• Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Premi Extraordinari de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga.

  Objecte del tràmit

  Convocar el Premi Extraordinari de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga en el marc de les activitats commemoratives que, amb caràcter extraordinari, se celebraran en 2021 amb motiu de l'Any García-Berlanga a través de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, adscrita a la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Hi podrà participar qualsevol persona física que siga major d'edat i es podrà presentar un màxim d'una obra per persona.

  Requeriments

  1. Les obres han de ser originals i inèdites en tota la seua extensió.
  2. Els treballs han d'estar escrits en valencià o en castellà, segons la modalitat.
  3. Les obres s'han de presentar amb lletra tipus Times New Roman o Arial, de grandària 12 i amb interlineat doble.
  4. Els treballs han de tindre una extensió mínima de 20.000 paraules i màxima de 40.000.
  5. La temàtica serà relativa al gènere de narrativa eròtica.
  6. Quedaran exclosos els treballs l'autor o l'autora, el contingut o la presentació dels quals no s'ajuste a aquests requisits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació serà de seixanta dies naturals, i començarà a comptar-se l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud ha de constar de:
  a) Sol·licitud degudament omplida segons l'annex I.
  b) Document PDF amb la narració.
  La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PREMI EXTRAORDINARI DE NARRATIVA ERÒTICA LUIS GARCÍA BERLANGA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica i ha d'incloure un arxiu adjunt en format PDF amb la narració que ha de tindre un pes màxim de 5 MB.
  La sol·licitud ha d'anar signada per la persona sol·licitant, per a la qual cosa cal utilitzar exclusivament els mitjans de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  La sol·licitud de presentació telemàtica i documentació annexa estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, i en el següent enllaç de la guia Prop:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=21822
  Hi ha un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud.
  Les notificacions i comunicacions es faran únicament a través de mitjans electrònics de conformitat amb els articles 14.2, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes, a partir de l'endemà de publicar-se, o un recurs contenciós administratiu, davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Informació complementària

  Es concediran dos premis en les modalitats següents:
  a) Un premi de narrativa eròtica Luis García-Berlanga en castellà
  b) Un premi de narrativa eròtica Luis García-Berlanga en valencià

  El lliurament dels premis es farà en un acte públic organitzat per la Direcció General Cultura i Patrimoni.

  Els autors premiats acceptaran que la Generalitat divulgue públicament la seua obra per mitjà d'una edició que pertanyerà al fons editorial de la Generalitat.

  Els autors guardonats cedeixen a la Generalitat els drets d'impressió, reproducció, comercialització i distribució de la narració, inclòs el format digital, i no podrà cedir-los a cap altra persona física o jurídica ni publicar-la, parcialment o íntegrament, fins que haja passat un any després de la comunicació pública de la decisió del jurat.

  En les edicions posteriors que es realitzen de la novel·la guanyadora en les dues modalitats de castellà i valencià, bé per part de la Generalitat o per qualsevol altra editorial, haurà de fer-se esment exprés a l'obtenció del Premi Narrativa Eròtica Luis García-Berlanga 2021.

  Criteris de valoració

  Serà nomenat un jurat per cada una de les modalitats, castellà i valencià, designat i presidit en els dos casos per la persona titular de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.
  Cada un dels jurats estarà compost per cinc membres de reconegut prestigi i la funció de Secretaria serà exercida per la persona designada per la directora general de Cultura i Patrimoni.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de XX de XXXXXX de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el Premi Extraordinari de Narrativa Eròtica Luis García-Berlanga amb motiu de la celebració en 2021 de l'Any García-Berlanga.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

 

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.