Seu Electrònica
Seu Electrònica
 • Estàs en:
 • Seu electrònica

Què és la seu electrònica?

LA SEU ELECTRÒNICA: https://sede.gva.es.

Esta és la seu electrònica de la Generalitat, el punt d'accés electrònic als servicis electrònics de la Generalitat previst per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics.

És l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través d'Internet, la titularitat, gestió, i administració de la qual correspon a l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les seues competències, a través d'esta seu es realitzaran totes les actuacions, procediments i servicis que requerisquen l'autenticació de l'Administració pública o dels ciutadans per mitjans electrònics.

DECRET 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

La seu electrònica de la Generalitat té les següents característiques:

 1. El seu àmbit d'aplicació comprén a l'Administració de la Generalitat i està accessible a la ciutadania de manera permanent i gratuïta.
 2. La seu electrònica identifica la Generalitat quan es relaciona per mitjans electrònics amb els ciutadans i amb altres administracions públiques. A través d'esta seu es realitzen totes les actuacions, procediments i servicis que requerisquen l'autenticació dels ciutadans o de l'Administració de la Generalitat en les seues relacions amb ells i amb altres administracions per mitjans electrònics, així com aquells altres servicis electrònics en què es decidisca la seua inclusió per raons d'eficàcia, eficiència i qualitat en la prestació dels servicis públics.
 3. La seu electrònica és de titularitat de la Generalitat.
 4. La gestió de la seu es du a terme d'acord amb les competències següents:
  1. Gestió tecnològica: La gestió, administració i modificació de la seu electrònica de la Generalitat correspon a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, Direcció General de Tecnologies de l'Informació que té assignades les competències horitzontals de la Generalitat en matèria d'administració electrònica.
  2. Gestió de continguts: cada conselleria o organisme de l'Administració de la Generalitat gestiona els continguts específics del seu àmbit de competències. Cada departament serà responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els servicis fets públics a través d'Internet.
 5. La seu electrònica de la Generalitat està accessible en valencià i castellà. 
 6. Els canals d'accés als servicis disponibles en la seu són a més de l'electrònic els següents:
  1. L'accés a través d'atenció presencial s'efectuarà en les oficines PROP d'atenció al públic, de la Generalitat, per mitjà dels sistemes d'atenció existents en les dites oficines.
  2. L'accés en el cas d'atenció telefònica es farà a través del telèfon d'atenció al ciutadà 012 o 963866000 (+ info).