Subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball - ECONAP 2024

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 3131068
|
Codi GVA: 96705
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-07-2024

Fins 15-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Esta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions destinades a fomentar els projectes d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-07-2024 al 15-07-2024
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar estes subvencions:

.- les entitats locals de la Comunitat Valenciana que exercisquen competències en matèria d'Ocupació

.- les entitats subjectes a dret públic dependents o vinculades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana que exercisquen competències en matèria d'Ocupació

.- les entitats sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana, en els estatuts de la qual figure expressament el desenvolupament de programes d'ocupació amb suport

dirigits a la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional.

NO podran obtindre la condició de beneficiari:

a) les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions (pot consultar esta norma en l'apartat "Normativa" d'esta guia).

b) les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni

separat que manque de personalitat jurídiques, encara que poguera realitzar les actuacions subvencionables.

c) Per estar subjectes estes ajudes al que es disposa en l'article 34 i en els capítols I i II del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren

determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (pot consultar esta norma en l'apartat

"Normativa" d'esta guia), NO podran ser beneficiàries d'estes ajudes, de conformitat amb l'article 1 d'esta norma:

.- les empreses que estiguen subjectes a una orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

.- les empreses en crisis, segons la definició que efectua l'article 2 del Reglament (UE) 651/2014 esmentat.

Com es tramita

Procés de tramitació

La concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al que es tindran en compte els criteris de valoració que figuren en l'apartat corresponent d'esta guia.

 

L'import que propose l'òrgan col·legiat no podrà ser superior a l'import sol·licitat per l'entitat ni superior a 150.000 euros.

 

La instrucció correspondrà als servicis territorials de foment d'ocupació de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació, que podran requerir a les entitats sol·licitants perquè aporten documentació addicional si així ho estima necessari per a resoldre la sol·licitud presentada.

 

Qualsevol documentació o comunicació que haja d'aportar l'entitat a l'expedient amb posterioritat a la sol·licitud de la subvenció s'efectuarà a través del tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA" al qual pot accedir en a l'apartat "Enllaços" d'esta guia.

 

Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es complixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

 

En la Direcció General d'Ocupació i Formació de LABORA es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular de la Subdirecció General d'Ocupació (o persona que designe per a la seua substitució), que ho presidirà; dos vocals (designats per la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació de LABORA) i una persona que ostentarà la secretaria (amb veu però sense vot) (designada per la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació de LABORA). Este òrgan col·legiat emetrà informe on es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.

 

A la vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

Criteris de valoració

L'òrgan col·legiat indicat valorarà les sol·licituds en funció dels següents criteris de valoració:

 

a) Projecte de l'entitat sol·licitant: es valorarà amb un màxim de 30 punts:

 

- Anàlisi de l'adequació del lloc de treball: fins a un màxim de 10 punts

- Justificació de la intensitat del suport en funció del tipus i grau de discapacitat: fins a un màxim de 5 punts

- Contingut del projecte (metodologia, fases, actuacions, etc.): fins a un màxim de 10 punts

- Adequació del projecte a la convocatòria: fins a un màxim de 5 punts.

 

b) Experiència acreditada de l'entitat en l'execució de programes d'ocupació amb suport a persones amb diversitat funcional: es valorarà amb un màxim de 25 punts:

 

- Per cada projecte desenvolupat amb almenys 10 persones amb diversitat funcional: 5 punts.

- Per cada projecte desenvolupat amb menys de 10 persones amb diversitat funcional: 1 punt.

 

c) Dotació dels recursos materials que garantisquen el desenvolupament idoni del projecte d'ocupació amb suport: fins a un màxim de 10 punts.

 

d) Currículum professional del personal preparats laboral: fins a un màxim de 30 punts:

 

- Per any d'experiència: 1 punt

- Cada 100 hores com a personal formador en matèria d'ocupació amb suport: 2 punts

- Per cada 100 hores de formació rebuda en matèria d'ocupació amb suport: 1 punt.

 

e) Atenció a algun dels següents col·lectius: persones amb malaltia mental, dones i majors de 45 anys: fins a un màxim de 20 punts, en proporció al numere de

destinataris finals del projecte.

 

f) Participació de l'entitat com a ponent en fòrums, seminaris o esdeveniments similars relacionats amb l'ocupació amb suport: fins a un màxim de 10 punts, a raó d'1 punt per

ponència.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'estendrà des de l'1 fins al 15 de juliol de 2024.

Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud de la subvenció, juntament amb la documentació indicada en l'apartat corresponent, es presentarà de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment telemàtic habilitat a este efecte denominat "Programa de subvencions destinades al...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud telemàtica efectuada pel procediment indicat. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà les condicions, obligacions i determinacions...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de la subvenció no podrà superar els 150.000 euros. L'import de la subvenció es calcularà en funció del període en què s'efectue el suport, a comptar des de l'inici de l'acompliment del lloc de treball per la persona atesa: a) durant els 6 primers mesos: 500 euros mensuals per persona...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  A més de les obligacions establides en l'article 14 de la Llei General de Subvencions (norma que pot consultar en l'apartat "Normativa" d'esta guia), són obligacions de les entitats beneficiàries: a) Facilitar quantes dades i informació relacionats amb la subvenció concedida els siguen requerits...
  Saber més
  Observacions

  Contra la resolució que pose fi al procediment, com esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament el recurs de reposició davant el mateix òrgan que resolga, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, o interposar recurs contenciós administratiu...

  Saber més