Ajudes destinades a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les Reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana, finançades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Codi SIA: 2895442
Codi GUC: 22810
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-12-2022
03-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Convocar i establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a dur a terme actuacions de conservació de la biodiversitat, així com l'aplicació de mesures de restauració, millora i manteniment dels valors ambientals, paisatgístics, etnogràfics i culturals de les dues reserves de la biosfera de la Comunitat Valenciana: Vall del Cabriel i Alt Túria.

Observacions

El crèdit total disponible es repartirà entre les dues reserves de la biosfera en un 50 %. En el cas que, després de la corresponent baremació, el conjunt de projectes subvencionables corresponent a una de les reserves no arribe a la quantia assignada inicialment a aquesta, la quantitat sobrant podrà incrementar la corresponent a l'altra reserva. Es valoraran cada una de les sol·licituds admeses que hagen complit els terminis i els requisits assenyalats en les presents bases a fi d'establir un ordre de prelació, que es determinarà de la manera següent: S'ordenaran els projectes per la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració que es descriuen en el punt següent (base onzena de la resolució) i es concedirà fins al 100 % de les despeses subvencionables de cada un dels projectes fins que s'esgote la quantia total de la convocatòria. Si hi ha diverses sol·licituds empatades a punts i no hi ha crèdit suficient per a totes, es donarà prioritat a les que hagen obtingut més puntuació en el "criteri 1". Si així i tot persisteix l'empat, es donarà prioritat a les sol·licituds per data d'entrada en registre. En cas de persistir l'empat, aquest es dirimirà per sorteig. Si el crèdit s'esgota sense satisfer al 100 % les despeses subvencionables de l'última sol·licitud amb l'ajuda concedida, es podrà instar el beneficiari perquè, en el termini de 10 dies comptats des de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional, reformule la seua sol·licitud per a ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable. Si transcorregut aquest termini no es rebera la reformulació, s'entendrà que l'interessat realitzarà l'actuació completa, la justificació de la qual serà preceptiva per al cobrament de la subvenció. S'establirà una llista ordenada de totes les sol·licituds i els projectes que complisquen les condicions administratives i tècniques establides, però que no hagen sigut estimats per depassar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació atorgada a cada un.

Requisits

- No trobar-se en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Complir les obligacions assenyalades en l'article 14 de l'esmentada Llei 38/2003. - Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda pública estatal i autonòmica, així com davant de la Seguretat Social. - No podran estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat l'ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior (article 1 del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió Europea). - Les entitats beneficiàries que estiguen obligades a fer-lo hauran de disposar del corresponent pla d'igualtat. - Seran subvencionables les actuacions iniciades entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2023, data límit de compromisos de despesa. - Serà obligatori que es troben executades en més d'un 30 % de la inversió prevista a 31 de desembre de 2023 i completament a 31 de maig de 2026. Les actuacions objecte d'ajuda han de complir la normativa vigent que els siga aplicable. Així mateix, hauran de comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que aquestes ho requerisquen, amb anterioritat al pagament de les subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

- Els ajuntaments dels municipis situats en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel o en la Reserva de la Biosfera Alt Túria, amb territori a la comunitat autònoma de la Comunitat Valenciana. - Les entitats locals menors pertanyents a aquests ajuntaments. - Les entitats de caràcter supramunicipal de les quals formen part un o diversos d'aquests ajuntaments. Ací s'inclou l'òrgan de gestió de la Reserva de la Biosfera de l'Alt Túria. - Les fundacions i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes. - Les associacions constituïdes amb la finalitat de promocionar activitats econòmiques en les reserves de la biosfera o gestionar recursos del seu patrimoni natural o cultural. En aquest apartat s'inclou l'òrgan de gestió de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel. - Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguen inscrits en el Registre d'universitats, Centres i Títols.

