Subvencions destinades a les escoles que imparteixen ensenyament no formal de música del exercici 2022.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223718
|
Codi GVA: 18330
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentació dels documents sol·licitats per a a justificació de la subvenció concedida a les escoles que imparteixen ensenyament no formal de música

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos al correu: sogep@gva.es

Normativa
 • Ordre 43/2021, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de les...
 • Resolució de 21 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de...
 • Resolució d'11 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i ensenyaments de règim especial per la qual es concedeixen...

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Escoles d'ensenyament no formal de música de la Comunitat Valenciana beneficiàries de subvenció per a l'exercici 2022.

Com es tramita

Procés de tramitació
La justificació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a realitzar la tramitació electrònica, la persona que sol·licita pot usar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat. A més, la tramitació...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a presentar la justificació de la subvenció serà de l'1 de setembre al 14 de setembre de 2022.

 

L'incompliment de l'esmentat termini determinarà la pèrdua de la subvenció concedida i, si és el cas, el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes. (DOGV nº 9416, de 31/08/2022).

Documentació
La documentació justificativa haurà de contindre: a) Memòria econòmica en la qual s'incloga: - Relació d'ingressos per aportacions de l'alumnat, així com altres ajudes o subvencions que s'hagen rebut destinades a la mateixa finalitat. - Relació de despeses del personal docent, en què constarà el...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
El punt d'accés a la tramitació és a través de la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp. La documentació justificativa...
Saber més

  Resolució

  Quantia i cobrament
  La quantia de les subvencions es troba en els annexos de la resolució de concessió d'aquestes.
  Observacions

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta...

  Saber més
  Òrgans resolució