Ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana en l'exercici 2022.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana en l'exercici 2022.

  Objecte del tràmit

  L'objectiu de l'actuació és aconseguir el control adequat de la vegetació mitjançant l'aprofitament ramader extensiu de bestiar oví, caprí, equí i/o boví en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals per a reduir els riscos d'incendi i complir una funció ecològica important en la forest mediterrània.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries les persones titulars d'explotacions ramaderes d'oví, caprí, equí i/o boví que controlen la vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals.
  Podran ser persones físiques o jurídiques, així com comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinga personalitat jurídica, puga dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments, o es trobe en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

  Requeriments

  Els requisits que han de complir les persones beneficiàries són:
  - Hauran de disposar d'inscripció en vigor en el Registre d'explotacions ramaderes (REGA) per a exercir l'activitat ramadera en explotacions d'oví, caprí, equí i/o boví en extensiu en el territori de la Comunitat Valenciana.
  - Disposar de l'autorització d'aprofitament forestal de pastures, d'acord amb els punts següents:
  a) En les forests gestionades per la Generalitat Valenciana es disposarà de l'autorització o adjudicació en vigor de l'aprofitament de pastures durant el període de pasturatge.
  b) En la resta de terrenys forestals són necessàries:
  b.1) Aprofitament forestal de pastures mitjançant:
  - L'autorització d'aprofitament forestal de pastures concedida i en vigor.
  - O bé realitzar la sol·licitud d'aprofitament forestal de pastures en el moment de sol·licitar la subvenció.
  b.2) Dret d'ús de pastures sobre els terrenys per als quals se sol·licita l'ajuda i durant el període per al qual se sol·licita.
  - Haurà de tindre un mínim de bestiar segons les càrregues ramaderes recollides en la base quarta de l'annex de l'ordre de bases i tindre registrada l'explotació ramadera en el REGA amb el cens actualitzat a data de la sol·licitud d'ajuda amb la finalitat de garantir que es pot aconseguir la finalitat de l'ajuda.
  - No estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, incloses les de la Hisenda de la Comunitat Valenciana i enfront de la Seguretat Social.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'ajuda consisteix en una prima per hectàrea per a les superfícies sobre les quals es determine que es realitza el manteniment de la vegetació, seguint els criteris de càrrega ramadera que estableix la base quarta de l'ordre i del nombre de dies en què es realitze el pasturatge en extensiu, d'acord amb el que estableix la base tretzena.
  L'import de l'ajuda serà anual, dependrà de la superfície en la qual es realitze l'actuació i del grau de compliment de l'objectiu de l'ajuda i serà com a màxim de 120 €/ha/any.
  L'import anual màxim de l'ajuda per beneficiari serà de 8.000 €.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2022 serà de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9414, de 29.08.2022).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22846

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Al formulari de sol·licitud omplit s'ha d'annexar la documentació següent:

