Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova d'accés a cicles formatius de Formació Professional de grau superior.

Codi SIA: 210783
Codi GUC: 836
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
20-03-2023
-
31-03-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Realització de la prova d'accés per a accedir a cicles formatius de grau superior.

Observacions

* CALENDARI DE LES PROVES 2023 INSCRIPCIÓ del 20 al 31 de març de 2023 Llistats persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d'abril Llestes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d'abril Llestes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig PROVES: 22 i 23 de maig de 2023 Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny Lliurament de documentació justificativa d'exempció: del 21 de març al 30 de juny. Llistes definitives qualificacions: des del 8 de juliol Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol. * LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES - Les proves d'accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb l'opció triada. - Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, passaport, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers). * VALIDESA I EFECTES - La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional. - Per a aquests alumnes, els centres reservaran un 20% de les places vacants, que podrà ampliar-se cas que no hi haguera suficients sol·licituds per part dels alumnes d'accés directe. - Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar els ensenyaments corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits. - Sense perjudici de l'anterior per a l'accés a cicles de grau superior, els qui hagueren superat la prova d'accés per alguna de les sis opcions que preveia l'Ordre de 14 de març de 2001 (DOGV de 2 d'abril), únicament podran sol·licitar plaça respecte dels cicles als quals donava accés cadascuna d'aquestes opcions. PER A MÉS INFORMACIÓ: * Alacant/Alacant : inspeduc_ali@gva.es * Castelló/Castelló: inspeccio-cst@gva.es * València/València: inspeccion_dtv@gva.es

Requisits

Tindre 19 anys o complir-los durant l'any de realització de la prova. Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d'admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

Interessats

Les persones que desitgen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho mitjançant superació de prova.

Normativa del procediment

 • RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l'any 2023 (DOGV núm. 9512, 16.01.2023)
 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04.05.2006).
 • Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la que se per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7660, de 18.11.15).
 • Orde 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana preveu la possibilitat que es presenten a les proves d'accés a Cicles formatius de grau superior els que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional només als efectes d'admissió. (DOGV núm. 7789, de 24.05.2016).
 • Vegeu l'Ordre de 20 de maig de 2016
 • Vegeu la Resolució d'11 de gener de 2023.
 • Vegeu la Resolució de 2 de novembre de 2015

Termini

La inscripció es realitzarà del 20 al 31 de març de 2023. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9512, de 16/01/2023).

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar: - En cas de ser major de 18 anys, algun dels següents documents: DNI, passaport, Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. - En el cas de ser menor de 18 anys, qualsevol dels anteriors o també un certificat d'empadronament en un municipi. - Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren tals requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe. Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova a l'efecte d'admissió. En aquest cas no presentaran la declaració responsable. - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent. - Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el qual desitja fer la prova, en el qual indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

Forma presentació

Presencial
Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en el centre docent públic de la Comunitat Valenciana que examine de l'opció relacionada amb la Família Professional que es desitja cursar. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució.
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes generació model 046: https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=PRUEBAS Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

Informació tramitació

INSCRIPCIÓ A LES PROVES 1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. 2. Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels aspirants admesos, amb les parts o els apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa ha sigut presentada i d'acord amb els terminis establits. 3. Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, amb el motiu de l'exclusió, en els mateixos terminis. 4. Una vegada analitzades les reclamacions que puga haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent. PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES: Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat. RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions es faran conforme al procediment següent: 1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la comissió avaluadora del centre en què es realitzaran les proves. 2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat. 3. Si després de la decisió persistix la disconformitat, es podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils després de la recepció de la comunicació, que s'eleve la reclamació al director territorial d'Educació corresponent, el qual, després de l'informe de la inspecció educativa, resoldrà el que siga procedent. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa. 4. Les persones interessades tindran dret a accedir als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

òrgans de tramitació

Organismes

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
 • C/ CARRATALÀ, 47

  03007 - Alacant/Alicante

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 23

  12003 - Castelló/Castellón

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE nº 236, de 02/10/15)

Òrgans resolució

La comissió d'avaluació de la corresponent prova d'accés.

Organismes

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia