Convocatòria de subvencions per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació d'alumnat, realitzades per les associacions de l'alumnat (AA) de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 212086
|
Codi GVA: 18106
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 19-04-2023

Fins 10-05-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Finançar despeses de funcionament i al foment d'activitats de participació, associació i formació executades per les

associacions d'alumnat de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, amb seu en la Comunitat Valenciana.

 

Queden compreses les activitats realitzades des de setembre de 2022 fins al 30 de juny de 2023, sempre que estiguen incloses en el projecte presentat per a sol·licitar la subvenció i no hagen servit per a justificar altres subvencions rebudes. El termini de justificació es fixarà en la resolució de concessió de les subvencions.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
19-04-2023 al 10-05-2023
Al·legació / AportacióTemini tancat
JustificacióTemini tancat
EsmenaTemini tancat
Recurs de reposicióTemini tancat
Normativa
 • Ordre 29/2016, de 17 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes, associacions d'alumnes, i les federacions i confederacions d'aquestes...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar aquesta subvenció les AA que reunisquen els següents requisits:

Requisits

1. Tindre establida la seu i àmbit d'activitat en la Comunitat Valenciana.

 

2. Estar inscrites en la data en què es publique la convocatòria en el DOGV, en el corresponent cens d'associacions d'alumnat, d'acord amb l'Ordre de 2 d'agost de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desenvolupa l'article 10 del Decret 127/1986, de 20 d'octubre, del Consell, no sent necessari estar integrades en una federació per a accedir a la subvenció.

 

3. Complir els requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Publicació Resolució de Convocatòria en el DOGV.

 

2. Emplenar la sol·licitud per mitjans telemàtics. No seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans.

 

3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan instructor del procediment publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat, una relació de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o aportar els documents preceptius que s'especifiquen, amb indicació que, si en el termini de 10 dies no el realitzen, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada d'acord amb la legislació bàsica de procediment administratiu comú. L'accés a la llista es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: https://ceice.gva.es/web/madres-padres-alumnos/subvenciones. La proposta de resolució provisional es notificarà a les entitats sol·licitants, mitjançant la seua publicació en aquesta pàgina web. Aquesta publicació substituirà a la notificació.

El projecte d'activitats haurà d'aportar-se dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas que s'aporte documentació una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es tindrà en consideració a l'efecte del còmput dels criteris de valoració.

 

4. Estudi, valoració de les sol·licituds i emissió d'informe per la comissió avaluadora, segons els criteris establits en l'apartat nové de la convocatòria.

 

5. Proposta de Resolució de la Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa.

 

6. Resolució de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació amb l'especificació dels noms de les entitats beneficiàries i les dotacions econòmiques que els corresponguen, així com, en el seu cas, les sol·licituds desestimades, que es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generaltat. Aquesta publicació substituirà a la notificació de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu. L'accés a la resolució es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: https://ceice.gva.es/web/madres-padres-alumnos/subvenciones

 

7. Justificació de les ajudes d'acord amb el que estableix l'apartat tretze de la convocatòria.

Criteris de valoració

Les sol·licituds d'ajudes es valoraran conforme als criteris que s'estableixen en l'apartat nové de la convocatòria d'ajudes.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de publicar-se la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Data d'inici : 19/04/2023

Data fi : 10/05/2023

Documentació
A la sol·licitud s'hauran d'annexar els següents documents digitalitzats en format PDF: 1. Projecte d'activitats de l'entitat sol·licitant, curs acadèmic 2022-2023. 2. Pressupost desglossat del projecte d'activitats.

Esmena

Termini
Temini tancat

Al·legació / Aportació

Termini
Temini tancat

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la present convocatòria serà de sis mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Vençut el termini sense haver-se notificat resolució expressa, els interessats podran considerar desestimades les seues sol·licituds per...
Saber més
Quantia i cobrament
QUANTIA - La quantitat destinada a aquestes subvencions és de 6.000 euros, distribuïts en 5 ajudes de 1.200 euros. PAGAMENT - Una vegada publicada la resolució expressa de concessió de les ajudes, l'import de les mateixes s'abonarà íntegrament a les entitats beneficiàries que hagen presentat...
Saber més
Obligacions
Els beneficiaris de les ajudes estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre subvencions públiques i que s'indiquen en l'apartat catorze de la Resolució de convocatòria.
Observacions

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de...

Saber més
Òrgans resolució
Per delegació del conseller d'Educació, Cultura i Esport.

Justificació

Termini
Temini tancat

Desistiment

Recurs de reposició

Termini
Temini tancat

Renúncia