Ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 688089
|
Codi GVA: 18518
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 05-12-2023

Fins 26-01-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concessió d'ajuda per a la realització d'inversions destinades al desenvolupament de zones forestals i a la millora de la viabilitat dels boscos, basades en la gestió sostenible i multifuncional d'estos:

 

- Operació 8.5.1. Redacció d'Instruments de gestió forestal sostenible;

- Operació 8.5.2. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals;

- Operació 8.6.1. Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals. (En l'anualitat 24-25 no es convoca.)

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
05-12-2023 al 26-01-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

- Operació 8.5.1. i Operació 8.5.2.:

 

· Les persones físiques o jurídiques, titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana, privats o municipals, i no gestionats per la Generalitat.

 

· Així mateix, les persones físiques titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana, agrupats sense constituir personalitat jurídica, per a dur a terme en comú les actuacions previstes en aquest capítol.

En aquest cas, cal nomenar un representant, entre els membres de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

Com es tramita

Procés de tramitació

· La instrucció del procediment correspon a les seccions forestals dels serveis territorials de la conselleria competent en gestió forestal.

· L'incompliment dels requisits establits en la present ordre o la presentació fora del termini establit en la *corrrespondiente convocatòria, porta implícita la inadmissió de la sol·licitud.

· En cas que l'instructor detecte deficiències en la sol·licitud o falta de documentació, segons l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, requerirà per escrit a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la sol·licitud o aportació els documents requerits, informant-lo que de no fer-ho, se li donarà per desistit de la seua sol·licitud.

· L'instructor emetrà per a cada sol·licitud un informe en el qual especifique:

a) Si conforme a la informació que obra en el seu poder, la sol·licitud i els documents aportats són correctes i compleixen amb els requisits establits per a accedir a l'ajuda;

b) A més, en el cas de les sol·licituds admeses a tràmit, una primera valoració conforme als criteris de priorització.

· La inadmissió o el desistiment de les sol·licituds serà resolta pel director territorial de la conselleria competent en gestió forestal de la província a la qual corresponga la instrucció.

· El director territorial de la conselleria competent en gestió forestal elevarà a la comissió d'avaluació una relació de les sol·licituds admeses a tràmit amb la valoració prèvia d'estes, i notificarà l'admissió d'estes.

· La valoració definitiva de les sol·licituds admeses a tràmit serà realitzada per la Comissió de Valoració. Podrà sol·licitar a l'instructor quants documents i informes considere necessaris per a realitzar aquesta valoració.

· Tant la valoració prèvia, com la definitiva, es realitzaran conforme als criteris de priorització definits en els capítols II i III per a cada tipus d'ajuda.

· La comissió d'avaluació elaborarà un informe que inclourà:

a) La valoració final de totes les sol·licituds admeses a tràmit;

b) La selecció d'aquelles sol·licituds millor valorades que poden ser ateses d'acord amb l'import disponible per a cadascuna de les línies d'ajuda en la convocatòria;

c) La relació d'aquelles sol·licituds que no poden ser ateses per excedir l'import disponible per a cadascuna de les línies d'ajuda en la convocatòria i que, per tant, passen a formar part de la llista de reserva;

d) La relació d'aquelles sol·licituds que no aconsegueixen el llindar mínim exigit en els capítols II i III respectivament i que, per tant, han de ser desestimades.

· El servei competent en matèria de gestió forestal, elevarà l'informe de la comissió d'avaluació a l'òrgan competent per a la seua resolució.

· Les sol·licituds d'ajuda que no aconseguisquen el llindar mínim exigit per a cada línia d'ajuda en els capítols II i III, seran desestimades conforme al que s'estableix en l'article 165.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

· L'actual òrgan competent per a resoldre l'adjudicació de les ajudes és el/la director/a general competent en gestió forestal, segons l'«Acord de 26 d'abril de 2012 pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons *FEADER entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació».

 

Més informació (articles 8 i 9 del capítol I de l'annex de l'Ordre de bases)

Criteris de valoració

- Operació 8.5.1: els recollits en l'article 22 del capítol II de l'annex de l'Ordre de bases

 

El llindar mínim d'aplicació es fixa en 3,00 punts. Les sol·licituds que no aconseguisquen esta puntuació mínima mitjançant la suma dels valors exposats en el punt anterior, quedaran excloses.

 

En cas que diverses sol·licituds aconseguiren la mateixa puntuació, s'aplicarà el criteri de desempat següent: nombre d'hectàrees arbrades de major a menor.

 

 

- Operació 8.5.2.: els recollits en l'article 30 del capítol III de l'annex de l'Ordre de bases

 

El llindar mínim d'aplicació es fixa en 3,00 punts. Les sol·licituds que no aconseguisquen esta puntuació mínima mitjançant suma dels valors exposats en el punt anterior quedaran excloses.

 

En cas que diverses sol·licituds aconseguiren la mateixa puntuació, s'aplicarà el criteri de desempat següent: el volum de la inversió, de major a menor.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes és d'un mes a comptar des de e endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de la corresponent convocatòria.

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI FINS AL 26/01/2024 (Resolució de 19 de desembre de 2023, DOGV núm. 9751, de 22-12-2023)

Documentació
Recollida en l'article 6 del capítol I de l'annex de l'Ordre de Bases La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: a) Justificació de la titularitat: - dels drets de propietat, mitjançant certificat cadastral descriptiu i gràfic; - dels drets d'ús i gaudi mitjançant document...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estiguen obligats a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, a:

  On dirigir-se

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda, comptats des de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Aquestes podran entendre's desestimades si, transcorregut aquest termini, no s'ha dictat la resolució corresponent.
  Quantia i cobrament
  · L'import de les ajudes es determinarà d'acord amb els criteris de selecció i prioritat descrits en els capítols II i III de l'annex de l'ordre de bases. · Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa, l'import subvencionable mínim de cada sol·licitud haurà de ser superior a 1.500,00 euros i...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Els beneficiaris, mitjançant la signatura de la sol·licitud d'ajuda, es comprometen a: · Informar el públic de l'ajuda obtinguda del *FEADER durant la realització d'una acció subvencionada, segons el que es disposa en l'article 7. 1. del capítol I de l'annex de l'Ordre de bases. · Portar un...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades als interessats, i motivaran degudament el sentit d'aquestes. S'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució, dins del termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la...

  Saber més
  Sancions
  · En el cas d'incompliment dels requisits establits en aquestes bases reguladores i tal com s'estableix en la Llei 38/2003, general de subvencions i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'òrgan que concedeix les...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més