Presentació de certificacions, documentació i justificació de les subvencions al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana davant la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública relacionades amb les actuacions d'assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació i defensa del torn d'ofici, assistència a la persona detinguda o presa, dret de defensa, funcionament dels serveis d'orientació jurídica, inversions i actuacions humanitàries.

Codi SIA: 2929189
Codi GUC: 22888
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica pel Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de les certificacions de pagament, sol·licituds i aportació de documentació requerida per la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia i justificació de les subvencions destinades a indemnitzar les actuacions d'assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació i defensa del torn d'ofici, assistència a la persona detinguda o presa, dret de defensa, funcionament dels serveis d'orientació jurídica, inversions i actuacions humanitàries.

Observacions

Quan la documentació a aportar siga d'un volum que no siga possible adjuntar en aquest tràmit, podrà remetre's utilitzant els mitjans electrònics segurs dels quals dispose el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana adjuntant a aquest tràmit un escrit signat digitalment amb la relació detallada dels documents presentats, nombre de fulles de cada document relacionat i altra informació que individualitze els documents entregats i en el qual figure l'enllaç a aquesta documentació.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir un dels següents suposats: a) Que vinga determinat en la normativa aplicable b) Que s'haja rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus) de la Direcció General de Reformes Democràtiques i accés a la Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública c) Que es tracte d'una sol·licitud relacionada amb la justícia gratuïta.

Qui pot sol·licitar-ho?

Exclusivament el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana.

Termini

Els terminis venen marcats per la normativa vigent, no es limita el termini de presentació.

Documentació

1. La documentació a aportar amb cada certificació serà la que establisca la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, el Decret 175/2021, de 29 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'assistència jurídica gratuïta, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i les resolucions que s'aproven anualment per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió i gestió de les subvencions destinades al Consell Valencià de Col·legis d'Advocats per a indemnitzar les actuacions d'assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació i defensa del torn d'ofici, assistència a la persona detinguda o presa, dret de defensa i funcionament dels serveis d'orientació jurídica (SOJ), i inversions així com actuacions humanitàries. 2. Si és a conseqüència d'un requeriment o esmena, haurà d'aportar-se la documentació que s'establisca en aquest.

Taxa o pagament

Aquest tràmit no té taxes

Presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. - Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal). - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest. - La documentació aportada serà aportada pel personal de la Conselleria competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

Quantia i cobrament

Constitueix l'objecte de les subvencions: a) Sufragar el cost de les actuacions derivades de la Llei 1/1996, corresponents a assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació i defensa per professional de l'advocacia de torn d'ofici i assistència lletrada a la persona detinguda, presa, investigada o víctima violència de gènere i funcionament operatiu dels serveis d'assistència jurídica gratuïta, dels serveis d'orientació jurídica (SOJ general i SOJ especialitzats) i de les unitats encarregades de la qualificació provisional de les pretensions. b) Sufragar el cost de les actuacions en els supòsits en els quals professionals designats en virtut de requeriment judicial, resolució administrativa o obligació legal, acrediten que han vist frustrada la seua pretensió, previ requeriment a aquest efecte, de percebre els seus honoraris pels serveis efectivament prestats dins del sistema d'assistència jurídica gratuïta. c) Sufragar el cost de les inversions per a la dotació en infraestructures necessàries per al funcionament operatiu dels serveis d'assistència jurídica gratuïta, dels SOJ, de les unitats encarregades de la qualificació provisional de les pretensions, realitzades pel Consell Valencià de Col·legis d'Advocats (CVCA) i els seus col·legis professionals. d) sugrafar el cost de la prestació de l'assistència lletrada pels professionals de l'advocacia en el marc de les actuacions humanitàries

Esgota via administrativa