Normativa del procediment

Termini

Mitjançant Resolució de 19 de gener de 2023, de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, s'àmplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes per a l'aplicació de mesures de conservació de la biodiversitat en les reserves de la Biosfera de la Comunitat Valenciana, fins al 3 de febrer de 2023, inclusivament (DOGV Núm. 9516bis / 20.01.2023). El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9495, de 22.12.2022).

Documentació

La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. a) Documentació acreditativa del beneficiari i, si és el cas, del seu representant legal. b) Si és el cas, certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. c) Certificat d'estar al corrent amb el compliment de rendició de comptes anuals amb el Síndic de Comptes. d) Certificació d'acord de l'òrgan competent de l'entitat beneficiària en què s'acorda sol·licitar la subvenció, es faculta la persona que la representa legalment i s'assumeixen els compromisos i les obligacions que recullen les seues bases reguladores i la convocatòria (s'hi adjunta model normalitzat). e) Memòria justificativa de l'actuació o el projecte que es realitzarà signada pel sol·licitant o, si és el cas, per personal tècnic competent. S'hi incorporarà la informació necessària que permeta aplicar els criteris de valoració. Els projectes presentats podran contindre actuacions de les diferents línies d'actuació. En el cas d'ajuntaments, faran constar la partida pressupostària a la qual imputaran l'actuació, per a la qual cosa serà necessari presentar una llista de finques i unitats registrals. A més de l'anterior, la memòria o el projecte haurà de contindre informació relativa al següent: 1. Autoritzacions o llicències corresponents o documentació probatòria d'haver realitzat la sol·licitud. 2. Programa o calendari de terminis. 3. Plans de localització i de detall de l'actuació (arxiu compatible SIG amb la delimitació de la superfície prevista d'actuació). 4. Pressupost de l'actuació que es realitzarà, amb desglossament per partides i conceptes de despesa i signat pel sol·licitant o representant. f) Si és el cas, document acreditatiu d'haver completat el tràmit telemàtic automatitzat per a les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 g) En cas que la persona sol·licitant no siga titular de la propietat on es tinga prevista l'execució de les actuacions, certificació de la persona titular o titulars de la seua disponibilitat. h) En cas que el terreny objecte dels treballs siga propietat de diverses persones copropietàries, acreditació del consentiment de totes elles i de la representació de la persona sol·licitant per a realitzar l'acció objecte de la subvenció. i) Declaració responsable (segons model normalitzat DNSH) del compliment del principi de "no causar perjudici significatiu" als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852. j) Si és el cas, còpia de la resolució de concessió de qualsevol altra mena d'ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat (per a una mateixa superfície només es podrà percebre l'ajuda una única vegada per al mateix concepte). k) Declaracions responsables del compliment de les obligacions que preveu l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la presentació dels models A, B i C (vegeu els impresos associats).

Presentació

Telemàtica
La presentació de sol·licituds es realitzarà electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22810. La persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/va/sede_certificados). En el cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica. Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

Procés de tramitació

Els beneficiaris que reunisquen les condicions que preveu la present resolució de bases i convocatòria podran presentar una única sol·licitud. La tramitació constarà de les fases següents: - Presentació telemàtica de la sol·licitud i documentació. - Valoració de les sol·licituds que complisquen els requisits i, si és el cas, sol·licitud d'esmena de requisits per un termini màxim i improrrogable de 10 dies. - Els sol·licitants podran desistir per escrit de la seua sol·licitud de subvenció abans de la concessió i l'òrgan d'instrucció ho ha d'acceptar. - A la vista de la documentació aportada i després de la proposta de concessió d'ajudes de la Comissió d'Avaluació, la persona titular de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, per delegació de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica resoldrà la concessió d'aquestes ajudes i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. - Si en el termini d'1 mes següent a la notificació de la resolució de concessió, alguna de les entitats beneficiàries renunciara a la subvenció, l'òrgan concedent acordarà, sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a les entitats que formen part de la llista de reserva amb vista a la seua puntuació, fins a esgotar el crèdit total procedent d'aquestes renúncies.

