Ajuda per a la reestructuració i reconversió de vinya, de la Intervenció Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 en la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210772
|
Codi GVA: 817
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Es podran acollir a l'ajuda a la reestructuració i reconversió de vinyes els viticultors i futurs viticultors les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a vinificació i que complisquen amb els requisits d'admissibilitat establits en l'article 5 del Reial decret 905/2022 i en la resolució de la convocatòria, així com amb el que es disposa en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el que s'estableix en la normativa vigent en matèria del sector vitivinícola per a totes les superfícies de vinya de la seua explotació.

 

També podran accedir a la condició de beneficiari les comunitats de béns que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Requisits

1. REQUISITS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

 

a) Els viticultors només podran estar inclosos com a beneficiaris en una única sol·licitud.

b) Els beneficiaris han de complir amb les obligacions recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) En el cas que se sol·licite l'ajuda per a l'operació de reestructuració prevista en esta convocatòria, les parcel·les a arrancar, els drets, i/o les autoritzacions aportades han d'estar inscrites en Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana en la seua fitxa d'explotació, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

d) Per a poder sol·licitar les ajudes per a les operacions de transformació de got a espatlera i sobreemplet, previstes en esta convocatòria, les persones interessades han de figurar en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana com a explotadores de les parcel·les de vinya per a les quals se sol·licita l'ajuda o haver sol·licitat el canvi de titularitat, abans de l'inici del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, tota la informació que apareix en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (superfície, varietat, any de plantació, situació i drets, o qualsevol circumstància que puga ser susceptible d'actualització) ha d'estar actualitzada en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

 

2. NO PODRAN ACOLLIR-SE a este règim d'ajudes, a més dels casos contemplats en l'article 5.3 del Reial decret 905/2022, les següents activitats:

 

a) Les operacions realitzades en la superfície dels recintes que es troben afectats per una via pecuària classificada o partionada d'acord amb la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana.

b) El canvi de sistema de conducció de got a espatlera en parcel·les de vinya amb cultiu associat o en aquelles parcel·les en les quals la vinya tinga una edat inferior a quatre anys en el moment de la sol·licitud, segons l'indicat en l'article 6.4.III del Reial decret 905/2022.

 

3. REQUISITS DE LES SOL·LICITUDS

 

Els requisits de les sol·licituds, a més dels establits en l'article 8 del Reial decret 905/2022, són:

3.1. La superfície total reestructurada en el marc d'una operació de reestructuració de vinya ha de ser, almenys, de 0,5 hectàrees.

Pot ser inferior a 0,5 hectàrees si és confrontant amb una altra parcel·la de vinya del mateix titular o viticultor.

En els casos en què l'operació es limite a accions de sobreempelt o de canvi de got a espatlera, la superfície mínima serà la inicial.

3.2. La superfície mínima per sol·licitud serà de 0,5 hectàrees per viticultor i any i la superfície màxima per sol·licitud serà de 25 hectàrees per viticultor i any.

3.3. En les parcel·les de vinya amb cultiu associat es pot admetre la seua reestructuració sempre que la plantació es realitze només de vinya. En este cas, únicament poden utilitzar-se les autoritzacions de plantació de vinya generades per la superfície que ocupava la vinya, havent d'aportar-se la resta necessària per a aconseguir la superfície a plantar.

3.4. Serà obligatòria en totes les plantacions la utilització de portainjertos certificats.

3.5. En aplicació de l'article 94.3 del Reial decret 1047/2022, les accions de desinfecció i/o desempedregament han de comunicar-se davant la corresponent Direcció Territorial amb una antelació de 15 dies pel viticultor o explotador, a través del model normalitzat publicat en la següent adreça electrònica: sede.gva.es/es/proc817. Si no es comunica, o es comunica en un termini que impossibilite el control, no poden ser certificades i no seran pagades.

3.6. Per a les parcel·les que han realitzat l'acció de col·locació de protectors de plantes joves i en aquells casos en què es considere imprescindible la seua retirada sense haver passat el període establit d'un any, pel fet que el protector impedix el normal desenvolupament vegetatiu de la planta podent causar danys irreparables en la vinya, s'admet la retirada del protector, prèvia sol·licitud per part de l'interessat, a través del model normalitzat publicat en la següent adreça electrònica: sede.gva.es/es/proc817, reservant-se l'administració la possibilitat de realitzar un control previ a l'autorització de retirada.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds es poden presentar de manera individual o col·lectiva. En el cas que es presenten de manera col·lectiva, s'ha de realitzar a través d'un interlocutor autoritzat, segons es descriu en l'apartat 6 d'esta Resolució. Per a la presentació de les sol·licituds de manera col·lectiva es...
Saber més
Criteris de valoració
CRITERIS DE PRIORITAT A NIVELL NACIONAL: Registre operadors de producció ecològica: 3 punts Registre operadors de producció integrada: 2 punts Agrupació Tractament Integrat en l'Agricultura (ATRIA): 2 punts Jove viticultor (no complisquen més de 40 anys l'any de la sol·licitud): 3 punts...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Sol·licitud d'ajuda

 

Els sol·licitants que vulguen acollir-se a l'ajuda de reestructuració i reconversió de vinyes a l'empara d'esta convocatòria han de presentar les seues sol·licituds d'ajuda a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, finalitzant el termini el 22 d'abril de 2024 (DOGV Núm. 9799 / 29/02/2024)

 

 

Documentació
SOL·LICITUD D'AJUDA: La sol·licitud d'ajuda, juntament amb la documentació requerida, que a continuació es detalla, s'ha de realitzar a través de l'aplicació informàtica PICASSA a) Croquis amb la identificació de les superfícies de les parcel·les o subparcel·les del Registre Vitícola de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 01-03-2024
  Documentació
  Per a la resta dels tràmits del procediment, diferents de les sol·licituds d'ajuda, sol·licituds de pagament i Sol·licituds o Comunicacions de modificació: Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015,...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de sis mesos a comptar des de l'endemà de la celebració de la Conferència Sectorial, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11.5 del Reial decret 905/2022
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  El formulari de sol·licitud incorpora les següents declaracions responsables i compromisos, que han de ser subscrits en tot cas pel sol·licitant o el seu representant legal o persona autoritzada per a signar la sol·licitud. DECLARACIÓ RESPONSABLE • No estar incurs en cap de les prohibicions per...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució, és procedent un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, si l'acte fora exprés; si l'acte no fora exprés, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment...

  Saber més

  Justificació

  Termini
  Fins 31-05-2025

  **CONVOCATÒRIA 2023 D'acord amb el que s'establix en l'article 16 del Reial decret 905/2022, una vegada finalitzades les operacions, el beneficiari ha de presentar una sol·licitud per al pagament de l'ajuda, a tot tardar el 31 de maig de 2024, inclusivament (DOGV 9559 de 22/03/2023) AMPLIACIÓ...

  Saber més
  Documentació
  SOL·LICITUD DE PAGAMENT Es presentarà la sol·licitud de pagament mitjançant el model normalitzat disponible en l'aplicació informàtica, a través de l'adreça electrònica: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios, de la mateixa forma que s'establix per a l'emplenament i presentació de les...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios Els documents que s'annexen al tràmit...
  Saber més