Ajudes a empreses privades destinades a la reducció de la jornada laboral i a l'increment de la productivitat en centres de treball de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (TRJOLA). Treball.

Codi SIA: 2893782
Codi GUC: 22741
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud:
29-08-2022
-
30-09-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

La concessió d'ajudes a empreses privades destinades a pal·liar els costos ocasionats per la reducció de la jornada laboral ordinària a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a l'increment de la productivitat en centres de treball situats a la Comunitat Valenciana. En concret: 1) Són subvencionables els plans o projectes de reducció de la jornada laboral i increment o millora de la productivitat que complisquen els requisits detallats en la BASE 5 de l'Ordre 7/2022, de 16 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes ajudes (vegeu l'enllaç a aquesta norma en l'apartat "Llista de normativa" d'aquest tràmit), que resumidament consisteixen en: - Complir diversos compromisos empresarials especificats en els punts 1, 2, 3 i 6 d'aquesta base 5, en matèria de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet aplicable al centre de treball respecte al qual se sol·licita l'ajuda i també de col·laboració amb la conselleria convocant en l'avaluació i el seguiment del programa presentat. - Elaborar un pla de reducció de la jornada laboral i millora de la productivitat segons les directrius/models que estableix la convocatòria anual i amb el contingut mínim assenyalat en el punt 4 de l'esmentada base 5. - Subscriure un acord sobre l'aplicació del programa previst amb la representació legal de les persones treballadores, o, si aquesta representació no existeix, amb les organitzacions sindicals més representatives del sector d'activitat al qual pertanga l'empresa. Aquest acord ha d'establir la constitució d'una comissió de seguiment del programa que semestralment, almenys, revise la informació sobre l'evolució d'aquest. (Base 5.5 de l'Ordre 7/2022) - Acreditar que l'empresa disposa d'un pla d'igualtat registrat per l'autoritat laboral, segons el que disposa el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, i la base 5.5 de l'Ordre 7/2022, siga quin siga el nombre de persones treballadores de l'empresa. 2) Els referits plans o projectes de reducció de la jornada laboral i increment o millora de la productivitat poden tindre una duració màxima de tres anys. Sobre aquest tema s'ha de tindre en compte: - El que disposen les bases 6, 7 i 8.3 de l'Ordre 7/2022. - I que la convocatòria 2022 correspon al primer any dels projectes subvencionables (vegeu els seus resolcs segon i sisé). 3) Les persones destinatàries finals dels projectes que se subvencionen són les persones treballadores adscrites a centres de treball situats a la Comunitat Valenciana que, a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral adoptades per l'empresa en la qual presten serveis, vegen reduïda la seua jornada laboral ordinària a temps complet en almenys el 20 %, sense reducció de les retribucions salarials que legalment o convencionalment li resulten aplicables si haguera mantingut el 100 % de la duració prèvia de la jornada. No obstant l'anterior, també són destinatàries finals les persones que estiguen desenvolupant una jornada ordinària setmanal inferior a les quaranta hores setmanals i, a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada, reduïsquen la seua jornada a trenta-dues hores setmanals, sense reducció de les retribucions salarials que legalment o convencionalment li resulten aplicables si haguera mantingut el 100 % de la duració prèvia de la jornada.

Observacions

1) Està disponible un document de "DUBTES i PREGUNTES FREQÜENTS" sobre aquestes ajudes TRJOLA en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. 2) Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria d'ajudes seran atesos, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es

