Sol·licitud d'admissió i matrícula de l'alumnat en centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024. (Educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat en centres públics i centres privats concertats, en els àmbits competencials de les províncies d'Alacant, Castelló i València).

Codi SIA: 210569
Codi GUC: 236
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT des de 20-04-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

1. Procés de sol·licitud d'admissió de l'alumnat en els centres públics i en els ensenyaments concertats dels centres privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. 2. Aportació de la documentació sobre els requisits i les circumstàncies al·legades en el procés de sol·licitud d'admissió. 3. Procés de matrícula.

Observacions

PRIORITATS La preferència d'accés als centres s'efectuarà d'acord amb l'ordre de prelació següent: 1. L'alumnat procedent del mateix centre escolar. 2. L'alumnat procedent dels centres adscrits. 3. L'alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o de terrorisme. 4. L'alumnat que es trobe en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció. Aquest alumnat tindrà preferència per a accedir, a elecció de la família, al centre on estiguen escolaritzats els fills o les filles de les famílies acollidores o altres menors a càrrec seu, o en un centre situat en l'àrea d'influència del seu domicili familiar o laboral. 5. L'alumnat en acolliment residencial. 6. L'alumnat que haja de canviar de residència per desnonament familiar. 7. L'alumnat esportista d'elit, d'alt nivell i el d'alt rendiment així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana tindrà preferència per a accedir al centre situat en la zona d'influència del lloc on realitze l'entrenament. 8. La conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria educativa podrà determinar els centres d'educació secundària en els quals tindran prioritat en l'admissió els alumnes i les alumnes que cursen simultàniament ensenyaments d'educació secundària, ensenyaments reglats de música i dansa i l'alumnat esportista d'elit, d'alt nivell i el d'alt rendiment. 9. L'alumnat del centre tindrà preferència per a accedir a les places vacants oferides en el seu propi centre quan es tracte de les places de primer curs de Batxillerat d'aquelles modalitats que el centre tinga autoritzades a impartir, a excepció de la modalitat artística. En el cas que el nombre d'alumnes que opte per accedir al primer curs de Batxillerat d'aquestes modalitats excedisca de les vacants del centre, es garanteix un lloc escolar en un altre institut d'educació secundària o centre de la seua localitat, el més pròxim possible al seu centre d'origen, tenint en compte la petició de centres de l'alumnat o els seus representants legals en el procés d'admissió i respectant l'ordre de baremació.

Requisits

Requisits d'edat i acadèmics exigits per la normativa vigent per al nivell educatiu i curs a què es pretenga accedir. https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/portada.html

Qui pot sol·licitar-ho?

Els pares/mares/tutors legals de les persones menors d'edat que vagen a cursar Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat. Les mateixes persones interessades, en cas de ser majors d'edat, quan desitgen cursar Batxillerat.

Termini

PROCÉS ÚNIC D'ADMISSIÓ PER Al CURS 2023-2024 (DOGV núm. 9552, de 07/03/2023) a) PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ - Educació infantil i educació primària: des de les 09.00 h. del 20 d'abril fins a les 23.59 h. del 28 d'abril. - ESO i batxillerat: des de les 09.00 h del 4 de maig fins a les 23.59 h del 12 de maig. b) TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA TELEMÀTICA PER A l'ALUMNAT QUE HA PARTICIPAT EN ADMISSIÓ - Educació infantil i educació primària: del 14 al 30 de juny. - ESO: del 19 al 24 de juliol. - Batxillerat: del 24 al 27 de juliol. c) TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA PRESENCIAL (EN EL CAS DE NO HAVER-SE FORMALITZAT TELEMÀTICAMENT) PER A l'ALUMNAT QUE HA PARTICIPAT EN ADMISSIÓ - Educació infantil i educació primària: del 22 de juny al 5 de juliol. - ESO: del 20 al 25 de juliol. - Batxillerat: del 25 al 28 de juliol. d) NOMÉS PER A l'ALUMNAT QUE PASSADA ENTRE CENTRES ADSCRITS, que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió, es formalitzarà la matrícula de manera presencial: - Educació infantil i educació primària: del 14 al 21 de juny. - ESO: del 22 de juny al 5 de juliol. e) TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA PRESENCIAL PER A COBRIR LES PLACES VACANTS RESULTANTS, PRODUÏDES PER RENÚNCIA, ABANDÓ, BAIXA O ALTRES CAUSES DEGUDAMENT JUSTIFICADES, DE L'ALUMNAT QUE SEGUISCA EN L'ORDRE DE PUNTUACIÓ DE LA LLISTA D'ADMESOS EN ALTRES CENTRES: - Educació infantil i educació primària: del 6 a l'11 de juliol. - ESO: del 26 al 31 de juliol. - Batxillerat: el 31 de juliol i de l'1 al 5 de setembre.

