TECG - Ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2024

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2896142
|
Codi GVA: 22846
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 09-04-2024

Fins 29-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu de l'actuació és aconseguir el control adequat de la vegetació mitjançant l'aprofitament ramader extensiu de bestiar oví, caprí, equí i/o boví en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals per a reduir els riscos d'incendi i complir una funció ecològica important...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
09-04-2024 al 29-04-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
09-04-2024
JustificacióTermini obert
31-10-2024
Observacions

ZONES ESTRATÈGIQUES LLIGADES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Les zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals estaran previstes en la planificació aprovada de prevenció d'incendis forestals (plans de demarcació, plans de parcs naturals, plans locals de prevenció d'incendis forestals), o bé en qualsevol instrument tècnic de gestió forestal aprovat.

 

Seran subvencionables les activitats de pasturatge de bestiar oví, caprí, equí i/o boví en extensiu en les següents zones estratègiques de gestió:

- Àrees tallafocs existents i futures de la Comunitat Valenciana, previstes en plans o projectes aprovats per l'administració competent, definits en l'apartat anterior, que requerisquen un manteniment mitjançant desbrossaments.

- Àrees i punts estratègics de gestió.

- Zones humides catalogades: en aquestes zones no serà necessari que les àrees tallafocs i àrees i punts estratègics estiguen executades, sinó que el manteniment de la vegetació es realitze en les zones que preveuen els diferents plans de prevenció d'incendis.

- Forests gestionades per la Generalitat Valenciana.

 

CÀRREGA RAMADERA

En les zones objecte d'actuació es realitzarà el control de la vegetació, mantenint un mínim i, si és el cas, un màxim de càrrega ramadera per als diferents tipus de bestiar:

 

- Càrrega mínima per a totes les zones:

 

TIPUS DE RAMAT / CÀRREGA MÍNIMA

Boví / 1 cap d'animal/ha

Equí / 1 cap d'animal/ha

Caprí / 3 caps d'animal/ha

Oví / 5 caps d'animal/ha

La comissió de valoració definida en la base desena de l'ordre de bases podrà modificar de manera motivada aquestes càrregues ramaderes mínimes en el cas que la meteorologia de l'any, les característiques edàfiques i la càrrega ramadera efectiva així ho requerisquen.

 

- Càrrega màxima: només serà aplicable en zones incloses en l'àmbit territorial dels parcs naturals. Serà la que estableix l'Ordre 1/2015, de 23 de març, conjunta de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'ordenació de l'aprofitament ramader extensiu tradicional als parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Aquesta càrrega màxima als parcs naturals podrà ser superior sempre que hi haja un informe favorable de l'òrgan competent.

 

La càrrega de bestiar per al control de vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu haurà de ser compatible amb els aprofitaments forestals de pastures o autorització de pastures per a la zona on se sol·liciten, és a dir, les càrregues que preveu la present ordre no poden modificar les que preveu l'autorització de pastures on es realitze el pasturatge o, si és el cas, amb el que indique l'informe de l'òrgan competent en espais naturals protegits.

 

La superfície mínima de control de la vegetació mitjançant aprofitament ramader extensiu per expedient serà igual o superior a 5 ha.

 

Les superfícies de pasturatge dins d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana hauran de comptar amb l'informe favorable de l'òrgan competent.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiaris les persones titulars d'explotacions ramaderes d'oví, caprí, equí i/o boví que controlen la vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals.

Podran ser persones físiques o jurídiques, així com comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puga dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobe en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

 

Requisits

Els requisits que han de complir les persones beneficiàries són:

- Hauran de disposar d'inscripció en vigor en el Registre d'explotacions ramaderes (REGA) per a exercir l'activitat ramadera en explotacions d'oví, caprí, equí i/o boví en extensiu en el territori de la Comunitat Valenciana.

- Disposar de l'autorització d'aprofitament forestal de pastures, d'acord amb els punts següents:

a) En les forests gestionades per la Generalitat Valenciana es disposarà de l'autorització o adjudicació en vigor de l'aprofitament de pastures durant el període de pasturatge.

b) En la resta de terrenys forestals són necessàries:

b.1) Aprofitament forestal de pastures mitjançant:

- L'autorització d'aprofitament forestal de pastures concedida i en vigor.

- O bé realitzar la sol·licitud d'aprofitament forestal de pastures en el moment de sol·licitar la subvenció.

b.2) Dret d'ús de pastures sobre els terrenys per als quals se sol·licita l'ajuda i durant el període per al qual se sol·licita.

