Convocatòria per a la concessió de dues beques de pràctiques professional en matèria de memòria democràtica durant els exercicis 2022-2023.

Codi SIA: 2859893
Codi GUC: 22418
Organisme: Presidència de la Generalitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-04-2022
12-05-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar la concessió en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, de dues beques en matèria de memòria democràtica, per a completar la formació de joves amb titulació universitària, mitjançant la realització de pràctiques professionals en les dependències de la conselleria amb competències en matèria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica durant els exercicis 2022 i 2023, dirigides a la millora i especialització professional de les persones amb les següents titulacions oficials universitàries: grau en Història i/o Dret.

Observacions

El període de duració de les beques serà de dotze mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió, que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El període de duració podrà prorrogar-se sense necessitat de nova convocatòria, per un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja el crèdit adequat i suficient, i que l'exercici de l'activitat que s'està efectuant així ho requerisca o aconselle.

Requisits

- Les persones sol·licitants de les beques han de complir, en la data de finalització del termini de les sol·licituds, els requisits següents: a) No tindre més de 35 anys. b) Estar en possessió d'una de les titulacions enunciades en l'apartat anterior "Interessats/Sol·licitants", sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis. c) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat durant un període igual o superior a 36 mesos. d) No trobar-se incurs o haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es). e) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l'efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes que recull l'apartat 2, de l'article 11 de l'Ordre 1/2019, modificada per l'Ordre 4/2021, de 10 d'agost. - Qui, en el moment de publicar-se la corresponent convocatòria, ja estiga gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat no podrà optar a una nova beca, excepte en els casos següents: a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s'està gaudint perquè s'ha obtingut en una convocatòria anterior, sempre que es complisquen la resta dels requisits que preveu la convocatòria. b) Que falten menys de dos mesos per a la finalització de la beca de la qual ja gaudeixen les persones sol·licitants, sempre que es complisquen la resta dels requisits que preveu la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les beques que es concediran seran dues i estaran destinades a graduats/ades en les titulacions que a continuació es detallen: grau en Història i/o Dret.

Termini

Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, la documentació en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació en extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (núm. 9321, de 20/04/2022).

