Subvencions destinades a les escoles que imparteixen ensenyament no formal de música del exercici 2022.

Codi SIA: 223718
Codi GUC: 18330
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-09-2022
14-09-2022)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Presentació dels documents sol·licitats per a a justificació de la subvenció concedida a les escoles que imparteixen ensenyament no formal de música

Observacions

Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos al correu: sogep@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Escoles d'ensenyament no formal de música de la Comunitat Valenciana beneficiàries de subvenció per a l'exercici 2022.

Normativa del procediment

 • Ordre 43/2021, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de les subvencions a escoles d'ensenyament artístic no formal de Música i d'Arts Escèniques. (DOGV 9233, 13.12.2021)
 • Resolució de 21 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música dependents d'entitats locals o d'entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022. (DOGV 9245, 29.12.2021)
 • Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i ensenyaments de règim especial per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música dependents d'entitats locals o d'entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022. (DOGV 9416, 31.08.2022)

Termini

El termini per a presentar la justificació de la subvenció serà de l'1 de setembre al 14 de setembre de 2022. L'incompliment de l'esmentat termini determinarà la pèrdua de la subvenció concedida i, si és el cas, el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. (DOGV nº 9416, de 31/08/2022).

Documentació

La documentació justificativa haurà de contindre: a) Memòria econòmica en la qual s'incloga: - Relació d'ingressos per aportacions de l'alumnat, així com altres ajudes o subvencions que s'hagen rebut destinades a la mateixa finalitat. - Relació de despeses del personal docent, en què constarà el cost imputable a l'escola en el curs escolar en què s'efectue la convocatòria. S'hauran de desglossar les despeses corresponents a tots els mesos en què el personal docent haja romàs en actiu En cas que algun professor o professora estiga en situació de baixa en el centre durant el període escolar, es consignarà també el professorat que l'ha substituït. - Una relació classificada per partides de despeses de funcionament ordinari, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. S'han de consignar totes les partides de despeses de funcionament assenyalades en la base novena de l'Ordre 43/2021. b) Documentació acreditativa del personal docent donat d'alta de manera sobrevinguda per substitució: alta i còpia del títol. c) Documents de relació nominal de treballadors (RNT) i rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) del període subvencionat. d) Nòmines del personal docent del mes de novembre i de l'últim mes complet treballat, generades en el període subvencionat. e) Memòria final del curs escolar de convocatòria. La memòria ha de contindre, com a mínim, els apartats següents: - Introducció: procés d'elaboració i metodologia. - Dades de matrícula (cal indicar les variacions sobrevingudes al llarg del curs). - Distribució de grups, horaris i calendari escolar (cal indicar les modificacions efectuades respecte a la planificació d'inici de curs). - Valoració dels objectius generals del curs i de les principals actuacions organitzatives realitzades. - Incidències que s'han produït en el curs. - Resultats acadèmics. - Activitats complementàries i extraescolars. - Mesures d'orientació i d'atenció a la diversitat. - Avaluació dels següents aspectes: organització escolar, programa formatiu, recursos humans i materials, acció docent, processos d'ensenyament i aprenentatge, vinculació amb l'entorn, activitats complementàries i extraescolars, accions relacionades amb la qualitat i la innovació educativa. - Conclusions i propostes de millora. f) Només en el cas que el total de la subvenció concedida no es puga justificar amb despeses del personal docent, s'han d'aportar factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els quals s'acredite el pagament de despeses de funcionament ordinari del curs escolar de la convocatòria.

Presentació

Telemàtica
El punt d'accés a la tramitació és a través de la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp. La documentació justificativa presentada per altres mitjans diferents dels previstos determinarà la pèrdua de la subvenció concedida.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La justificació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a realitzar la tramitació electrònica, la persona que sol·licita pot usar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat. A més, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

òrgans de tramitació

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de ser publicada, o a partir de l'endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició, o en què aquest s'haja d'entendre presumptament desestimat.

Òrgans resolució

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Quantia i cobrament

La quantia de les subvencions es troba en els annexos de la resolució de concessió d'aquestes.