Documentació

En REALITZAR LA SOL·LICITUD: En formular la sol·licitud d'admissió no es presentarà cap document. Es realitzarà una declaració responsable sobre els requisits i circumstàncies que permeten la baremació de la sol·licitud. Quan conega el resultat de l'admissió, se li requerirà aportar la documentació sobre els requisits i circumstàncies al·legades per a realitzar la matrícula i correcta escolarització. EN EL MOMENT DE LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA: S'hauran d'aportar documentalment els requisits i circumstàncies al·legades per a realitzar la matrícula i correcta escolarització. Aquestes circumstàncies, segons el capítol XI de l'Ordre 7/2016 de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (https://dogv.gva.es/datos/2016/04/21/pdf/2016_2652.pdf), són: - Domicili - Discapacitat - Família nombrosa - Família monoparental - Resultats acadèmics (en cas d'accedir a batxillerat) - Acreditació d'altres situacions com ara (acolliment familiar o guarda amb finalitat d'adopció; acolliment residencial; situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament; condició d'esportista d'elit; condició de persona destinatària de la Renda Valenciana d'Inclusió.

Taxa o pagament

No hi ha taxes per a la matrícula d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria. Només per a l'alumnat de batxillerat haurà de ser abonada la taxa per serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari.

Presentació

Telemàtica
Per al curs 2023-2024, la sol·licitud d'admissió es tramitarà de manera electrònica. https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/ Els següents passos es realitzaran dins del mateix portal. Només es podrà presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que estarà associada a la «clau d'admissió» que també serà única. Aquesta sol·licitud podrà ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en què estiga operativa l'aplicació per a formular sol·licituds d'admissió. En aquest cas es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament, segons estableix l'apartat 9 de la Resolució de 7 de març de 2023. https://dogv.gva.es/datos/2023/03/13/pdf/2023_2551.pdf Aqueixa «clau d'admissió» serà requerida en els següents passos: aportació de documentació o formular reclamacions. TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ: 1. D'acord amb el que s'estableix en el Decret 40/2016 i en l'Ordre 7/2016, el procediment d'admissió als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en el curs 2023-2024 ha de tramitar-se de manera electrònica. 2. El format vàlid i oficial de tots els documents serà únicament el que estiga disponible en l'espai habilitat per a l'admissió de l'alumnat en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el que es genere a través de l'aplicació informàtica corresponent. 3. Les persones interessades hauran d'accedir a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport www.telematricula.es per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d'admissió, segons l'ensenyament que corresponga. TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA MATRÍCULA: Existeix la possibilitat de realitzar la matrícula de manera telemàtica, conforme a les dates establides en el calendari i recollides en els annexos de la Resolució de 7 de març de 2023. Per a qüestions relacionades amb el tràmit: https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=104

