Convocatòria de subvencions per a la realització de festivals, cineclubs, concursos, jornades, esdeveniments i projectes singulars i ajudes la promoció de produccions audiovisuals valencianes per a competir en els premis Goya i Óscar i ajudes a les associacions de caràcter audiovisual de la Comunitat Valenciana

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC

Codi SIA: 3113883
|
Codi GVA: 96665
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes destinades a la realització de festivals, cineclubs, concursos sobre aspectes cinematogràfics, jornades, esdeveniments i projectes singulars de caràcter audiovisual, a la promoció de produccions audiovisuals valencianes per a competir en els premis Goya i Óscar i a les associacions...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Amb caràcter general i sense perjuí del que es disposa per a cada modalitat d'ajudes, podran ser beneficiàries les persones físiques i les empreses, els ajuntaments i altres entitats locals, així com els ens del seu sector públic instrumental, associacions i entitats sense ànim de lucre que...

Saber més
Requisits

Les persones beneficiàries han de complir els requisits que establix l'article 5 de les bases.

Les obligacions de les persones beneficiàries són les que establix l'article 11 de les bases.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment correspondrà al Servici d'Ajudes de l'Institut Valencià de Cultura. L'òrgan instructor podrà sol·licitar als interessats quants aclariments i ampliacions d'informació i documents siguen precisos per a l'adequada tramitació del procediment. 2. L'aportació de...
Saber més
Criteris de valoració
Les sol·licituds i projectes es puntuaran fins a un màxim de 100 punts. No podran proposar-se com a beneficiaris als titulars de projectes per als quals s'haja sol·licitat ajuda i que no aconseguisquen com a mínim 50 punts. Els criteris de valoració estan establits en el resolc dècim de la...
Saber més
Òrgans de tramitació
Pl. VIRIATO, S/N

46001 - València/Valencia

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'este termini determina automàticament l'exclusió.

Forma de presentació
Telemàtica
Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es, per al que l'entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o firmes electròniques que admet esta aplicació.

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució del procediment es dictarà i notificarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. En tot cas, la citada resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en l'article 45 de...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  El pagament de la subvenció s'efectuarà prèvia justificació pel beneficiari de la realització de l'activitat per a la qual es va concedir l'ajuda i de l'acreditació de la despesa realitzada. Este s'efectuarà mitjançant transferència bancària, atesos les dades de domiciliació bancària aportats...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Seran obligacions comunes de les persones beneficiàries de les ajudes contemplades en la present convocatòria les recollides en l'article 11 de l'Orde de bases.
  Òrgans resolució
  Pl. VIRIATO, S/N

  46001 - València/Valencia

  Sancions
  Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes de reintegrament establides en l'article 172 de la LHIS. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció si el beneficiari no es troba al...
  Saber més