Denúncies davant de la Inspecció General de Serveis.

Codi SIA: 1161465
Codi GUC: 19518
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Les denúncies davant de la Inspecció General de Serveis s'han de referir a les irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, sempre que no tinguen el seu propi i natural procediment específic de reclamació o recurs.

Observacions

En cas de denúncies presentades per ciutadanes i ciutadans, els fets denunciats han de posar de manifest esdeveniments o circumstàncies de certa gravetat o rellevància, no s'ha de tractar d'una simple desatenció, tardança o anàloga deficiència en la prestació de serveis públics, ja que, quan concórrega aquest tipus d'incorreccions, l'específicament previst en la normativa és plantejar una queixa, conforme al Decret 41/2016, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, disposició que, en segona instància, també possibilita la intervenció correctora de la Inspecció General de Serveis.

Requisits

Que la persona denunciant dispose d'elements o evidències que avalen raonablement la versemblança de les irregularitats o infraccions denunciades. Si voleu presentar la vostra denúncia de manera anònima, podeu utilitzar el canal telemàtic anònim Confident-GVA. https://cjusticia.gva.es/va/web/inspeccion-general-servicios/confident-gva En tot cas, sempre quedarà garantida la confidencialitat de les dades personals de les parts denunciants.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen constància d'uns fets que posen de manifest presumptes irregularitats, infraccions de legalitat o un irregular funcionament dels serveis públics. Amb caràcter general, la identitat de qui formula una denúncia tindrà caràcter reservat. Així mateix, la persona denunciant no té la condició d'interessat (en els termes previstos en l'art. 4 de la Llei 39/2015 del PAC), ja que les actuacions que desenvolupa la Inspecció General de Serveis no constitueixen pròpiament un procediment administratiu.

Normativa del procediment

  • LLEI 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. (DOGV núm. 8419, de 8/11/2018)
  • DECRET 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat. (DOGV núm. 7271, de 12.05.2014)
  • RESOLUCIÓ, de 12 de novembre de 2015, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'ordena la publicació i màxima difusió del protocol pel qual s'estableixen criteris relatius a la iniciació i tramitació de processos d'investigació desenvolupats per la Inspecció General de Serveis. (DOGV núm. 7660, de 18.11.2015)

Termini

Obert permanentment.

Documentació

La persona denunciant pot aportar la documentació que considere oportuna.

Presentació

Presencial
Presencialment: Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, trien relacionar-se amb l'Administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Tot això, sense perjudici que es puga presentar en la resta dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I, preferentment, a:

On dirigir-se

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Una vegada presentada la denúncia, si no es refereix a fets concrets i identificables, sinó a imputacions genèriques i indeterminades de presumptes irregularitats, es realitzarà el corresponent requeriment d'esmena, i s'advertirà que, en cas de no ser atés, es procedirà a arxivar la denúncia, sense més tràmit. Si en la denúncia concorren elements clars del fet que la primera actuació inspectora ha de correspondre a la Sotssecretaria de la Conselleria, la Inspecció procedirà a remetre-la a la referida sotssecretaria i ho comunicarà a la persona denunciant. Les denúncies en matèria de sanitat, educació o serveis socials, de manera general, es canalitzaran per mitjà dels seus respectius òrgans de control i inspecció. En cas contrari, la Inspecció realitzarà les investigacions que siguen necessàries per a l'esclariment dels fets denunciats i elaborarà un informe amb les conclusions d'aquestes actuacions d'investigació i, si escau, recomanacions. L'informe inicial tindrà caràcter de provisional i es traslladarà a l'òrgan directiu del qual depenguen els serveis o unitats afectats perquè, en el termini de deu dies, puga formular al·legacions sobre el seu contingut. Transcorregut aquest termini, s'elaborarà l'informe definitiu que es remetrà a qui tinga la titularitat de la conselleria afectada. A la persona denunciant es donarà trasllat del resultat de l'actuació inspectora a través de l'oportuna comunicació en la qual se la informe, de manera extractada o resumida, de les principals conclusions i recomanacions recollides en l'informe definitiu elaborat. Igualment, un resum del resultat de l'actuació es publicarà en la web corporativa gvaoberta.gva.es

òrgans de tramitació

Òrgans resolució