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

CALENDARI EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 2023-2024 - Publicació inicial de les vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 19 d'abril. -Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h. del 20 d'abril fins a les 23.59 h. del 28 d'abril. -Publicació de les vacants provisionals existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 31 de maig. -Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 31 de maig. -Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació del resultat provisional fins a les 23.59 h. del 2 de juny. -Publicació de les vacants definitives existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 14 de juny. -Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 14 de juny. -Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu: del 14 al 16 de juny en centres públics i fins al 14 de juliol en centres concertats. -Termini de formalització de la matrícula telemàtica per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió, d'acord amb les instruccions rebudes: del 14 al 30 de juny. -Termini de formalització de la matrícula presencial, en cas de no haver-se formalitzat telemàticament, per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió: del 22 de juny al 5 de juliol. -L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió formalitzarà la matrícula presencial: del 14 al 21 de juny. -Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants resultants produïdes per renúncia, abandó, baixa o altres causes degudament justificades, de l'alumnat que seguisca en l'ordre de puntuació de la llista d'admesos en altres centres: del 6 a l'11 de juliol. CALENDARI EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 2023-2024 -Publicació inicial de les vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 3 de maig. -Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h. del 4 de maig fins a les 23.59 h. del 12 de maig. -Publicació de les vacants provisionals existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 10 de juliol. -Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 10 de juliol. -Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 h. del 12 de juliol. -Publicació de vacants definitives existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 19 de juliol. -Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 19 de juliol. -Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu: del 19 al 21 de juliol en el cas dels centres públics i fins al 19 d'agost si els centres són concertats. -Termini de formalització de la matrícula telemàtica, per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió, d'acord amb les instruccions rebudes: del 19 al 24 de juliol. -Termini de formalització de la matrícula presencial, en cas de no haver-se formalitzat telemàticament, per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió: del 20 al 25 de juliol. -L'alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d'admissió formalitzarà la matrícula presencial: del 22 de juny al 5 de juliol. -Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants resultants produïdes per renúncia, abandó, baixa o altres causes degudament justificades, de l'alumnat que seguisca en l'ordre de puntuació de la llista d'admesos en altres centres: del 26 al 31 de juliol. CALENDARI EN BATXILLERAT 2023-2024 -Publicació inicial de les vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 3 de maig. -Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió: des de les 9.00 h. del 4 de maig fins a les 23.59 h. del 12 de maig. -Publicació de les vacants provisionals existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 13 de juliol. -Resultat provisional del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 13 de juliol. -Presentació telemàtica de reclamacions al resultat provisional: des de la publicació de resultat provisional fins a les 23.59 h. del 17 de juliol. -Publicació de les vacants definitives existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a la qual es refereix l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 24 de juliol. -Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda: 24 de juliol. -Presentació telemàtica de reclamacions al resultat definitiu: del 24 al 26 de juliol en centres públics i fins al 24 d'agost en els concertats. -Termini de formalització de la matrícula telemàtica per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió: del 24 al 27 de juliol. -Termini de formalització de la matrícula presencial, en cas de no haver-se formalitzat telemàticament, per a alumnat que ha participat en el procediment d'admissió: del 25 al 28 de juliol. -Termini de formalització de la matrícula per a cobrir les places vacants resultants produïdes per renúncia, abandó, baixa o altres causes degudament justificades, de l'alumnat que seguisca en l'ordre de puntuació de la llista d'admesos en altres centres: 31 de juliol i de l'1 al 5 de setembre.

