Formulació de QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS davant dels serveis administratius de la Generalitat (excepte les relatives a serveis o instal·lacions sanitàries o de serveis socials/dependència).

GENERALITAT VALENCIANA

Codi SIA: 210875
|
Codi GVA: 1236
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La presentació de queixes; suggeriments i agraïments. - QUEIXES: tindran la consideració de queixes els escrits i les comunicacions en els quals les ciutadanes i ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* NATURALESA DE LES QUEIXES: a) La formulació d'una queixa no impedeix ni condiciona l'exercici de totes les reclamacions, drets o accions de caràcter administratiu o judicial que puguen correspondre a qui l'haja interposada ni suposarà, per tant, la paralització dels terminis per a la...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones que s'hagen vist afectades per la prestació d'un servei públic. Les queixes, els suggeriments i els agraïments realitzats per persones jurídiques s'han de tramitar en nom de la persona física que les interposa.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE LA QUEIXA/SUGGERIMENT/AGRAÏMENT - Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes, suggeriments i agraïments de manera presencial, per correu, telefònicament, per mitjans electrònics o per aquells nous canals que proporcionen les tecnologies i que permeten...
Saber més
Òrgans de tramitació
La resposta a les queixes i suggeriments és responsabilitat de: a) La subsecretaria de cada conselleria, en relació amb les que afecten òrgans, serveis i/o unitats centrals del seu departament. b) Les direccions territorials respecte de les que afecten òrgans, unitats i serveis de la seua...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- L'imprés normalitzat de queixa/suggeriment/agraïment s'ha d'acompanyar de tota la documentació que es considere oportuna en relació amb el seu contingut. - En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar: 1. Nom i cognoms. 2. Domicili, a l'efecte de notificació i, si escau, telèfon de contacte o correu...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La queixa, el suggeriment i l'agraïment telemàtics poden presentar-se amb o sense certificat electrònic, excepte les queixes sobre expedients oberts en matèria de dependència, que només poden presentar-se amb certificat. *AMB CERTIFICAT: - Fent clic sobre la icona "Tramitar amb certificat". En...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials,...

Saber més

Resolució

Termini màxim
- En les queixes i suggeriments la contestació s'haurà de notificar en un termini no superior a un mes des que la queixa o el suggeriment va tindre entrada en el registre general de la conselleria afectada. - Els agraïments seran contestats de manera immediata o com més prompte millor.
Observacions

Per la pròpia naturalesa de la queixa, contra la seua resposta no es pot interposar cap de recurs, sense perjudici que els motius de la queixa puguen tornar a exposar-se en els possibles recursos que calga interposar en el procediment administratiu amb el qual tinguen relació.

Òrgans resolució

Preguntes freqüents

Dubtes sobre la tramitació
 • Qui em pot informar de l'estat de tramitació de la meua queixa?
 • En qualsevol moment el ciutadà o ciutadana pot sol·licitar aquesta informació, indicant el número d'expedient en qüestió a la persona encarregada de proporcionar aquesta informació en cada conselleria o organisme. Telefonant al 012 li passaran amb la persona indicada.
 • Si interpose una queixa poden veure's afectats els meus drets?
 • La formulació d'una queixa no impedeix ni condiciona l'exercici de quantes reclamacions, drets o accions de caràcter administratiu o judicial, puguen correspondre a qui l'haja interposada, ni suposarà, per tant, paralització dels terminis per a la interposició d'aquestes.
 • Com seran tractades les meues dades personals?
 • Les dades personals recollides seran incorporades/tractades en un fitxer, la finalitat del qual, entre altres, és el control i seguiment intern de les queixes plantejades pels ciutadans. Les seues dades no seran cedides a ningú. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació,...
 • Saber més
 • Què ocorre si diverses persones es queixen sobre el mateix assumpte?
 • S'iniciarà una investigació a fons, informant d'això als òrgans superiors i prenent les mesures necessàries per a solucionar-ho. Com a conseqüència d'això és probable que s'inicie una proposta de millora interna.
 • Em suposarà algun tipus de despesa la presentació d'una queixa, suggeriment o agraïment?
 • El tràmit és totalment gratuït.
 • On puc presentar la meua queixa, suggeriment o agraïment?
 • Es pot presentar a través de les següents vies: - Per escrit, en qualsevol registre d'entrada o per correu postal Podrà utilitzar per a això el formulari general de queixes, suggeriments i agraïments - Per mitjans electrònics, accedint a l'enllaç de la seu electrònica de ...
 • Saber més
On consultar dubtes sobre el tràmit: