Seu Electrònica
Seu Electrònica

Normativa

La Seu Electrònica de la Generalitat es crea per orde del DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel que s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, en el capítol III del qual establix:


CAPÍTOL III

La seu electrònica de la Generalitat

Article 11. Creació i característiques de la seu electrònica de la Generalitat

Es crea la seu electrònica de la Generalitat, la qual té les característiques següents:

 1. El seu àmbit d'aplicació comprendrà a l'administració de la Generalitat i estarà accessible a la ciutadania de manera permanent i gratuïta.
 2. La seu electrònica identifica la Generalitat quan es relacione per mitjans electrònics amb els ciutadans i amb altres administracions públiques.

  A través d'esta seu es realitzaran les actuacions, procediments i servicis que requerisquen la identificació de la Generalitat en les seues relacions amb els ciutadans i amb altres administracions públiques per mitjans electrònics, així com aquells altres servicis electrònics respecte dels quals es decidisca la seua inclusió en la seu per raons d'eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels servicis públics.

 3. La seu electrònica de la Generalitat està en l'adreça electrònica: https://seu.gva.es.
 4. La seu electrònica és de titularitat de la Generalitat.
 5. La gestió de la seu es durà a terme d'acord amb les competències següents:
  1. Gestió tecnològica: la gestió, administració i modificació de la seu electrònica de la Generalitat correspon a la conselleria que en cada moment tinga assignades les competències horitzontals de la Generalitat en matèria d'administració electrònica.
  2. Gestió de continguts: cada conselleria o organisme de l'administració de la Generalitat podrà gestionar i oferir a la ciutadania a través d'internet els continguts específics del seu àmbit de competències.
  3. La informació i servicis que oferisquen quedaran plenament integrats dins de la seu electrònica de la Generalitat i seran accessibles directament des de dita seu sense pèrdua de la identitat i homogeneïtat corporativa, amb independència que puguen tindre una adreça electrònica diferenciada d'accés per a la ciutadania.
  4. Els esmentats departaments seran responsables de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis fets públics a través d'internet.
 6. Els canals d'accés als servicis disponibles en la seu són els següents:
  1. L'accés electrònic es farà directament a través d'internet i en l'adreça electrònica indicada.
  2. L'accés a través d'atenció presencial s'efectuarà en les oficines PROP d'atenció al públic, de la Generalitat, a través dels sistemes d'atenció existents en estes oficines.
  3. L'accés en el cas d'atenció telefònica es farà a través del telèfon 012 d'atenció al ciutadà.
  4. Altres que puguen habilitar-se en el futur, com la televisió interactiva denominada Televisió Digital Terrestre (TDT).
 7. La seu electrònica de la Generalitat, així com la informació, continguts i servicis que oferisca, haurà de complir amb les normes reguladores de l'accessibilitat arreplegades en el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, i normes concordants.

 8. Els continguts publicats a la seu electrònica de la Generalitat respondran als criteris de seguretat i interoperabilitat que es deriven de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, i les seues normes de desplegament i complementari.
 9. La seu electrònica de la Generalitat haurà de fer possible l'accés en valencià i castellà als seus continguts i servicis, tret que que procedisquen de seus electròniques externes i estes no tinguen l'obligació d'oferir-los en ambdós idiomes.

Article 12. Continguts de la seu electrònica de la Generalitat

Els continguts o servicis mínims són els següents:

 1. Identificació de la seu, així com de l'òrgan titular i dels responsables de la gestió dels continguts posats a la seua disposició.
 2. Informació necessària i actualitzada per a la utilització correcta de la seu, incloent el mapa de la seu electrònica, així com la relacionada amb la propietat intel·lectual.
 3. Sistema de verificació del certificat de la seu, el qual estarà accessible de forma lliure i gratuïta. Esta verificació es realitzarà utilitzant els sistemes proporcionats per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (d'ara en avant ACCV), que inclouen la Llista de Certificats Revocats (CRL's) i el Servici de Verificació d'Estat del Certificat online (OCSP).
 4. Servicis d'assessorament electrònic a l'usuari per a la utilització correcta de la seu electrònica de la Generalitat.
 5. Relació de sistemes de firma electrònica admesos i utilitzats en la seu:
  1. La seu electrònica s'identifica mitjançant un Certificat de Seu Electrònica emés per l'ACCV. Este certificat identifica el web i la seua vinculació amb l'administració pública titular del web, i garantix la privacitat de les comunicacions, xifrant la informació intercanviada entre l'usuari de la seu i la pròpia seu electrònica.
  2. El Registre Electrònic s'identifica per mitjà d'un Certificat de Segell d'Òrgan emés per l'ACCV, que identifica l'aplicació de Registre Electrònic i és capaç de realitzar firma electrònica del justificant de recepció d'entrada i eixida de documents a través d'eixe Registre.
  3. Les persones físiques i jurídiques s'identificaran, en la seua relació amb la seu electrònica, mitjançant un certificat digital admés i reconegut, com són:
   1. Certificat digital del DNI electrònic.
   2. Certificat reconegut de ciutadà expedit per l'ACCV.
   3. Certificat reconegut d'entitat expedit per l'ACCV.
   4. Certificats d'empleat públic expedits per l'ACCV.
   5. Altres certificats reconeguts expedits per altres Prestadors de Servicis de Certificació, integrats en la Plataforma de Validació de l'ACCV, i la verificació de la qual siga lliure i gratuïta.
 6. Catàleg de procediments administratius i servicis disponibles en la seu electrònica de la Generalitat, amb la indicació que s'han de realitzar-se obligatòriament per via electrònica.
 7. Data i hora oficial de la seu i dies declarats oficialment com inhàbils. La data i hora oficial de la seu electrònica s'establiran basantse en les fonts de temps fiables proporcionades per l'ACCV. L'ACCV sincronitza amb el Reial Observatori de l'Armada, el qual és l'organisme que proporciona la font de temps oficial a nivell nacional.
 8. Queixes i suggeriments. Les queixes i suggeriments que vulga formular la ciutadania sobre el contingut, gestió i servicis en la seu electrònica es podran presentar en les dos modalitats següents:
  1. Presentació presencial o per correu postal davant dels registres generals de la Generalitat, d'acord amb el procediment establit en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i suggeriments en l'àmbit de l'administració i organitzacions de la Generalitat.
  2. Presentació telemàtica, en la direcció electrònica habilitada en la pàgina web de la Generalitat.
 9. Informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal.
 10. Enllaç amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 11. Verificació dels segells electrònics d'òrgan utilitzats per les unitats registrals telemàtiques. Esta verificació es realitzarà utilitzant els sistemes proporcionats per l'ACCV, que inclouen la Llista de Certificats Revocats (CRL's) i el Servici de Verificació d'Estat del Certificat online (OCSP).
 12. Enllaç amb el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
 13. Servici d'avís d'aquelles interrupcions necessàries per raons tècniques.

Els textos de les disposicions de creació de la seu electrònica de la Generalitat, així com les de creació del registre o registres electrònics, hauran d'estar disponibles per a la seua consulta en la seu, bé directament, bé per mitjà d'enllaços.