Documentació

1. SOL·LICITUD DE LA BECA - Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de manera completa, segons els models normalitzats. Els dos documents són obligatoris i estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. En omplir aquests formularis, s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari. - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut registrades en el registre electrònic de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). En el cas que alguna persona presente la seua sol·licitud de manera presencial, se la requerirà perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut feta l'esmena, sempre que no s'haja superat el termini límit de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud per a la beca en matèria de protecció de dades, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors sol·licituds, que seran arxivades. Segons el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, de la declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria. - Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a la sol·licitud i al currículum no s'adjuntarà cap documentació. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS MÈRITS AL·LEGATS EN EL CURRÍCULUM. Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista/prova hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum, en el moment en el qual acudisquen a la realització de l'entrevista/prova o bé quan així se'ls requerisca per la comissió de valoració corresponent. Si la documentació presentada no reunira els requisits indicats en la convocatòria o no fora íntegrament aportada, es requerirà la persona interessada per via electrònica perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa dins del termini, no es tindran en compte els mèrits a l'efecte de la valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds. - El règim per a la valoració dels mèrits serà el que estableix l'article 8 de l'Ordre 1/2019. Dins dels quinze dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora es reunirà amb la finalitat de valorar els mèrits presentats per les persones sol·licitants que complisquen els requisits establits per la convocatòria. Per a valorar els mèrits al·legats per cada sol·licitant, s'aplicarà el barem establit en l'article 11 de l'Ordre 1/2019. La comissió avaluadora publicarà, en ordre decreixent, la llista provisional de puntuacions en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, i concedirà un termini de deu dies hàbils a les persones interessades per a la formulació d'al·legacions, que es dirigiran a la comissió avaluadora. Una vegada resoltes les al·legacions presentades, es procedirà a publicar la llista definitiva de puntuacions obtingudes en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet, https://sede.gva.es. - En desplegament del que preveu l'apartat 4 de l'article esmentat, quan es faça pública la llista definitiva de puntuacions obtingudes, les persones aspirants que obtinguen les quinze millors puntuacions, en els termes que detalla l'article 11 de l'ordre esmentada, seran cridades per a la realització d'una entrevista/prova, que es podrà fer per videoconferència o mitjans similars. En el cas que no es presenten a l'entrevista totes les persones aspirants que hagen obtingut les quinze millors puntuacions, la comissió podrà cridar, per estricte ordre de puntuació, les següents persones aspirants fins a entrevistar les quinze més ben puntuades. La no presentació de la persona aspirant a l'entrevista/prova comportarà la seua exclusió de la convocatòria. En aquesta fase la comissió avaluadora determinarà la forma i el termini de presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. La documentació acreditativa que cal aportar serà la següent: a) Còpia del DNI o document d'identitat de qualsevol dels països membres de la Unió Europea. La comprovació directa de les dades d'identificació podrà ser recaptada per l'Administració sempre que la persona interessada n'haja expressat el consentiment. Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada per la persona interessada llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa. En aquest cas, la persona sol·licitant quedarà obligada a presentar la còpia del document d'identitat. b) Còpia del títol universitari corresponent a cada titulació, expedit o homologat a Espanya. c) Certificat de l'expedient acadèmic amb la nota mitjana oficial ponderada en un sistema de puntuació entre 5 i 10 punts. d) Programa de les assignatures cursades que justifiquen l'especialització acadèmica en matèries relacionades amb la beca. e) Còpia dels certificats acreditatius dels coneixements de valencià i altres idiomes. f) Còpia de qualsevol altre document que acredite la possessió de títols, màsters, cursos, mèrits docents, investigadors o professionals que es desitgen al·legar. g) L'experiència professional i laboral s'ha d'acreditar exclusivament mitjançant la presentació d'un informe de vida laboral i còpia de contractes o certificacions d'empresa que reflectisquen l'activitat professional i laboral relacionada directament amb la beca. h) Documentació que acredite trobar-se en algun dels supòsits establits en el punt 2 de l'article 11 de l'Ordre 1/2019, que determinen la preferència de la concessió de la beca en cas d'empat en la valoració. A fi d'agilitzar al màxim la tramitació, la presentació d'aquests documents es farà telemàticament. - Finalitzat el procés selectiu, la comissió avaluadora, en el termini de deu dies hàbils, elaborarà una proposta motivada de resolució que contindrà la llista de persones beneficiàries i una o diverses borses de reserva, constituïdes per les persones aspirants que no resulten adjudicatàries de les beques i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquestes. Així mateix, s'inclourà una llista dels i les aspirants les sol·licituds dels quals hagen sigut desestimades, amb la indicació de les causes que hagen motivat la seua denegació.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Les persones aspirants a obtindre una beca han de presentar, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de manera completa, segons els models normalitzats, en el termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els dos documents són obligatoris i estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Per a poder fer la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. En omplir aquests formularis, s'obtindrà l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. El resultat d'aquesta baremació es visualitzarà com un camp més del formulari. - La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut registrades en el registre electrònic de la Generalitat abans de les 24.00 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). En el cas que alguna persona presente la seua sol·licitud de manera presencial, se la requerirà perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena, sempre que no s'haja superat el termini límit de presentació previst de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presente més d'una sol·licitud per a aquestes beques, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors sol·licituds, que seran arxivades. Segons el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, de la declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria. - Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, a la sol·licitud i al currículum no s'adjuntarà cap documentació. Únicament les persones seleccionades per a la fase d'entrevista/prova hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum, en el moment en el qual acudisquen a la realització de l'entrevista/prova o bé quan així se'ls requerisca per la comissió de valoració corresponent. Si la documentació presentada no reunira els requisits indicats en la convocatòria o no fora íntegrament aportada, es requerirà la persona interessada per via electrònica perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa dins del termini, no es tindran en compte els mèrits a l'efecte de la valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds. - L'ordenació i instrucció del procediment, per a la concessió de les beques convocades, correspondrà a la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, competent per raó de la matèria objecte de les beques. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes seran examinades per l'òrgan instructor, que comprovarà els requisits de les persones sol·licitants, i efectuarà, si és el cas, els requeriments i les comprovacions que estime convenients. L'òrgan instructor emetrà un informe en el qual conste el compliment dels requisits de les persones sol·licitants. - Segons el que estableix l'article 9 de l'Ordre 1/2019, la facultat de dictar la resolució de concessió de les beques de pràctiques professionals, que correspon a la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, es delega en els centres directius competents per raó de la matèria. En conseqüència, la facultat de resoldre correspondrà, en aquest cas, a la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. - Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de la concessió, segons el que estableix l'article 10 de l'Ordre 1/2019. - La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb la indicació de la convocatòria, del programa i del crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes. La publicació de la resolució esmentada tindrà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb la normativa reguladora del procediment administratiu comú, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es. - El termini màxim per a dictar i publicar la resolució serà de tres mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la normativa reguladora del procediment administratiu comú. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, els interessats podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Criteris de valoració

A) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 18 punts. 1r) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts d'acord amb l'escala següent: - Nota mitjana 5: 5 punts. - Nota mitjana 6: 6 punts. - Nota mitjana 7: 7 punts. - Nota mitjana 8: 8 punts. - Nota mitjana 9: 9 punts. - Nota mitjana 10: 10 punts. Quan la ponderació s'haja fet amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposen els articles 4 i 5 de l'article 13 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o la normativa que els substituïsca. No obstant això, es recomana aportar una certificació en què conste la nota ponderada entre 5 i 10 punts. 2n) L'especialització acadèmica en matèries relacionades amb la convocatòria es valorarà entre 0 i 5 punts. Per especialització acadèmica s'entenen les assignatures relacionades amb la beca i es valorarà amb un màxim de 0,20 punts per assignatura. 3r) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent: - Doctorat: 2 punts. - Altres llicenciatures o graus: 1 punt. - Diplomatures: 0,50 punts. - Màster universitari oficial: 0,50 punts. b) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,5 punts. 1r) Coneixement general, fins a un màxim d'1 punt: es valoraran únicament els títols i certificats oficials de coneixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o homologats o equivalents, d'acord amb els nivells que estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, d'acord amb l'escala, i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat: Denominació anterior / Denominació actual (Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport) (nivells MECR): - Elemental / Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià: 0,25 punts. ------------/ Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià. 0,50 punts. - Mitjà / Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià: 0,75 punts. - Superior / Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià: 1,00 punts. 2n) Coneixements especialitzats de valencià, fins a un màxim d'1,5 punts: es valorarà cada una amb 0,50 punts addicionals: - Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts. C) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3 punts. 1r) Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, les universitats, els ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.3, no es podrà computar també en aquest apartat. Aquest apartat i el següent s'aplicaran de manera excloent, de manera que s'ha d'optar en cada convocatòria per algun dels dos, si és el cas. 2n) En aquelles beques en què, per la seua naturalesa, el coneixement d'un idioma siga un element essencial i així s'acredite, es valorarà fins a 2 punts, d'acord amb l'escala establida en el marc normatiu de referència. 3r) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: de 0 a 1 punts. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts. D) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts. 1r) Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat. 2n) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual a 15 hores o superior que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, segons l'escala següent: a) De 200 o més hores: 3,00 punts. b) De 100 o més hores: 2,00 punts c) De 75 o més hores: 1,50 punts. d) De 50 o més hores: 1,00 punts. e) De 25 o més hores: 0,50 punts. f) De 15 o més hores: 0,20 punts. Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat ni en l'apartat C anterior els cursos de valencià i d'idiomes. E) Altres mèrits: fins a un màxim d'1,50 punts. Es concedirà fins a un màxim d'1,50 punts per als següents mèrits, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats. 1r. La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, i es computarà de la manera següent: - Llibres: 0,50 punts. - Capítols de llibres: 0,25 punts. - Articles: 0,10 punts. 2n) El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat. A aquest efecte, només s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. 3r) Els cursos de formació a què haja assistit o haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorats amb un màxim de 0,50 punts, que es computaran de la manera següent: - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts. - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts. - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts. Els cursos als quals haja assistit la persona interessada o que aquesta haja impartit hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran una sola vegada, amb independència que un mateix curs haja sigut cursat o impartit en diverses/successives edicions. F) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts. Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a la concessió de la qual concorren. L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts, i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

òrgans de tramitació

- L'ordenació i instrucció del procediment, per a la concessió de les beques convocades, correspondrà a la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.

Obligacions

A l'efecte del règim d'incompatibilitats i de les obligacions de la persona beneficiària de la beca, cal ajustar-se al que disposa l'article 15 i 16 de l'Ordre 1/2019.

Observacions

Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que les va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució corresponent. Tot això, sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Quantia i cobrament

A l'efecte de pagament i justificació de les beques, cal ajustar-se al que estableix l'article 14 de l'Ordre 1/2019.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar la resolució de concessió de les beques serà de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes que preveu la normativa reguladora del procediment administratiu comú. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, els interessats podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Segons el que estableix l'article 9 de l'Ordre 1/2019, la facultat de dictar la resolució de concessió de les beques de pràctiques professionals, que correspon a la persona titular de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, es delega en el centre directiu competent per raó de la matèria. En conseqüència, la facultat de resoldre correspondrà conjuntament als dos òrgans directius competents per raó de les matèries objecte de les beques.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa