Visualització de contingut web

Avís legal

Responsabilitat de la seu

La normativa vigent en esta matèria està constituïda, a més del que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, per la regulació continguda en la Llei 3/2010, de 5 de maig, d'Administració Electrònica de la Comunitat València, l'articulat de la qual conté diverses referències a este respecte:

  • L'article 9.1 establix que la titularitat d'esta seu electrònica és de la Generalitat.
  • El mateix article i apartat, en el seu segon paràgraf, determina que la gestió, administració i modificació de la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els principis assenyalats tant en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics, com lògicament, en la Llei 3/2010, de 5 de maig esmentada, correspon a la conselleria que tinga atribuïdes les competències horitzontals de la Generalitat en matèria d'administració electrònica.
  • L'apartat 3 d'este article 9 indica que cada conselleria o entitat de l'Administració de la Generalitat, així com, si és el cas, els òrgans que la integren, podran oferir a la ciutadania els continguts específics del seu àmbit de competències.
  • L'últim paràgraf d'este apartat 3, no obstant això, especifica que cada conselleria o entitat de l'Administració de la Generalitat serà responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis publicitats a través d'Internet.

Protecció de dades

L'usuari que accedisca a esta seu queda informat de la utilització i incorporació de les dades de l'usuari existents en el certificat digital en un fitxer automatitzat de caràcter personal el responsable del qual és la Direcció General de Tecnologies de la Informació. En cap cas, les dades referides no seran objecte de tractament o de cessió a tercers si no és amb el consentiment inequívoc de l'afectat, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre.

Addicionalment per a poder accedir a algun dels servicis que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servici sol·licitat. Estes dades s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de la Generalitat i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat de la Generalitat podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant de l'òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconéixer este òrgan, la sol·licitud es dirigirà a la Direcció General de Tecnologies de la Informació: c/ Miquelet 5, 46001, València.

La Generalitat ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, el secret i confidencialitat de les quals garantix.

Propietat intelectual

Els drets de propietat intel·lectual d'esta seu, el seu disseny i els seus continguts, són titularitat de la Generalitat, excepte identificació expressa d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

La Generalitat es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.