Interessats

1. PODEN ser beneficiàries d'aquestes ajudes les EMPRESES PRIVADES, siga quina siga la seua forma jurídica, que tinguen situat a la Comunitat Valenciana el centre o els centres de treball pel/s qual/s opten a les ajudes. 2. EN CAP CAS podran obtindre la condició de beneficiàries: a) Les empreses participades o pertanyents al sector públic. b) Les empreses en les quals concórrega alguna de les prohibicions que estableix l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les empreses han de presentar la corresponent declaració responsable. c) Les empreses que en els dos anys immediatament anteriors a la sol·licitud de l'ajuda hagen sigut sancionades a conseqüència d'infraccions tipificades en l'RD legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'infraccions i sancions de l'ordre social, la infracció haja sigut qualificada de greu o molt greu i la resolució administrativa sancionadora haja adquirit fermesa. 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Ordre 2/2022, de 20 d'abril de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25/04/2022).
 • Ordre 7/2022, de 16 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajudes per a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses valencianes (DOGV núm. 9372, de 30/06/2022).
 • Resolució de 2 d'agost de 2022, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses amb centres de treball situats a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9411, de 24/08/2022).
 • Extracte de la Resolució de 2 d'agost de 2022, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses amb centres de treball situats a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9411, de 24/08/2022).
 • Resolució de 14 de desembre de 2022, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es resol la concessió de les subvencions previstes en la Resolució de 2 d'agost de 2022, de la direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dos hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses amb centres de treball situats en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9493, de 20/12/2022).
 • Vegeu Llei 38/2003, de 17 de novembre
 • Vegeu l'Ordre 7/2022, de 16 de juny (bases reguladores)
 • Vegeu l'Extracte de la Resolució de 2 d'agost de 2022 (extracte convocatòria)
 • Vegeu Resolució de 14 de desembre de 2022 (concessió)
 • Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer
 • Vegeu la Resolució de 2 d'agost de 2022 (convocatòria)
 • Vegeu Ordre 2/2022, de 20 d'abril de 2022 (domiciliació bancària GVA)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 29 d'AGOST de 2022 FINS AL dia 30 de SETEMBRE de 2022, els dos inclosos (d'acord amb la resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9411, de 24/08/2022). * IMPORTANT: només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia del termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

