Convocatòria d'assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'innovació i inclusió educativa biennals en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat, durant els cursos acadèmics 2024-2025 i 2025-2026

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 3115427
|
Codi GVA: 96845
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-06-2024

Fins 02-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'innovació i inclusió educativa biennals en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat, durant els cursos acadèmics 2024-2025 i 2025-2026

Terminis
Sol·licitudTermini obert
11-06-2024 al 02-07-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat

Requisits

Ser un centre educatiu de titularitat pública de la Generalitat d'ensenyaments no universitaris

Com es tramita

Procés de tramitació
La tramitació es realitzarà telemàticament a través de la plataforma OVICE
Criteris de valoració
Són la inclusió i la perdurabilitat. En la inclusió s'indicaran les mesures concretes que preveu el projecte per a potenciar i garantir la inclusió i en la perdurabilitat i impacte, s'indicaran les estratègies que es preveuen per a continuar amb la línia innovadora iniciada
Òrgans de tramitació
Subdirecció general competent en matèria d'innovació educativa

Sol·licitud

Termini
Des de 11-06-2024 a 02-07-2024

El termini comença l'11 de juny de 2024 i finalitza el 02 de juliol de 2024

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre la convocatòria és de sis mesos des de la data d'efecte. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, els centres podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

La resolució definitiva contindrà la relació de centres educatius amb projectes seleccionats, en la qual s'indicarà la puntuació total obtinguda i les dotacions econòmiques corresponents al curs 2024-2025. A més, la resolució definitiva contindrà la relació de centres educatius amb projectes no...

Saber més
Òrgans resolució
Subdirecció general competent en matèria d'innovació educativa

Recurs de reposició

Descripció

Una vegada publicada la resolució definitiva els interessats podran presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que haguera dictat l'acte administratiu.

Forma de presentació
Telemàtica

Renúncia

Descripció

Els interessats podran renunciar al dret en què es basa la sol·licitud, quan tal renúncia no estiga prohibida per l'ordenament jurídic

Forma de presentació
Telemàtica