  a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal.
  b) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social.
  c) Memòria justificativa de l'actuació que es realitzarà, cronograma i quantia de l'ajuda sol·licitada, segons el contingut de l'annex III de l'ordre de bases, signada per la persona sol·licitant o representant, que adoptarà la forma de declaració responsable.
  En el supòsit que s'aporte documentació cartogràfica, aquesta es realitzarà utilitzant la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià que es troba en l'enllaç següent: http://www.icv.gva.es/
  d) Document d'autobaremació, segons els criteris de valoració reflectits en l'annex II de l'ordre, signat per la persona sol·licitant o representant, que adoptarà la forma de declaració responsable.
  e) En les forests gestionades per la Generalitat s'haurà d'aportar la justificació de l'adjudicació de l'aprofitament de pastures per a la zona de pasturatge.
  f) En la resta de terrenys forestals haurà d'aportar:
  - L'autorització d'aprofitament forestal de pastures concedida i en vigor, o bé el justificant d'haver sol·licitat l'autorització d'aprofitament forestal de pastures, o bé realitzar la sol·licitud d'aprofitament forestal de pastures en el moment de sol·licitar la subvenció.
  - Document admissible en dret que acredite el dret d'ús de pastures sobre els terrenys per als quals se sol·licita l'ajuda i durant el període per al qual se sol·licita.
  g) Acreditació de la titularitat de les dades bancàries per al pagament de la subvenció, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment del registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.
  h) Còpia de la cartilla ramadera o llibre d'explotació ramadera amb el cens actualitzat a data de la sol·licitud d'ajuda, amb la classificació zootècnica compatible amb l'aprofitament en extensiu i amb la qualificació sanitària actualitzada del bestiar que s'empre per a aquest servei, d'acord amb els criteris establits per l'autoritat competent en sanitat animal.
  i) En el cas de persones jurídiques o agrupació de persones físiques, còpia compulsada dels estatuts de l'entitat i/o escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que ho acredite i còpia de poders que acrediten la representació.
  j) En el cas de persones jurídiques o agrupació de persones físiques, certificació de l'acta en què conste l'acord de sol·licitar les ajudes i el nomenament del representant de l'entitat per a efectuar la gestió.
  k) Documentació acreditativa suficient per a poder valorar els punts inclosos en els criteris de baremació que preveu l'annex II de l'ordre. En el cas que no siguen inclosos, s'entendrà que no es tenen a l'efecte de la valoració.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA PER AL CONTROL DE VEGETACIÓ NATURAL MITJANÇANT APROFITAMENT RAMADER EXTENSIU EN ZONES ESTRATÈGIQUES LLIGADES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT AJUDA PER AL CONTROL DE VEGETACIÓ NATURAL MITJANÇANT APROFITAMENT RAMADER EXTENSIU EN ZONES ESTRATÈGIQUES LLIGADES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ INICI PASTURATGE PER A L'AJUDA PER AL CONTROL DE VEGETACIÓ NATURAL MITJANÇANT APROFITAMENT RAMADER EXTENSIU EN ZONES ESTRATÈGIQUES LLIGADES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ AJUDA PER AL CONTROL DE VEGETACIÓ NATURAL MITJANÇANT APROFITAMENT RAMADER EXTENSIU EN ZONES ESTRATÈGIQUES LLIGADES A LAa PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen en la base desena de l'annex I de l'ordre de bases. No obstant això, no es fixarà un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria fora suficient, atés el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.
  2. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment és el Servei Territorial de Medi Ambient de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals de la província a la qual pertany el municipi on es localitze la zona estratègica de gestió, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.
  3. En el supòsit que la sol·licitud incloga municipis de dues províncies diferents, l'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà el Servei Territorial de Medi Ambient de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals de la província en l'àmbit de la qual se situe la major part de la zona estratègica de gestió objecte de l'aprofitament.
  4. Finalitzada la fase d'instrucció, s'emetrà per a cada expedient un certificat en el qual s'especifique si, amb la informació que figura en l'expedient, la sol·licitud compleix els requisits establits per a accedir a l'ajuda i el tipus i la quantia que li corresponga, d'acord amb la base setena de l'annex I de l'ordre de bases.
  5. La competència per a resoldre les corresponents convocatòries correspon a la direcció general amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals per delegació de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i han d'estar degudament motivades en el sentit que tinguen. S'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, dins del termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de notificar-se, d'acord amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o, directament, un recurs en els jutjats contenciosos administratius dins del termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22846

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds electrònicament es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22846

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han de fer a través de l'URL següent: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22846

  Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu?". "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  ZONES ESTRATÈGIQUES LLIGADES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
  Les zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals estaran previstes en la planificació aprovada de prevenció d'incendis forestals (plans de demarcació, plans de parcs naturals, plans locals de prevenció d'incendis forestals), o bé en qualsevol instrument tècnic de gestió forestal aprovat.

  Seran subvencionables les activitats de pasturatge de bestiar oví, caprí, equí i/o boví en extensiu en les següents zones estratègiques de gestió:
  - Àrees tallafocs existents i futures de la Comunitat Valenciana, previstes en plans o projectes aprovats per l'administració competent, definits en l'apartat anterior, que requerisquen un manteniment mitjançant desbrossaments.
  - Àrees i punts estratègics de gestió.
  - Zones humides catalogades: en aquestes zones no serà necessari que les àrees tallafocs i àrees i punts estratègics estiguen executades, sinó que el manteniment de la vegetació es realitze en les zones que preveuen els diferents plans de prevenció d'incendis.
  - Forests gestionades per la Generalitat Valenciana.