- Haurà de tindre un mínim de bestiar segons les càrregues ramaderes recollides en la base quarta de l'annex de l'ordre de bases i tindre registrada l'explotació ramadera en el REGA amb el cens actualitzat a data de la sol·licitud d'ajuda amb la finalitat de garantir que es pot aconseguir la finalitat de l'ajuda.

- No estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, incloses les de la Hisenda de la Comunitat Valenciana i enfront de la Seguretat Social.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què es referix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen en la base dècima de l'annex I de l'orde de bases. No obstant això, no es fixarà un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria fora suficient, atés el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació.

2. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment és el Servici Territorial de Justícia i Interior competent en prevenció d'incendis forestals de la província a la qual pertany el municipi on es localitze la zona estratègica de gestió, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.

3. En el supòsit que la sol·licitud incloga municipis de dos províncies diferents, l'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà el Servici Territorial de Justícia i Interior de la conselleria competent en prevenció d'incendis forestals de la província en l'àmbit de la qual se situe la major part de la zona estratègica de gestió objecte de l'aprofitament.

4. Finalitzada la fase d'instrucció, s'emetrà per a cada expedient un certificat en el qual s'especifique si, amb la informació que figura en l'expedient, la sol·licitud complix els requisits establits per a accedir a l'ajuda i el tipus i quantia que li corresponga, d'acord amb la base sèptima de l'annex I de l'orde de bases.

 

Criteris de valoració

1. Per a l'atorgament de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, es tindran en compte els següents criteris de valoració, segons la baremació següent:

 

a) Sol·licituds amb superfícies de pastura incloses en zones ZAU: 25 punts.

 

b) Sol·licituds amb superfícies de pastura no incloses en zones ZAU: 20 punts.

 

c) Sol·licituds amb superfícies de pastura incloses en espais naturals protegits recollits en l'article 3.1 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, i/o espais protegits de la Xarxa Natura 2000 recollits en l'article 3.3 d'aquesta llei: 15 punts.

 

El resultat final serà la suma de la puntuació obtinguda en els tres apartats anteriors.

 

2. Una vegada valorats respecte al punt anterior, es realitzarà la següent valoració per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que hagen obtingut els mateixos punts. Els criteris de desempat són:

 

a) Certificació de ramaderia ecològica del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana: 10 punts.

 

b) Inscripció de l'explotació ramadera en el Llibre genealògic de races ramaderes autòctones de la Comunitat Valenciana. El nombre mínim d'animals reproductors de les races ramaderes autòctones en perill d'extinció s'estableix en 30: 5 punts.

 

c) Realització de l'actuació en zones declarades d'especial protecció per a l'alimentació d'aus necròfagues (ZEPAN), Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana, Penyagolosa, serra d'Espadà, Alt Túria i serra d'El Negrete, serra de Martés-Muela de Cortes, serres de Mariola i el carrascar de la Font Roja: 5 punts.

 

d) Sol·licituds en les quals una dona siga titular de l'explotació, de manera individual o mitjançant titularitat compartida, segons es defineix en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries: 5 punts.

 

e) Sol·licituds de titulars d'explotacions ramaderes qualificades de prioritàries en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda: 5 punts.

 

f) Sol·licituds corresponents a persones joves menors de 41 anys: 5 punts.

 

3. En el cas que diverses sol·licituds aconseguiren la mateixa puntuació, el següent criteri de desempat seran les hectàrees del projecte d'actuació, de major a menor.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2024 serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9823 de 08/04/2024).

Documentació
Al formulari de sol·licitud omplit s'ha d'annexar la documentació següent: a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. b) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació de sol·licituds electrònicament es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL:sede.gva.es/es/proc22846 Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es realitzaran a través de la següent URL:...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 09-04-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de sis mesos comptant a partir de la finalització del termini de presentació d'estes. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat cap resolució, podran entendre desestimades les seues pretensions...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'ajuda consistix en una prima per hectàrea per a les superfícies sobre les quals es determine que es realitza el manteniment de la vegetació, seguint els criteris de càrrega ramadera establits en la base quarta de l'orde i del nombre de dies en què es realitze el pasturatge en extensiu, d'acord...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Observacions

  El termini màxim de presentació de la sol·licitud de pagament i justificació de les ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals en l'exercici 2024, serà com a màxim el 31 d'octubre de 2024....

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Fins 31-10-2024

  El termini màxim de presentació de la sol·licitud de pagament i justificació de les ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals en l'exercici 2024, serà com a màxim el 31 d'octubre de 2024.

  Descripció

  La justificació es realitzarà, acompanyada de la documentació indicada en la base dotzena de l'orde de bases en este apartat.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.