitatge, amb el límit del 20 per 100 del preu de compra de l'habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l'adquisició. En el supòsit d'adquisició de la propietat d'un habitatge per més d'una persona...
Saber més
Obligacions
OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES Sense perjudici de les obligacions que preveu amb caràcter general l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en virtut de la seua condició de persones beneficiàries de les ajudes regulades en l'ordre que aprova les bases i...
Saber més
Observacions

Contra la resolució de subvencions que es dicte d'acord amb aquesta convocatòria, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.
Sancions
L'incompliment de les obligacions que s'imposen en aquestes bases, així com el falsejament, la inexactitud o l'omissió de les dades que van servir de fonament a la seua concessió, o de les que estableixen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donarà lloc a la pèrdua total o...
Saber més

Justificació

Termini
Temini tancat

Una vegada publicat en el DOGV i en el portal de www.gva.es la Resolució de concessió de les ajudes convocades mitjançant l'Ordre 3/2023, de 9 de març de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, disposaran d'un termini de 3 mesos per a sol·licitar...

Saber més
Descripció

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de la sol·licitud d'abonament i la justificació del compliment de la concessió de l'ajuda per part de la persona beneficiària.

Recurs de reposició

Termini
Temini tancat

1 mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o notificació.

Descripció

Recurs potestatiu de reposició contra la resolució de la Direcció General d'Habitatge de concessió d'ajudes per a adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 i convocatòria corresponent a l'exercici 2023.

Renúncia

Descripció

El tràmit té per objecte la presentació d'escrit de renúncia per les persones beneficiàries de l'ajuda.

Documentació
Haurà de presentar-se o aportar-se al tràmit, en cas de tramitació telemàtica, el formulari d'instància general.