Criteris de valoració

Criteris per a la valoració de les sol·licituds de lloc escolar L'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats, quan no existisquen en ells places suficients per a atendre totes les sol·licituds d'ingrés, es regirà pels següents criteris: PUNTUACIONS (Resolució de 7 març de 2023. ANNEX V) 1. GERMANS O GERMANES* Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al mateix curs escolar per al qual se sol·licita plaça: 15 punts. 2. PARES, MARES O TUTORS TREBALLADOR/A, EN ACTIU, DEL CENTRE: 5 punts 3. PROXIMITAT DEL DOMICILI: Àrea d'influència: 10 punts. Àrea limítrofa: 5 punts. 4. RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ: 4 punts. 5. RENDA FAMILIAR (SENSE SER BENEFICIARI/A de la RVI) D'ACORD AMB EL IPREM, CORRESPONENT A 14 PAGUES, EN RELACIÓ A l'EXERCICI FISCAL ANTERIOR EN 2 ANYS A l'ANY NATURAL EN QUÈ SE SOL·LICITA LA PLAÇA (2021) Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat del IPREM: 3,5 punts. Renda anual per càpita superior a la meitat del IPREM i inferior o igual al IPREM: 3 punts. Renda anual per càpita superior al *IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar el IPREM per 1,5: 2,5 punts. Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar el IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar el IPREM per 2: 2 punts. 6.FAMÍLIA NOMBROSA Especial: 5 punts. General: 3 punts. 7. DISCAPACITAT Discapacitat de l'alumne o l'alumna: Igual o superior al 65%: 7 punts. Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 4 punts. Discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes de l'alumne o l'alumna: Igual o superior al 65%: 5 punts. Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 3 punts. 8. FAMÍLIA MONOPARENTAL: Especial: 5 punts. General: 3 punts. 9. ACCÉS A BATXILLERAT S'agregarà la nota mitjana obtinguda en ESO o en un cicle formatiu de grau mitjà. EMPATS Apartat setzé de la Resolució de 7 març de 2023: D'acord amb el que s'estableix en l'article 38 del Decret 40/2016 i en l'article 43 bis de l'Ordre 7/2016, en les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar els criteris de desempats, es realitzarà un sorteig públic seguint el següent procediment: es triaran 2 lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom; també altres 2 lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom, i que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer. En cas de no disposar d'un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb «*AA». Les dues lletres determinaran, de manera conjunta, el punt de partida per a ordenar alfabèticament els cognoms de l'alumnat. El resultat del *sorte realitzat, davant notari, el dia 1 de març de 2023, en la seu de la Conselleria d'Educació, Cultura i *Deport, que també s'ha publicat en la pàgina web d'aquesta conselleria, i que s'ha de tindre en compte per al curs 2023-2024, ha sigut: Lletres per a ordenar el primer cognom: *SP (en aquest ordre) Lletres per a ordenar el segon cognom, i que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer: PS (en aquest ordre) D'acord amb l'article 29 del Decret 40/2016: -L'alumnat nascut de part múltiple es valorarà com una sol·licitud que ocuparà tantes vacants com nascuts del part múltiple hi haja, sempre que així ho sol·licite el pare, la mare o la persona tutora legal. En el cas que algun dels integrants del part múltiple complisca els requisits per a accedir a una plaça reservada per a alumnat amb necessitats educatives especials, l'administració educativa adoptarà les mesures necessàries, per raons especials, perquè l'admissió es realitze de manera conjunta. -En els supòsits d'admissió inicial, considerant aquesta la primera vegada que se sol·licita plaça en centres de la Comunitat Valenciana o els canvis de centre docent realitzats per canvi de localitat de residència, en el cas que existisquen dos o més sol·licituds d'admissió de germans o germanes en un mateix centre docent sostingut amb fons públics, en les etapes d'infantil o primària, quan un d'ells obtinga plaça escolar, es concedirà 15 punts a la resta dels germans o germanes sol·licitants. Igualment tindrà la consideració de germà o germana l'alumnat en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció. -Serà requisit indispensable que el germà o germana vaja a continuar assistint al mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça.

òrgans de tramitació

Centre educatiu d'elecció Consell Escolar Municipal o de Districte Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport Direcció General de Centres Docents

Observacions

El recurs de reposició, dins del mateix tramitador

Òrgans resolució

Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport Direcció General de Centres Docents

Esgota via administrativa

Sancions

Per a la persona sol·licitant, la falsedat en les dades declarades, o no prou acreditats, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, escolaritzant a l'alumne o alumna en algun dels centres en els quals queden places vacants, una vegada finalitzat el procés d'admissió. Per als centres públics, la infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres públics donarà lloc a l'obertura del corresponent expedient administratiu, a fi de determinar les possibles responsabilitats en què haguera pogut incórrer-se. Per als centres privats concertats, la infracció de les normes sobre admissió de l'alumnat pels centres concertats donarà lloc a les sancions previstes en l'article 62 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, segons la redacció donada al mateix en la disposició final primera, núm. 10, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.