Sol·licitud d'arrancada de vinya de vinificació

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 212020
|
Codi GVA: 17776
Descarregar informació
Pendent apertura

Des de 01-08-2024

Fins 15-12-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquestes sol·licituds es presenten amb la finalitat d'obtindre la resolució d'arrancada de vinya per a poder sol·licitar una autorització de plantació.

Terminis
Sol·licitudTermini pendent
01-08-2024 al 15-12-2024
Al·legació / AportacióTermini pendent
01-08-2024
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Aquells viticultors d'una plantació de vinya de vinificació hauran de sol·licitar l'arrancada segons el que s'establix per la normativa del sector, per a:

 

- poder sol·licitar una autorització de replantació (mateixa parcel·la que s'arranca).

- poder sol·licitar una autorització de plantació substitutiva (parcel·la diferent a la que s'arranca).

Com es tramita

Procés de tramitació

- Les sol·licituds d'autorització presentades a través de l'aplicació PICASSA es tramitaran de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

- A la vista de les sol·licituds presentades i la documentació adjunta, els Servicis Territorials amb competència en

matèria de Registre Vitícola i declaracions obligatòries en el sector vitivinícola, verificarà el compliment dels

requisits per a la seua aprovació i emetrà una autorització d'arrancada. Una vegada executat l'arrancada pel viticultor, este haurà de comunicar-lo, abans del 15 d'abril de la campanya en la qual es va autoritzar arrancar.

 

- Comprovat l'arrancada, els es emetrà proposta, que elevarà al Director Territorial amb competències en la matèria.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-08-2024 a 15-12-2024

El termini de sol·licitud serà de l'1 d'agost al 15 de desembre.

Documentació
La tramitació de les sol·licituds d'autorització d'arrancada de vinya de vinificació es realitza a través de l'aplicació informàtica PICASSA. Esta aplicació incorpora els formularis corresponents i permet adjuntar la documentació requerida, que és la següent: 1. Documentació acreditativa de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Totes les sol·licituds d'autorització arrancada de vinyes de vinificació es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios Les persones...
Saber més

Al·legació / Aportació

Termini
Des de 01-08-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les al·legacions o...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Es fixa en sis mesos el termini màxim per a resoldre aquest procediment, transcorregut el qual sense que s'haja produït una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud (article 101 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta, un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de conformitat amb el que es...

Saber més