Documentació

1. SOL·LICITUD de subvenció, segons el model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit TELEMÀTIC. * Notes: - Tant el formulari web de sol·licitud del tràmit telemàtic com la resta dels documents que cal annexar a aquest tràmit s'han de signar electrònicament. - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida cal ajustar-se al que preveuen les BASES 8 i 9 de l'Ordre 7/2022, de bases reguladores, i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació". 2. DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud (és a dir, que cal annexar al tràmit telemàtic): a) ANNEX a la sol·licitud de subvenció (segons model normalitzat ANEXJOLA disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit). Entre altres qüestions, aquest annex ha d'incloure: - Els compromisos empresarials detallats en els punts 1, 2 i 3 de la BASE 5 de l'Ordre 7/2022 de bases reguladores d'aquestes ajudes, en matèria de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet aplicable al centre de treball respecte al qual se sol·licita l'ajuda. - I també el compromís empresarial de col·laboració amb la conselleria convocant en l'avaluació i el seguiment del programa presentat, previst en el punt 6 de l'esmentada BASE 5 de l'Ordre 7/2022. Per a aquest últim objecte, l'empresa autoritza la cessió de dades i estadístiques anonimitzades a efectes exclusius de l'estudi científic dels resultats del programa per part d'universitats i centres d'investigació. b) Pla de reducció de la jornada laboral i millora de la productivitat, d'acord amb les directrius/models que estableix la convocatòria anual d'ajudes i amb el contingut mínim assenyalat en el punt 4 de la referida BASE 5 de l'Ordre 7/2022, d'acord amb el qual aquest pla: b.1. Ha d'indicar les mesures organitzatives o formatives que es preveuen implementar per a optimitzar el temps de treball. b.2. Ha de recollir una sèrie d'indicadors (incloent-hi l'evolució de la productivitat del treball en l'empresa), que seran avaluats de manera periòdica. b.3. Ha d'incorporar el següent contingut mínim: - Memòria justificativa de la implantació del pla i la seua repercussió d'impacte sobre les persones treballadores i la productivitat de l'empresa. - Descripció del sistema de registre de la jornada laboral implantat en l'empresa. - Determinació, si és el cas, de la distribució irregular de la jornada. - Programació de la formació dirigida a les persones treballadores durant l'any natural. - Mesures adoptades per a garantir la desconnexió digital. - Paràmetres i indicadors utilitzats per l'empresa per al mesurament de la productivitat en aquesta, així com el sistema d'avaluació periòdica d'aquesta. - Sistema de seguiment del programa de reducció de jornada i millora de la productivitat implantat per l'empresa. c) Llista de persones treballadores que participen en el Pla de reducció de la jornada laboral i millora de la productivitat (segons model normalitzat RELAJOLA disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit). d) Acord sobre l'aplicació del programa previst subscrit entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores, o, si aquesta representació no existeix, amb les organitzacions sindicals més representatives del sector d'activitat al qual pertanga l'empresa. Aquest acord ha d'establir la constitució d'una comissió de seguiment del programa que semestralment, almenys, revise la informació sobre l'evolució d'aquest. e) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas, s'han d'indicar aquestes dades en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic. - I, a més, s'ha de fer el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat. (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços", en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant de la Generalitat Valenciana o, si amb posterioritat, aquestes dades han experimentat qualsevol variació. * Nota: els subjectes no obligats a fer aquest tràmit automatitzat o els que estiguen obligats, però es troben en un dels supòsits en què això no fora possible, poden fer el tràmit no automatitzat també disponible en la Guia Prop. e) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la conselleria competent en matèria de treball perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), o s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte al compliment de les seues obligacions davant de la Seguretat Social, s'han de presentar, llavors, les certificacions següents: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que l'empresa sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que l'empresa sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu del fet que l'empresa sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. Aquests documents han de tindre una vigència de, com a mínim, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXJOLA). h) Declaració responsable que acredite que l'empresa sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud ANEXJOLA). i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que tenen aquestes ajudes, atés que, segons la BASE 20 de l'Ordre 7/2022, amb independència de la seua subjecció al Reglament (UE) 1408/2013, de la Comissió, o al Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió, són incompatibles amb qualsevol altra ajuda per al mateix fet subvencionable. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB de SOL·LICITUD de subvenció). j) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de MINIMIS concedides a l'empresa sol·licitant (amb subjecció al Reglament (UE) 1408/2013, de la Comissió, o al Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió), inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, declaració responsable de no haver rebut cap ajuda de minimis. (Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat denominat "Declaració d'ajudes de minimis", inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic). k) Acreditació del fet que l'empresa disposa d'un pla d'igualtat registrat per l'autoritat laboral, segons el que disposa el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, i la BASE 5.7 de l'Ordre 7/2022, i siga quin siga el nombre de persones treballadores de l'empresa. 3. L'òrgan instructor podrà recaptar de les empreses sol·licitants l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar el formulari web de sol·licitud general de subvenció, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu l'apartat "Enllaços". Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços". 5. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador o dispositiu, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents han d'incorporar les signatures digitals de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir d'alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continueu necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajobl@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini que estableix la resolució anual de convocatòria, EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA (a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes), de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. * IMPORTANT: - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida s'ha de fer, obligatòriament, de manera telemàtica, atenent el que preveuen les BASES 8 i 9 de l'Ordre 7/2022 i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació". - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l'acceptació de les bases reguladores. 