Criteris de valoració

El procediment es tramitarà en règim de concurrència competitiva mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir un ordre de prelació entre aquestes, d'acord amb els criteris de valoració determinats en els apartats següents i adjudicar amb el límit del crèdit disponible a les que hagen obtingut més valoració. Es tindran en compte els següents criteris de valoració i la corresponent puntuació: 1. En el cas dels òrgans de gestió i de les entitats locals: Criteri 1. En funció de la tipologia i les característiques de l'actuació de la línia d'actuació "Conservació i gestió de la Biodiversitat i dels recursos naturals". Sempre que impliquen superfície d'actuació efectiva de conservació de la biodiversitat. En funció d'aquesta superfície, fins a un màxim de 50 punts. a) Menys de 5 ha: 5 punts. b) Entre 5 i 15 ha: 15 punts. c) Entre 16 i 25 ha: 25 punts. d) Més de 25 ha: 50 punts. En cas que el projecte presentat incloga diverses actuacions que corresponguen a més d'un grup d'activitats de la base tercera.1, la valoració segons el tipus d'actuació es realitzarà sumant el total de superfícies d'actuació. Criteri 2. En funció de la localització geogràfica de les hectàrees efectives de conservació de la biodiversitat en zones de la reserva definides com a tampó o de transició: a) Menys del 25 %: 5 punts. b) Entre el 25 % i 50 %: 15 punts. c) Més del 50 %: 25 punts. Criteri 3. Projectes o actuacions de restauració de l'ecosistema en les zones afectades per l'incendi de juliol de 2022 en la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel: 5 punts. Criteri 4. Projectes o actuacions que estiguen previstos en un instrument de planificació ja aprovat per la conselleria amb competències en medi ambient: 5 punts. Criteri 5. Projectes coordinats en les reserves de la biosfera interautonòmiques: 10 punts. Criteri 6. Projectes coordinats que es realitzen en més d'una reserva de la biosfera: 10 punts. Criteri 7: Projectes per a la promoció i el foment d'actuacions per a l'estudi, la divulgació i el gaudi dels valors de la reserva de la biosfera: 10 punts. 2. En el cas de la resta de persones beneficiàries, s'utilitzaran els mateixos criteris de valoració, excepte per al criteri 1, les superfícies valorables del qual se substituiran per les següents: a) Menys d'1,5 ha: 5 punts. b) Entre 1,5 i 4,5 ha: 15 punts. c) Entre 4,6 i 6 ha: 25 punts. d) Més de 6 ha: 50 punts.

Observacions

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveuen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, no es pot simultaniejar la interposició del recurs de reposició amb el contenciós administratiu.

Quantia i cobrament

1. L'import total d'aquesta convocatòria és de 985.610 euros concedits per Resolució del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, per al finançament d'actuacions en reserves de la biosfera (Mecanisme de recuperació i resiliència). El finançament de les ajudes es farà amb càrrec a les assignacions previstes per a l'operació en què s'emmarquen en el Programa 442.99-C4-I2. 2. La subvenció que es concedirà cobrirà fins al 100 % de la inversió objecte de subvenció, incloent-hi el 4 % previst per a la redacció del projecte. 3. La quantia màxima de la subvenció per sol·licitud serà: - Per a entitats locals i òrgans de gestió de les reserves de la biosfera: 100.000 euros. - Per a la resta de les persones beneficiàries: 50.000 euros. 4. L'import subvencionable mínim de cada sol·licitud haurà de ser superior a 2.000 euros. En el cas que la sol·licitud siga concedida, el projecte objecte de subvenció s'executarà i es remetrà la totalitat de la documentació justificativa de la seua realització o de les seues execucions parcials, a través del model predeterminat, a la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental una vegada transcorregut el temps assenyalat en el calendari de terminis, a partir de la recepció de la notificació de la resolució de la concessió. - Justificació d'haver executat més d'un 30 % de la inversió prevista a 31 de desembre de 2023. - Justificació d'execució completa a 31 de maig de 2026.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria o fins al 15 de març de 2023 (el més restrictiu dels dos terminis).

Esgota via administrativa