PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2892987
|
Codi GVA: 22648
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-07-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. Actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se econòmicament amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el sistema d'informació comptable de la primera, com a requisit previ per a percebre pagaments de l'òrgan competent en matèria de tresoreria.

2. L'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms haurà de realitzar-se de manera automatitzada i, quan això no siga obligatori, o siga obligatori, però no es reunisquen la totalitat dels requisits que preveu la normativa, el tercer podrà utilitzar l'actuació o el tràmit no automatitzat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-07-2022
Observacions

·CONCEPTES

La sol·licitud d'alta pot ser de dos tipus: alta de nou/a perceptor/a o alta de nova domiciliació bancària.

- A través de les altes de nou/a perceptor/a se sol·licita la seua incorporació a la Base de dades Corporativa.

- A través de les altes de nova domiciliació bancària se sol·licita associar altres comptes bancaris a un titular ja preexistent en la Base de dades Corporativa, sense modificar ni anul·lar les domiciliacions que ja té registrades.

- La sol·licitud de baixa de domiciliació bancària implicarà que eixe compte no s'usarà en nous expedients comptables si bé es mantindrà, fins a la seua terminació, en els expedients comptables en curs que hagen incorporat aquesta domiciliació com a dada de l'expedient en el seu inici.

·TITULARITAT DEL COMPTE

La titularitat del compte haurà de ser inexcusablement del tercer que vaja a ser creditor de l'Administració de la Generalitat o dels organismes autònoms contemplats en l'article 1.1 de l'Ordre 2/2022., o si és el cas del seu representant legal, per al que l'interessat o el seu representant haurà de declarar que el compte és de la seua titularitat o del seu representat, respectivament.

El règim de les declaracions serà el previst en l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 de novembre, de tal manera que la falsedat del declarat determinarà la impossibilitat de percebre, si és el cas, el dret de contingut econòmic reconegut des del moment en què es tinga constància de la falsedat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.

·REQUISIT ESPECIAL DEL COMPTE BANCARI

Les dades bancàries que es donen d'alta a través d'esta actuació o tràmit tan sols podran referir-se a comptes bancaris el codi dels quals IBAN s'identifique amb país origen Espanya.

Si no és així, se seguirà l'actuació o tràmit NO AUTOMATITZAT

·EFECTES DEL PAGAMENT

Les transferències de fons efectuades a qualsevol dels comptes declarats com de titularitat del creditor o de qui estiga autoritzat per a rebre-les en el seu nom alliberaran a la Generalitat del seu deute.

·BAIXA DE LES DOMICILIACIONS

Les domiciliacions bancàries que no hagen registrat anotacions comptables en els quatre exercicis anteriors seran objecte de baixa d'ofici en el sistema. L'anterior es durà a terme a través d'un procés informàtic que serà executat al principi de cada exercici. Així mateix, també es donaran de baixa les domiciliacions que corresponguen a persones físiques o jurídiques que hagen sigut baixa i esta haja sigut notificada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

·DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats, en qualitat de Responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància presentada. Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, presentant escrit en el Registre d'entrada de la Conselleria, així com, si és el cas, podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets. Més informació sobre el tractament de les dades http://www.hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades, no obligats a seguir l'actuació o tràmit automatitzat previst en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, a conseqüència d'operacions pressupostàries o no pressupostàries, i al favor de les quals sorgisquen les obligacions o s'expedisquen els pagaments derivats d'estes, o bé estant obligats a seguir l'actuació tràmit telemàtic esmentat anteriorment, això no fora possible.

 

Obligats a utilitzar el tràmit automatitzat (article 6 Ordre 2/2022)

1. L'actuació o tràmit d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives o bancaris a incorporar en la *BDC, obligatòriament es durà a terme de manera automatitzada en el cas dels següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'este col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

e) El personal al servei de les entitats a què fa referència l'article 1.1, per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat o empleada del sector públic, inclòs l'alta o baixa de les dades bancàries per al pagament de les nòmines, excepte en aquells supòsits en què no puga identificar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 5, i en aquest cas se seguirà l'actuació o tràmit previst en l'article 7.

Com es tramita

Procés de tramitació

Aquesta actuació o tràmit serà accessible a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es

 

A aquest efecte, els interessats s'han d'identificar mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en aquesta seu electrònica, omplir i presentar el formulari normalitzat existent en aquesta, en el qual es declararà que el sol·licitant és titular del compte bancari, seguint les instruccions que s'indiquen en aquesta.

 

La tramitació automatitzada de la comunicació d'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries dels interessats que actuen per mitjà de representant s'ha d'efectuar per aquest degudament acreditat en el registre d'apoderaments corresponent, mitjançant el formulari normalitzat existent en la seu electrònica esmentada, en què ha de declarar que el compte bancari és de la titularitat del seu representat. La presentació s'ha d'efectuar d'acord amb les instruccions que figuren en aquesta seu electrònica.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 01-07-2022

Durant tot l'any.

Documentació
No s'ha d'adjuntar cap documentació addicional.
Forma de presentació
Telemàtica
Es tramita a través de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, que és l'adreça electrònica d'Internet disponible per als ciutadans, a manera d'oficina electrònica, que per a l'Administració de la Comunitat Valenciana és: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, Es...
Saber més

Resolució