Farmacèutic/a d'àrea de salut (OPO 2017-18)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Presentació de documents
Codi SIA: 3022698
|
Codi GVA: 75618
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-07-2024

hasta 07-08-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de llicenciat/ada, graduat/ada o doctor/a en Farmàcia.
Places
Núm. de places totals 17

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 14 (diversitat funcional: 1). Promoció interna: 3.
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 45

Forma de pagament:

1. El pago de la tasa se realizará vía telemática dentro del tramite de inscripción (www.san.gva.es).

Excempció / Reducció de tases:

* Estará exento del pago de la tasa, conforme establece la vigente Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana: - El personal que acredite su condición de persona con diversidad funcional con un grado igual o superior al 33%. - El personal que acredite ostentar el título de miembro de familia...
Saber més

Etapa actual: Presentació de documents

Fase

Adjudicació i nomenament

Termini
Des de 11-07-2024 a 07-08-2024
S’obre termini de 20 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució, per a que les persones aspirants que figuren a l’annex I presenten la documentació indicada.
Publicació
Documents
Documentació a presentar: a) Declaració responsable, que figura a l’annex II, de no haver sigut separat o separada del servici, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol servici de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada amb caràcter ferm per a l’exercici de...
Saber més
Forma de presentació
La documentació referida haurà de presentar-se en una de les següents unitats de registre: - 03001Alicante: C/Girona, núm. 26. - 03801 Alcoi: Polígon de Caramanxel, s/n. - 12001 Castelló: C/Hort Sogueros, nº12. - 46008 València: Av. Ferran el Catòlic, núm. 74. - Registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat.
Informació complementària
Resolució de 8 de juliol de 2024 de la directora general de Personal, per la què es sol·licita documentació a les persones aspirants aprovades amb dret a optar a plaça en el concurs-oposició per a la provisió de vacants de farmacèutic o farmacèutica d’àrea de salut, d’institucions sanitàries de...
Saber més
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de documents

Data publicació: 10-07-2024

Termini obert

Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició

Data publicació: 16-05-2024

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 15-05-2024

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 02-02-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 21-03-2023

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data publicació: 23-11-2022

Temini tancat

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data publicació: 05-07-2022

Temini tancat

Qüestionari de l'exercici

Data publicació: 05-07-2022

Distribució d'aules

Data publicació: 23-06-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos. Termini de recurs

Data publicació: 10-05-2022

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 25-03-2022

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 08-03-2022

Nomenament del tribunal

Data publicació: 07-02-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 17-01-2022

Temini tancat

Correcció d'errors. Barem de mèrits

Data publicació: 22-02-2021

Bases i obertura de termini

Data publicació: 25-01-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de documents