Ajudes a l'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en l'Administració de la Generalitat Valenciana

Codi SIA: 2655655
Codi GUC: 22130
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: OBERT
(15-12-2021
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'objecte de la convocatòria d'ajudes és incentivar i promoure la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovables, en l'administració pública de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat de contribuir a aconseguir la quota de consum final brut d'energia procedent de fonts renovables establits en l'article 3 de la Directiva (UE) 2018/2001, d'11 de desembre

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT Seran actuacions subvencionables la realització d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts renovables, destinades a autoconsum en establiments o instal·lacions dels òrgans de la Generalitat Valenciana. Les actuacions han d'anar destinades a instal·lacions d'autoconsum mitjançant actuacions fotovoltaiques i eòliques, i s'entenen per instal·lacions d'autoconsum les establides en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. Així mateix, a l'efecte d'aquesta convocatòria també es consideren actuacions subvencionables, les instal·lacions aïllades de la xarxa no regulades en el citat Reial decret 244/2019. Així mateix, quan la instal·lació d'autoconsum corresponga a una instal·lació solar fotovoltaica, es consideraran actuacions addicionals subvencionables l'eliminació de l'amiant en cobertes i la instal·lació de marquesines. * COSTOS ELEGIBLES Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria, que s'han indicat en l'article 3 de la convocatòria d'expressions d'interés, i els que s'indiquen a continuació, sempre que estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda: a) La inversió en equips i materials. b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars d) Sistema elèctric general d'alta tensió i baixa tensió, que hi inclou transformadors, línies d'evacuació i sistemes d'infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució. e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica o tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció. f) Sistemes de mesurament del recurs en l'emplaçament. g) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte, com ara reforç de la coberta que siga ocupada per la instal·lació de generació, en el seu cas. h) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament i) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. j) Els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. k) Coordinació de seguretat i salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. l) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient. m) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes. n) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu o) L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) suportat sempre que aquest no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial. p) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació, diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'apartat 3 de l'article 3 de la convocatòria El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats l) i m) no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. Només es consideraran subvencionables els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous i sense ús previ. No seran costos elegibles les instal·lacions d'emmagatzematge, per no ser objecte de la convocatòria d'ajudes. No es considerarà elegible cap cost diferent als anteriors ni que haja sigut facturat a l'entitat beneficiària de l'ajuda amb anterioritat a l'1 de juliol de 2021.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran presentar manifestacions d'interés a la present convocatòria, els diferents òrgans de l'Administració Autonòmica de la Generalitat Valenciana, d'acord amb la classificació establida en l'article 2.1.b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Normativa del procediment

  • Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
  • Resolució de 29 de noviembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es realitza la convocatòria d'expressions d'interés per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en l'Administració de la Generalitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. (DOGV núm. 9234, de 14/12/2021).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà el dia 15 de desembre i finalitzarà el 31 de desembre de 2023 (DOGV 9234, de 14/12/2021)

Documentació

1. Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web http://www.ivace.es i la tramitació s'ha de fer de manera electrònica per a tots els sol·licitants d'aquestes ajudes. 2. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació s'ha de presentar també utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 10 de la convocatòria. L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats en l'article 10 de la convocatòria s'ha de fer a través de registre electrònic accedint a l'adreça web . Així mateix, es poden requerir al sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web. Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. - Els requeriments als quals es fa referència en l'article 10.4 de la convocatòria, així com qualsevol altre que puga fer l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada tindran validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que assenyala l'article 43 de la Llei 39/2015. - L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats s'ha de fer a través de registre electrònic, per a la qual cosa cal accedir a l'adreça web: http://www.ivace.es. Així mateix, es poden requerir al sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia. - Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons. - L'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora, podrà requerir a la sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què es formalitzen i completen correctament, d'acord amb el que estableix l'article 10 d'aquesta convocatòria. - Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la Presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes. - Vista la proposta continguda en l'acta de la comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, per a la qual cosa fixarà expressament la quantia i incorporarà, és el cas, les condicions i obligacions derivades d'aquesta. La resolució motivada de concessió es notificarà de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada. - L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i -en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides- en la Base de dades nacional de subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 d'aquesta resolució En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es preveu en l'article 2.2 d'aquesta convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

Observacions

- La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Quantia i cobrament

Les ajudes que s'estableixen en aquesta resolució tindran la consideració de subvenció a fons perdut. Les ajudes s'atorguen com a imports fixos unitaris o «mòduls» que cobriran els costos subvencionables. L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'ajuda base i l'ajuda addicional aplicable, en el seu cas, sobre actuacions addicionals a la instal·lació d'autoconsum, o vinculades al repte demogràfic. Tant l'ajuda base com l'ajuda addicional consistiran en un valor fix per unitat de potència, «mòdul»: - Vegeu Taula Ajuda Base - Vegeu Taula Ajuda Addicional Així mateix, s'estableixen ajudes addicionals de repte demogràfic a les indicades anteriorment quan les instal·lacions se situen en municipis de fins a 5.000 habitants, o municipis no urbans de fins a 20.000 habitants els nuclis de població dels quals no superen els 5.000 habitants - Vegeu Taula Repte demogràfic En tot cas, l'ajuda final a percebre pel sol·licitant no podrà superar el cost subvencionable total de l'actuació efectivament realitzada, convenientment justificat

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració.

Esgota via administrativa