  CÀRREGA RAMADERA
  En les zones objecte d'actuació es realitzarà el control de la vegetació, mantenint un mínim i, si és el cas, un màxim de càrrega ramadera per als diferents tipus de bestiar:

  - Càrrega mínima per a totes les zones:

  TIPUS DE RAMAT / CÀRREGA MÍNIMA
  Boví / 1 cap d'animal/ha
  Equí / 1 cap d'animal/ha
  Caprí / 3 caps d'animal/ha
  Oví / 5 caps d'animal/ha
  La comissió de valoració definida en la base desena de l'ordre de bases podrà modificar de manera motivada aquestes càrregues ramaderes mínimes en el cas que la meteorologia de l'any, les característiques edàfiques i la càrrega ramadera efectiva així ho requerisquen.

  - Càrrega màxima: només serà aplicable en zones incloses en l'àmbit territorial dels parcs naturals. Serà la que estableix l'Ordre 1/2015, de 23 de març, conjunta de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'ordenació de l'aprofitament ramader extensiu tradicional als parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Aquesta càrrega màxima als parcs naturals podrà ser superior sempre que hi haja un informe favorable de l'òrgan competent.

  La càrrega de bestiar per al control de vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu haurà de ser compatible amb els aprofitaments forestals de pastures o autorització de pastures per a la zona on se sol·liciten, és a dir, les càrregues que preveu la present ordre no poden modificar les que preveu l'autorització de pastures on es realitze el pasturatge o, si és el cas, amb el que indique l'informe de l'òrgan competent en espais naturals protegits.

  La superfície mínima de control de la vegetació mitjançant aprofitament ramader extensiu per expedient serà igual o superior a 5 ha.

  Les superfícies de pasturatge dins d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana hauran de comptar amb l'informe favorable de l'òrgan competent.

  Criteris de valoració

  1. Per a l'atorgament de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, es tindran en compte els següents criteris de valoració, segons la baremació següent:

  a) Sol·licituds amb superfícies de pastura incloses en zones ZAU: 25 punts.

  b) Sol·licituds amb superfícies de pastura no incloses en zones ZAU: 20 punts.

  c) Sol·licituds amb superfícies de pastura incloses en espais naturals protegits recollits en l'article 3.1 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i/o espais protegits de la Xarxa Natura 2000 recollits en l'article 3.3 d'aquesta llei: 15 punts.

  El resultat final serà la suma de la puntuació obtinguda en els tres apartats anteriors.

  2. Una vegada valorats respecte al punt anterior, es realitzarà la següent valoració per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que hagen obtingut els mateixos punts. Els criteris de desempat són:

  a) Certificació de ramaderia ecològica del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana: 10 punts.

  b) Inscripció de l'explotació ramadera en el Llibre genealògic de races ramaderes autòctones de la Comunitat Valenciana. El nombre mínim d'animals reproductors de les races ramaderes autòctones en perill d'extinció s'estableix en 30: 5 punts.

  c) Realització de l'actuació en zones declarades d'especial protecció per a l'alimentació d'aus necròfagues (ZEPAN), Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana, Penyagolosa, serra d'Espadà, Alt Túria i serra d'El Negrete, serra de Martés-Muela de Cortes, serres de Mariola i el carrascar de la Font Roja: 5 punts.

  d) Sol·licituds en les quals una dona siga titular de l'explotació, de manera individual o mitjançant titularitat compartida, segons es defineix en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries: 5 punts.

  e) Sol·licituds de titulars d'explotacions ramaderes qualificades de prioritàries en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda: 5 punts.

  f) Sol·licituds corresponents a persones joves menors de 41 anys: 5 punts.

  3. En el cas que diverses sol·licituds aconseguiren la mateixa puntuació, el següent criteri de desempat seran les hectàrees del projecte d'actuació, de major a menor.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (BOE núm. 276, de 18.11.2003)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Ordre 9/2022, de 21 de juny de 2022, de la Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9369, de 27.06.2022)
  - Resolució de 23 d'agost de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals en l'exercici 2022 (DOGV núm. 9414, 29.08.2022).
  - Resolució de 15 de novembre de 2022, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades al control de la
  vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals (PASTPIF) en l'exercici 2022 (DOGV Num. 9475 / 22.11.2022).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu l'Ordre 9/2022, de 21 de juny.

  Vegeu la Resolució de 23 d'agost de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Vegeu Resolució de 15 de novembre de 2022, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
 

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.