2. PROCEDIMENT - El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu la normativa general de subvencions, l'Ordre 7/2022 de bases reguladores i la corresponent resolució de convocatòria. - La instrucció del procediment correspon a la Subdirecció General de Relacions Laborals de la direcció general competent en matèria de treball, que realitzarà totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, comprovació de dades i avaluació de les sol·licituds, incloses les següents: . Examinades les sol·licituds presentades, l'òrgan instructor ha d'emetre un informe en què farà constar que les empreses sol·licitants compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries de la concessió de les ajudes. . Per a la valoració del Pla de reducció de la jornada laboral i millora de la productivitat, que han de presentar les empreses sol·licitants d'acord amb la base 5.4 de l'Ordre 7/2022, i els seus efectes sobre la millora de la productivitat, l'òrgan instructor ha de sol·licitar un informe de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), que ha d'emetre amb caràcter previ a la reunió de l'òrgan col·legiat de la base 10 de l'ordre esmentada. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye de la documentació necessària, es requerirà l'empresa sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució, que s'ha de dictar en els termes que preveu la legislació de procediment administratiu comú. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 4. ÒRGAN COL·LEGIAT En la direcció general competent en matèria de treball es constituirà un òrgan col·legiat en els termes que preveu la BASE 10 de l'Ordre 7/2022, que tindrà les obligacions següents: a) Valorar les sol·licituds que complisquen els requisits per a participar, aplicant els criteris de valoració indicats i detallats en el PUNT 4 de la BASE 10 de l'Ordre 7/2022, que, a més, preveu que: - En cas d'empat a punts, el criteri de concessió serà per ordre de registre d'entrada de la sol·licitud. - Quan l'Informe de l'IVACE advertisca que el pla proposat per l'empresa no acredita l'increment o la millora de la productivitat en aquesta, l'òrgan col·legiat ha de proposar a l'òrgan concedent la desestimació de l'ajuda sol·licitada. En la seua valoració, l'òrgan col·legiat ha d'atendre l'informe previ emés per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) sobre el Pla de reducció de la jornada laboral i millora de la productivitat, de conformitat amb la BASE 5.4 de l'Ordre 7/2022. b) Emetre un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació de les sol·licituds efectuada. c) Formular una PROPOSTA DE CONCESSIÓ que, a través de l'òrgan instructor, elevarà a l'òrgan competent per a resoldre, juntament amb el seu informe d'avaluació de les sol·licituds. La proposta de concessió ha de contindre la llista de les empreses sol·licitants que compleixen els requisits exigits, amb la indicació de l'ordre de prelació que els haja correspost en aplicació dels criteris fixats en la base 10 de l'Ordre 7/2022 i, fent constar, igualment, la quantia de la subvenció proposada per a cada una. 5. RESOLUCIÓ - Vista la proposta de concessió elevada per l'òrgan col·legiat, la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball dictarà resolució, que ha de ser motivada. - El termini màxim per a resoldre i notificar aquesta resolució és de SIS MESOS, a comptar de l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, d'acord amb el que preveu l'article 25.5 de la Llei general de subvencions. Això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada. - NOTIFICACIÓ I PUBLICITAT: . La resolució es notificarà a les empreses interessades en els termes que preveu la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú. . Als efectes i en els termes que preveuen els articles 18 i 20 de la Llei general de subvencions, es procedirà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de les subvencions concedides, amb la indicació de la convocatòria, el programa i crèdit al qual s'imputen, la beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, així com en la Base de dades nacional de subvencions. - IMPORTANT: de conformitat amb la base 8.3 de l'Ordre 7/2022, quan una empresa concórrega en segon o tercer any a la convocatòria anual d'aquestes ajudes, no podrà ser objecte d'una nova resolució de concessió fins que no haja finalitzat el procés de justificació de les ajudes obtingudes en l'exercici anterior. 6. LIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE L'AJUDA D'acord amb la BASE 13 de l'Ordre 7/2022, l'abonament de la subvenció anual s'efectuarà a les empreses beneficiàries de la manera següent: - Una bestreta del 30 % de l'import de la subvenció anual en el termini d'un mes a partir de la data de notificació de la resolució de concessió, prèvia sol·licitud de l'empresa beneficiària i acompanyada de garantia o justificació de la seua exoneració en els termes que s'assenyalen en la base 14 de l'Ordre 7/2022. - El 70 % restant, a la finalització del termini d'un any des que es va iniciar el Pla de reducció de la jornada laboral i millora de la productivitat de l'empresa, una vegada s'haja justificat el compliment de la realització de l'acció subvencionada. 7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES - D'acord amb el que preveu l'article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i tenint en compte l'objecte i la naturalesa d'aquesta subvenció, l'aplicació del seu import serà justificada per l'empresa beneficiària mitjançant la presentació del COMPTE JUSTIFICATIU. - L'empresa beneficiària ha de presentar una MEMÒRIA D'ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades en la resolució de concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, les actuacions, les persones treballadores que s'han beneficiat de la reducció de la jornada laboral, la incidència en l'increment de la productivitat de l'empresa, així com la plantilla de persones treballadores de l'empresa en el moment de la concessió de l'ajuda i en el moment de la justificació d'aquesta, per a la qual cosa han de presentar els documents justificatius que acrediten el compliment del que s'ha indicat en la memòria d'actuació esmentada. - La presentació de la justificació de la subvenció s'ha de fer: . En la DATA que s'especifique en cada resolució de convocatòria d'aquestes ajudes. . I utilitzant el TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia PROP que s'indique en la resolució de concessió. - L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) revisarà la documentació justificativa presentada per cada empresa beneficiària de l'ajuda i emetrà un informe sobre si ha acreditat o no l'increment o la millora de la productivitat que va indicar en el Pla de reducció de la jornada laboral i millora de la productivitat que va presentar amb la seua sol·licitud i va ser informat segons la base 10.4 de l'Ordre 7/2022. I si l'informe de l'IVACE adverteix que l'empresa no ho ha acreditat, la direcció general competent en matèria de treball haurà de procedir a dictar la resolució que revoque la concessió de l'ajuda. 8. REVOCACIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA En matèria de revocació (total o parcial) i reintegrament (total o parcial) de l'ajuda concedida se seguirà el que disposen les BASES 15 i 17 de l'Ordre 7/2022.

