Inscripció en el Registre de Basses per a Reg de la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 211702
Codi GUC: 16358
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

El Registre de Basses per a Reg de la Comunitat Valenciana té per objecte inscriure les basses situades fora del domini públic hidràulic en el seu àmbit territorial, sempre que superen els cinc metres d'altura o els 100.000 m³ de capacitat d'emmagatzematge, bé siguen de titularitat privada o pública, existents, en construcció o que es construiran.

Observacions

* DEFINICIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LES BASSES 1. Bassa: obra hidràulica consistent en una estructura artificial destinada a l'emmagatzematge d'aigua situada fora d'un llit i delimitada, totalment o parcialment, per un dic de retenció. 2. Altura de bassa: diferència de cota entre el punt més baix de la fonamentació del talús exterior del dic de tancament i el punt més alt de l'estructura resistent. 3. Capacitat d'emmagatzematge: volum que pot emmagatzemar la bassa fins al màxim nivell normal. 4. Màxim nivell normal (MNN): cota de la làmina d'aigua màxima en les condicions normals d'explotació, respectant els resguards establits i a partir de la qual entra en funcionament el sobreeixidor. 5. Màxim nivell d'embassament (MNE): cota de la làmina d'aigua, abocant pel sobreeixidor amb un cabal igual al d'entrada. 6. Resguard: diferència de cotes entre el màxim nivell normal i la coronació del dic. 7. Sobreeixidor: estructura per a evacuar les aigües que superen el màxim nivell normal.

Requisits

Basses d'altura superior a 5 metres o de capacitat d'embassament superior a 100.000 m3, de titularitat privada pública, existents, en construcció o que es construiran.

Interessats

Els titulars de basses de reg que complisquen els següents requisits: cinc metres d'altura de dic o els 100.000 m³ de capacitat d'emmagatzematge.

Normativa del procediment

Termini

Obert tot l'any. La sol·licitud s'ha de presentar: - En el cas de basses que es volen construir, dins dels 6 mesos des de l'inici de la construcció de la bassa. - En qualsevol moment en el cas de les basses ja construïdes. El titular de la bassa ha de comunicar al Registre qualsevol variació de les dades de la fitxa registral en un termini màxim de dos mesos, a comptar de la data en la qual va tindre lloc l'alteració.

Documentació

- Model de sol·licitud normalitzat, dirigit a la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'infraestructures hidràuliques de regadiu, acompanyat de la documentació següent: - Declaració responsable sobre la titularitat de la bassa- - Acreditació de la condició de representant de l'entitat: a) Comunitats de regants i altres entitats assimilades: certificat del secretari en què conste l'acord de l'Assemblea General pel qual va ser nomenat president, b) altres figures jurídiques: escriptura de constitució, estatuts vigents o uns altres en què s'especifique el càrrec del representant i els poders atorgats. - Pla de situació que permeta la fàcil localització de la bassa.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

On dirigir-se

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/es/proc16358 Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema Clave de signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'hi arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

- Presentació de la sol·licitud - Comprovació de les dades incloses en la fitxa registral - Petició, si escau, d'informació addicional - Inscripció en el Registre per part de la DG d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb assignació de número i notificació al titular de la bassa

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Els titulars de basses per a reg situades fora del domini públic hidràulic en el territori de la Comunitat Valenciana, que tinguen una altura superior a cinc metres o una capacitat d'emmagatzematge superior a 100.000 m³, de titularitat privada o pública, existents, en construcció o que es construiran, estan obligats a sol·licitar la seua inscripció en el Registre.

Observacions

La resolució d'aprovació del pla d'emergència posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'agricultura, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableix l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

Organismes