Sol·licitud d'accés a la informació pública de qualsevol conselleria, organisme o entitat de la Generalitat en virtut de la normativa sobre transparència.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'accés a la informació pública de qualsevol conselleria, organisme o entitat de la Generalitat en virtut de la normativa sobre transparència.

  Objecte del tràmit

  Proporcionar a les persones sol·licitants la informació pública que requerisquen en els termes, amb l'abast i amb els límits previstos en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana i en el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques, que siguen de caràcter públic o privat, independentment de la nacionalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'haurà de presentar preferentment davant de l'òrgan administratiu o l'entitat que tinga la informació.


  També es podrà presentar:


  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://gvaoberta.gva.es/va/acceso-a-la-informacion-publica

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.

  El sol·licitant no està obligat a motivar la seua sol·licitud d'accés a la informació. No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació, que podran tindre's en compte quan es dicte la resolució. No obstant això, l'absència de motivació no serà per si sola causa de denegació de la sol·licitud.

  Els sol·licitants d'informació podran dirigir-se a les administracions públiques en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat en el territori en què radica l'administració en qüestió.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitació:
  1. Si la sol·licitud es refereix a informació que no estiga en poder del subjecte a què es dirigeix, aquest remetrà la sol·licitud al subjecte competent, en el cas que el conega, i informarà d'aquesta circumstància al sol·licitant.
  2. Quan la sol·licitud no identifique de manera suficient la informació, es demanarà a la persona sol·licitant que la concrete en un termini de deu dies, amb indicació que, en cas de no fer-ho, es considerarà que hi renuncia, i també se la informarà de la suspensió del termini per a dictar una resolució.
  3. Si la informació sol·licitada poguera afectar drets o interessos de terceres persones, identificades degudament, se'ls concedirà un termini de quinze dies perquè puguen fer les al·legacions que estimen oportunes. La persona sol·licitant haurà de ser informat d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per a dictar una resolució fins que s'hagen rebut les al·legacions o haja transcorregut el termini per a la presentació d'aquestes.
  4. Quan la informació objecte de la sol·licitud, fins i tot quan es trobe en poder del subjecte a què es dirigeix, l'haja elaborada o generada en la totalitat o part principal un altre, se li remetrà la sol·licitud a aquest perquè hi decidisca sobre l'accés.
  5. El règim sobre les causes d'inadmissió de les sol·licituds serà el previst en l'article 18 de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en els articles 44 a 49 del Decret 105/2017, de 28 de juliol.

  Resolució:
  1. La resolució en què es concedisca o denegue l'accés s'haurà de notificar al sol·licitant i a les terceres persones afectades que així ho hagen sol·licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre. Aquest termini es podrà ampliar en un altre mes en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho facen necessari i amb una notificació prèvia al sol·licitant.
  2. Seran motivades les resolucions que deneguen l'accés, les que concedisquen l'accés parcial o per mitjà d'una modalitat diferent de la sol·licitada i les que permeten l'accés quan hi haja hagut oposició d'una tercera persona. En aquest últim supòsit, s'indicarà expressament a l'interessat que l'accés només tindrà lloc quan haja transcorregut el termini de l'article 22.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
  3. Quan la mera indicació de l'existència o inexistència de la informació suposara la vulneració d'algun dels límits a l'accés, s'indicarà aquesta circumstància en desestimar-se la sol·licitud.
  4. En transcórrer el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada. L'òrgan competent quedarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada, llevat que el lliurament d'aquesta informació poguera entrar en conflicte evident amb uns altres drets protegits, o que la denegació total o parcial en vinguera expressament imposada per una llei. En aquests casos, la informació serà dissociada, i es donara compte d'aquesta circumstància de manera motivada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació pública són recurribles directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació en via contenciosa administrativa, es podrà interposar una reclamació davant del Consell de Transparència, en els termes que preveu l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril i l'article 57 del Decret 105/2017, de 28 de juliol.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10/12/2013).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell
  de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 08/09/2017).
  - Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana

  Vegeu el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

  Vegeu Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
 

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.