Dipòsit legal

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210544
|
Codi GVA: 173
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. Recopilar, emmagatzemar i conservar, en els centres de conservació de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes, les publicacions que constitueixen el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital espanyol, amb objecte de preservar-lo i llegar-lo a les generacions futures, vetlar per la seua difusió i permetre-hi l'accés per a garantir el dret d'accés a la cultura, informació i investigació.

2. Recollir la informació necessària per a confeccionar les estadístiques oficials sobre el patrimoni de referència.

3. Descriure el conjunt de la producció bibliogràfica, sonora, visual, audiovisual i digital espanyola, a fi de difondre-la, i possibilitar l'intercanvi de dades amb altres agències o institucions bibliotecàries espanyoles i estrangeres.

4. Permetre l'accés i la consulta de les publicacions emmagatzemades, bé en les instal·lacions dels centres de conservació o bé a través de bases de dades en línia d'accés restringit, assegurant-ne la correcta conservació.

 

Són objecte del dipòsit legal tot tipus de publicacions, produïdes o editades a Espanya, per qualsevol procediment de producció, edició o difusió, i distribuïdes o comunicades en qualsevol suport o per qualsevol mitjà, tangible o intangible. El dipòsit legal comprendrà els tipus de publicacions i recursos següents, o la combinació de diversos d'aquestos formant una unitat: llibres i fullets en paper, fulls impresos amb fins de difusió que no constituïsquen propaganda essencialment comercial, publicacions d'impressió sota demanda, recursos continuats com ara publicacions seriades, revistes, anuaris, memòries, diaris, i recursos integrables, com els fulls solts actualizables, partitures, estampes originals realitzades amb qualsevol tècnica, fotografies editades, làmines, cromos, naips, postals i targetes de felicitació, cartells anunciadors i publicitaris, així com la propaganda electoral, mapes, plànols, atles, cartes marines, aeronàutiques i celests, llibres de text d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i dels ensenyaments de Formació Professional, documents sonors, documents audiovisuals, videojocs, microformes, documents electrònics en qualsevol suport, que l'estat de la tècnica permeta en cada moment, i que no siguen accessibles lliurement a través d'Internet, llocs web afixables o enregistrables el contingut dels quals puga variar en el temps i siga susceptible de ser copiat en un moment donat, còpia nova dels documents íntegres, en versió original, de tota pel·lícula cinematogràfica, documental o de ficció, realitzada per un productor amb domicili, residència o establiment permanent al territori espanyol i un exemplar del material publicitari corresponent.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 3/2002, de 13 de juny, de la Generalitat Valenciana, del llibre (DOGV núm. 4274, de 19/06/02).
 • Reial Decret 278/1980, de 25 de gener, sobre transferència de competències de l'Administració de l'Estat al Consell del País Valencià en matèria...
 • Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques (BOE núm. 150, de 23/07/07).
 • Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal (BOE núm. 182, de 30/07/2011).
 • Llei 8/2022, de 4 de maig, per la qual es modifica la Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal (BOE núm. 107, de 05/05/2022).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Estan obligats a sol·licitar el número de dipòsit legal els editors d'una obra publicada en format tangible, o el productor, en el cas d'obres sonores, visuals, audiovisuals i pel·lícules cinematogràfiques. En el primer cas, si l'editor obligat no l'haguera sol·licitat, haurà de fer-ho, en...

Saber més
Requisits

Queden exclosos del dipòsit legal:

 

Documents de les administracions públiques de caràcter intern o que resulten susceptibles d'integració en expedients administratius, documents d'institucions i organitzacions, incloent-hi les empresarials, que versen únicament sobre assumptes interns i estiguen dirigides al seu personal, tals com circulars, instruccions o manuals de procediment, publicacions destinades a concursos de promoció o trasllat dels cossos o escales de les distintes administracions públiques, segells de correu, impresos de caràcter social com ara invitacions de boda i bateig, esqueles de defunció, targetes de visita, carnets d'identitat, títols o diplomes, impresos d'oficines, formularis, incloent-hi els oficials, qüestionaris i enquestes no emplenades, excepte que complementen una obra el contingut de la qual siga tècnic o científic, per exemple, un volum format per una recopilació de formularis que acompanya un llibre sobre procediment administratiu, dossiers de premsa, publicacions comercials publicitaris, catàlegs comercials excepte els de llibreries, editorials i subhastes, calendaris i agendes, objectes tridimensionals, encara que acompanyen un document principal, manuals d'instruccions d'objectes, electrodomèstics, maquinària, o anàlegs, tot producte d'un sistema informàtic que continga dades que afecten la privacitat de persones físiques i jurídiques i tots els que estiguen inclosos en la normativa de protecció de dades personals, i programes audiovisuals emesos per prestadors del servei de comunicació audiovisual, excepte que siguen objecte de distribució, passatemps, mots encreuats, sudokus, sopes de lletres i similars, estampes originals realitzades amb qualsevol tècnica, fotografies editades, publicacions d'impressió sota demanda destinades a distribució en un àmbit familiar.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la documentació i obres perquè queden dipositades les publicacions dins dels terminis establits anteriorment. - Remissió de les obres als centres de conservació (Biblioteca Nacional d'Espanya, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, i altres centres de conservació...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Quan una obra estiga pròxima a la seua terminació, el peticionari omplirà, firmarà i presentarà la sol·licitud d'adjudicació del número de dipòsit, d'acord amb el model que se li facilite en l'oficina respectiva, en l'apartat d'impresos associats d'aquest pàgina, o a través de la pàgina web de la...

Saber més
Documentació
- Impresos normalitzats, a petició de número de dipòsit legal i entrega de les obres. - En cas que l'editor/ productor sol·licite el dipòsit per primera vegada, haurà d'aportar còpia de l'alta en l'epígraf corresponent d'activitats econòmiques. - Excepcionalment, quan es tracte d'una edició...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Adreces i horaris de les oficines provincials

 

De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h, a:

 

 

- València: Av. de la Constitució, 284. Monestir de Sant Miquel dels Reis. 46019 València. Tel. 96 198 34 81 - 96 198 34 15

 

- Castelló: Av. de la Mar, 23 - 12003 Castelló de la Plana. Tel. 012

 

- Alacant: Av. d'Aguilera, 1 - 2a planta - 03007 Alacant, Tel. 965 93 67 91

Saber més

Resolució

Obligacions
- Constitució del dipòsit Estan obligats a constituir el dipòsit legal els editors que tinguen el seu domicili, residència o establiment permanent en territori espanyol, siga quin siga el lloc d'impressió. Quan l'editor no residisca o tinga sucursal a Espanya o en els casos en què per raó del...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment aministratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada a l'articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Sancions
Constituïxen infraccions lleus: a) L'absència de constitució del depòsit legal d'una publicació objecte d'este en els terminis i amb el nombre d'exemplars que es requerixen en esta llei. b) La distribució d'exemplars d'una publicació subjecta a depòsit legal que no tinga el número corresponent o...
Saber més