Sol·licitud d'accés a la informació pública de qualsevol Conselleria, organisme o entitat de la Generalitat en virtut de la normativa sobre transparència

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 211953
|
Codi GVA: 17472
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Proporcionar a les persones sol·licitants la informació pública que requerisquen en els termes, amb l'abast i amb els límits previstos en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques, que siguen de caràcter públic o privat, independentment de la nacionalitat.

Com es tramita

Procés de tramitació
Tramitació: 1. Si la sol·licitud es refereix a informació que no estiga en poder del subjecte a què es dirigeix, aquest remetrà la sol·licitud al subjecte competent, en el cas que el conega, i informarà d'aquesta circumstància al sol·licitant. 2. Quan la sol·licitud no identifique de manera...
Saber més
Òrgans de tramitació
Cada òrgan o centre directiu.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud normalitzat. El sol·licitant no està obligat a motivar la seua sol·licitud d'accés a la informació. No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació, que podran tindre's en compte quan es dicte la resolució. No obstant això, l'absència de...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

La sol·licitud s'haurà de presentar preferentment davant de l'òrgan administratiu o l'entitat que tinga la informació.

 

 

També es podrà presentar:

 

 

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

 

c) A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

 

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

Saber més

Resolució

Termini màxim
Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada a l'efecte de recurs o reclamació.
Observacions

Les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació pública són recurribles directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació en via contenciosa administrativa, es podrà interposar una reclamació davant...

Saber més
Òrgans resolució
Cada òrgan o centre directiu.