Subvencions destinades a escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  Presentació dels documents que se sol·liciten per a la justificació de la subvenció concedida a les escoles de música i a les escoles de música i dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Escoles de música i escoles de música i dansa de la Comunitat Valenciana beneficiàries de subvenció per a l'exercici 2021.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de les subvencions es troba en els annexos de la resolució de concessió d'aquestes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar la justificació de la subvenció serà del 14 al 27 de setembre de 2021.

  L'incompliment de l'esmentat termini determinarà la pèrdua de la subvenció concedida i, si és el cas, el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats privades sense ànim de lucre hauran d'efectuar la justificació per l'import total de la subvenció concedida mitjançant la rendició del compte justificatiu regulat en l'article 72 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juny.
  Les corporacions locals hauran d'efectuar la justificació per l'import total de la subvenció concedida mitjançant la rendició del compte justificatiu simplificat que regula l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006 , de 21 de juny.

  Per a dur a terme la justificació de la subvenció s'haurà d'aportar la documentació següent::

  a) El document justificatiu de la relació nominal del personal docent i ingressos reals, que estarà disponible en la pàgina web:
  http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-de-musica
  i haurà de presentar-se firmat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant.

  b) La vida laboral del codi compte de cotització de l'entitat titular del període en el qual el professorat ha estat contractat.

  c) La liquidació de cotitzacions i relació nominal de treballadors, antics TC1 i TC2 (de setembre a agost).

  d)Memòria anual del curs escolar 2020-2021 que continga els apartats següents: programes d'aprenentatge oferits, dades de matrícula (altes i baixes sobrevingudes al llarg del curs), distribució de grups, horaris, calendari escolar, resultats acadèmics i valoració d'aquests, activitats culturals i formatives realitzades, valoració del curs i pla de millora, organització de l'ensenyament, acció docent, recursos humans i materials, processos d'ensenyament, programa formatiu, vinculació en l'entorn.

  e) Titulacions del professorat substitut.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les entitats beneficiàries han de complir amb les obligacions assenyalades en l'article 3 de la l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per l'Ordre 32/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions.

  - D'acord amb el que estableix l'article 44.2.h de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, les subvencions concedides d'aquesta convocatòria estan exceptuades del règim de pagament anticipat previst en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. En aquest sentit, el 70% de la subvenció es lliurarà a les entitats beneficiàries, una vegada concedida. La resta de la subvenció, fins al màxim del 100% de l'import concedit a cada beneficiària, s'abonarà després de la comprovació prèvia de la documentació justificativa del total de la subvenció concedida, en els termes establits en les bases reguladores de la subvenció i en la resolució de convocatòria.

  - A la persona beneficiària, se la sotmetrà a les actuacions de comprovació que ha d'fectuar l'òrgan concedent, en els termes establits en l'article 10 de l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre 32/2017, de 24 de juliol.

  - La conselleria competent queda facultada per a procedir a desistir o fer minorar l'import de la subvenció concedida així per a exigir reintegraments indegudament percebuts, tal com estableix l'article 7 de la mateixa Ordre 42/2016, de 3 d'agost.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de ser publicada, o a partir de l'endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició, o en què aquest s'haja d'entendre presumptament desestimat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  - La justificació es durà a terme exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a efectuar la tramitació electrònica , la persona sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  A més de directament, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

  - El punt d'accés a la tramitació és a través de la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp.

  - La documentació justificativa presentada per altres mitjans diferents dels previstos, determinarà la pèrdua de la subvenció concedida.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos al correu: sogep@gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orden 42/2016, de 3 de agosto, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a centros de enseñanza no reglada de música y de danza, dependientes de corporaciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 7845, 05.08.2016).
  - Ordre 32/2017, de 24 de juliol per la qual es modifica l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'educació, investigació, cultura i esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyament no reglada de musiva i de dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

  - Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.(DOGV 9172, 13.09.2021)

  Llista de normativa

  Vore Ordre 42/2016, de 3 d'agost

  Vegeu l'ORDRE 32/2017, de 24 de juliol.

  Vegeu Resolució de 8 de setembre de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

 

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.