Integració del mòdul de notificacios electròniques de la Generalitat amb el mòdul de registre en Blockchain

La Generalitat Valenciana ha posat en marxa un mòdul de registre en Blockchain, amb l’objectiu d’incorporar tecnologies d’ajuda a la ciutadania que permeten millorar la traçabilitat i la seguretat de les transaccions que realitza la ciutadania amb l’Administració de la Generalitat.

Blockchain proporciona seguretat, ja que no depén d’una entitat central sinó d’una xarxa de nodes/servidors distribuïts (estructura descentralitzada), i utilitza una forma avançada de xifratge que garanteix la integritat de les dades i la transparència.

La Generalitat ha desplegat els serveis de Blockchain a través d’ISTEC (Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació), membre de BlockchainFUE, primera cooperativa valenciana que ofereix una xarxa pública de tecnologia Blockchain.

Com a projecte pilot, i per a donar visibilitat a les millores que comporta l’ús d’aquesta nova tecnologia, s’ha integrat el mòdul de Notificacions de la GVA amb aquest registre en Blockchain. Aquesta integració permet generar i registrar les evidències digitals dels diversos esdeveniments i estats pels quals passa una notificació durant el seu cicle de vida, i n’assegura la immutabilitat i la traçabilitat des que la notificació es crea fins que s’hi compareix o caduca.

El mòdul de Notificacions de la Generalitat Valenciana, per a totes les notificacions amb acusament (telemàtiques o per doble via) que gestiona, genera i registra evidències quan es produeixen aquestes situacions o canvis en el cicle de vida d’una notificació:

  • Alta de la notificació en el mòdul de Notificacions de la Generalitat.

  • Posada a disposició en la DEHú (adreça electrònica habilitada única).

  • Enviament de correu electrònic a l’interessat d’avís de la posada a disposició.

  • Compareixença de l’interessat (siga des del mateix mòdul de Notificacions, des de la DEHú o siga per compareixença presencial).

  • Caducitat de la notificació, perquè no es produeix la compareixença. 

Per a cadascuna d’aquestes evidències es registra la informació necessària per a garantir la immutabilitat del registre i proporcionar la seguretat que la informació existent no s’ha alterat en un moment posterior, i garantint a la ciutadania la correcta situació temporal de cadascuna de les seues notificacions.

La ciutadania, accedint a través de la seua Carpeta ciutadana o del mòdul de Notificacions, podrà visualitzar, des del detall de la notificació, i a través d’aquest enllaç, l’informe de traçabilitat:

Aquest informe de traçabilitat, el propòsit del qual és informatiu, conté el registre d’evidències generat pel mòdul de registre en Blockchain per a aquesta notificació.

La informació concreta que proporciona l’informe és la següent:

En la capçalera:

L’aplicació registradora, indicant el codi que identifica el mòdul de Notificacions de la Generalitat i el grup de registre; aquest últim és l’identificador únic de la notificació en aquest mòdul.

En el cos de l’informe:

Per a cadascun dels esdeveniments produïts:

  • La descripció del canvi en el cicle de vida, per exemple: “Alta de notificació”, “Enviament d’avís de notificació”...

  • La data en la qual s’ha produït.

  • La data en la qual ha quedat registrat l’esdeveniment en Blockchain.

  • El número i la data de registre d’eixida associats a la notificació, en l’exemple: “GVRTE/2021/9999999”.

  • La signatura de l’evidència, que garanteix la immutabilitat de la informació recollida en el sistema Blockchain.

L’objectiu de la Generalitat Valenciana, amb aquestes accions, és anar incorporant progressivament noves tecnologies, com la de Blockchain, per a proporcionar un augment del nivell de seguretat i confiança de la ciutadania en totes les interaccions que realitze amb l’Administració pública.