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds seran avaluades d'acord amb els criteris de valoració que s'assenyalen en el PUNT 4 de la BASE 10 de l'Ordre 7/2022 de bases reguladores i el resolc desé de la resolució de convocatòria. 2. En cas d'empat a punts, el criteri de desempat per a la concessió de l'ajuda serà la data de registre d'entrada de la sol·licitud. * IMPORTANT: d'acord amb el resolc desé de la Resolució de convocatòria, en cas de no presentar la sol·licitud amb la documentació completa, es considerarà com a moment de presentació de la sol·licitud aquell en què s'haja aportat íntegrament la documentació exigida en la present convocatòria, siga a través de les aportacions voluntàries de documentació realitzades per les entitats sol·licitants, o mitjançant l'esmena efectuada per aquestes després del requeriment formulat per l'òrgan instructor d'aquestes ajudes. 3. Quan l'Informe de l'IVACE advertisca que el pla proposat per l'empresa sol·licitant no acredita l'increment o la millora de la productivitat en aquesta, l'òrgan col·legiat haurà de proposar a l'òrgan concedent la desestimació de l'ajuda sol·licitada.

òrgans de tramitació

Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General competent en matèria de treball.

Organismes

Obligacions

Vegeu el que preveu la BASE 16 de l'Ordre 7/2022, de bases reguladores.

Termini màxim

- La resolució ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS comptats a partir de l'endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud podrà entendre's desestimada, sense perjudici que aquest termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que disposa la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

Contra la resolució per la qual es resol el procediment, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, conforme a la legislació vigent de procediment administratiu comú; o es pot impugnar directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, per a la qual cosa han de formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de tots els altres recursos que s'estime oportú deduir.

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball, per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència.

Organismes

Quantia i cobrament

A) QUANTIA de l'ajuda (BASE 6 de l'Ordre 7/2022) 1. En cada un dels tres anys de duració màxima del pla o programa s'estableixen les següents quantitats d'ajudes a les empreses per cada persona treballadora que veja reduïda la seua jornada laboral en els termes que assenyala la base 5.1 de l'Ordre 7/2022: a) Primer any complet d'aplicació del programa: subvenció de 5.492,19 euros per cada persona treballadora incorporada al Pla de reducció de la jornada laboral. b) Segon any complet d'aplicació del programa: subvenció de 2.746,10 euros per cada persona treballadora que, incorporada al pla, mantinga reduïda la seua jornada laboral. c) Tercer any complet d'aplicació del programa: subvenció de 1.373,05 euros per cada persona treballadora que, incorporada al pla, mantinga reduïda la seua jornada laboral. 2. Tenint en compte la duració màxima del pla o programa (3 anys), l'IMPORT TOTAL MÀXIM de la subvenció que podrà percebre l'empresa beneficiària serà: - Per cada treballador/a adscrit al pla: 9.611,34 euros. - Una mateixa empresa: 200.000 euros en el còmput total de la duració del pla o programa establit a tres anys. B) DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST El pressupost global del programa es distribuirà en els trams i els termes que preveu la BASE 7 de l'Ordre 7/2022. C) QUANTIA I PRESSUPOST de la CONVOCATÒRIA 2022 Com que, d'acord amb els resolcs segon i sisé de la resolució de convocatòria 2022, aquesta convocatòria correspon al primer any dels projectes subvencionables i, per tant, les empreses que resulten beneficiàries de la subvenció ho seran pel primer any d'aplicació del Pla de reducció de la jornada laboral i millora de la productivitat, els imports de les ajudes seran de 5.492,19 euros per cada persona treballadora incorporada a aquest pla. El pressupost global del programa es distribuirà en els trams i termes que preveu la base 7 de l'Ordre 7/2022, de bases reguladores.