Subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables. ECOVUL 2024

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 3110721
|
Codi GVA: 96646
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-07-2024

Fins 31-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Esta convocatòria té per objecte concedir subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents a algun dels següents col·lectius:

a) persones en situació o risc d'exclusió social

b) persones en situació de desocupació de llarga duració

c) persones majors de 50 anys

d) persones amb discapacitat

e) dones víctimes de violència de gènere

Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-07-2024 al 31-07-2024

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'estes ajudes únicament les entitats ocupadores de naturalesa jurídica privada (incloses les persones enquadrades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social), amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

 

NO podran obtindre la condició de beneficiàries:

 

a) les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; a este efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.

 

b) les persones o entitats que, si és el cas, no acrediten el compliment del requerit en l'apartat 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

c) les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que manquen de personalitat jurídica, encara que pogueren realitzar les actuacions subvencionables.

 

d) els Centres Especials d'Ocupació (CEE) i les Empreses d'Inserció (EI), en resultar beneficiaris de programes específics de foment d'ocupació.

 

e) entitats que, estant obligades, no disposen d'un pla d'igualtat registrat.

 

 

 

EXCLUSIONS:

 

Estes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L-2023-81820 de 15 de desembre de 2023. Per este motiu, NO podran concedir-se a:

 

a) Empreses dedicades a la producció primària de productes de la pesca i de l'aqüicultura.

 

b) Empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

 

c) Activitats relacionades amb l'exportació.

 

L'aplicació d'este règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió) no excedirà de 300.000 euros durant qualsevol període de tres anys.

 

Les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 2023/2832 de la Comissió. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 1408/2023 de la Comissió i al Reglament (UE) de la Comissió Núm. 717/2014 fins al límit màxim establit en l'article 3.2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió.

 

Les ajudes de minimis concedides en virtut del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 no s'acumularan amb cap ajuda pública en relació amb les mateixes despeses subvencionables, si esta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajuda més elevat que corresponga fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

 

A fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 3.2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió, LABORA consultarà la Base de dades Nacional de Subvencions, sense perjuí de requerir la presentació d'una declaració responsable sobre altres ajudes subjectes a qualsevol reglament de minimis rebudes pel beneficiari durant qualsevol període de tres anys, així com sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos.

 

Requisits

Per a poder concedir la subvenció a les persones o entitats sol·licitants sol·licitants es requerirà:

 

1. Que la persona contractada per la qual se sol·licita la subvenció haja romàs aturada a inscrita com a demandant d'ocupació en LABORA fins a la seua contractació (no s'entendrà complit este requisit si la inscripció es produïx el dia en què s'inicia la relació laboral) i que, en el moment de la seua contractació pertanga a algun dels següents col·lectius:

 

a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Servicis Socials de qualsevol administració pública.

b) Persones en situació de desocupació de llarga duració.

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb discapacitat.

e) dones víctimes de violència de gènere

 

2. Resultarà objecte de subvenció la contractació indefinida inicial a jornada completa, excepte en el cas que la persona contractada siga una persona amb discapacitat severa, i en este cas resultarà subvencionable la seua contractació si la seua jornada és d'almenys de 15 hores setmanals, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual.

 

3. La contractació haurà d'efectuar-se a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria que convoque les ajudes. (No seran subvencionables les contractacions realitzades el mateix dia de la publicació d'este extracte)

 

4. La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte.

 

5. Les persones treballadores subvencionades hauran de prestar els seus servicis en centres de treball situats en la Comunitat Valenciana.

 

 

No resultaran subvencionables els següents suposats:

 

a) Contractes fixos discontinus

 

b) Contractes de servici de la llar familiar.

 

c) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de les persones amb discapacitat severa, la jornada de la qual podrà ser d'almenys 15 hores setmanals.

 

d) Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora o amb alguna entitat vinculada directament o indirectament amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.

 

e) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus servicis.

 

f) Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

 

g) Contractacions realitzades per persones o entitats ocupadores sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.

 

h) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels Treballadors.

 

i) Contractacions de persones que siguen sòcies, administradores o figures equivalents de l'entitat ocupadora o ho hagen sigut en els sis mesos previs a la contractació.

 

j) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

 

k) Persones que hagueren tingut algun contracte indefinit o fix-discontinu (encara que es trobaren en període d'inactivitat) en els 3 mesos previs a la contractació, llevat que la nova contractació corresponga a un grup de cotització superior i resulte adequada al nivell i currículum de la titulació acadèmica oficial que acredite. Les titulacions d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat no habiliten esta excepció.

 

l) Llevat que s'acredite una discapacitat severa, la condició de víctima de violència de gènere o conste certificat dels servicis socials públics de la situació o risc d'exclusió social, la contractació sota la mateixa modalitat contractual d'una mateixa persona no podrà ser objecte de subvenció fins transcorreguts almenys 7 anys des de l'inici de l'última contractació subvencionada per LABORA, encara que foren subscrites per diferents persones o entitats ocupadores.

Com es tramita

Procés de tramitació

Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que les entitats beneficiàries complixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

 

En cada Direcció Territorial de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del Servici Territorial competent en matèria d'Ocupació o persona que designe per a la seua substitució, que ho presidirà; dos vocals; i una persona que ostentarà la secretaria, amb veu, però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria s'efectuarà per la persona titular de la Direcció Territorial de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació entre personal del Servici Territorial competent en matèria d'Ocupació. Es procurarà que la composició de l'òrgan col·legiat s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.

 

L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

 

A la vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

Criteris de valoració

La concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al que es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria.

 

En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb discapacitat (prioritzades al seu torn en funció del major grau de discapacitat) i, en defecte d'això, la sol·licitud de subvenció per la contractació de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'esta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-07-2024 a 31-07-2024

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 31 de juliol de 2024.

DOGV. núm 9880 de 28 de juny de 2024

Documentació
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: a) Dades de domiciliació bancària; en el cas de nou perceptor o de nou compte bancari, haurà de comunicar ,abans de sol·licitar la subvenció, les dades del compte a través del procediment telemàtic habilitat a este efecte...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud i la resta de documentació exigida es presentarà de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a este efecte denominat "ECOVUL 2024 Subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut este termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà...
Saber més
Quantia i cobrament
L'import de la subvenció serà de 11.113,00 euros, però serà de: * 14.288,00 euros si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb discapacitat * 23.814,00 euros si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de víctima de violència...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei General de Subvencions, són obligacions de la persona o entitat beneficiària: a) Els contractes a jornada parcial de persones amb discapacitat severa hauran d'arreplegar expressament en el seu clausulat el nombre d'hores setmanals de treball. b)...
Saber més
Observacions

Una vegada sol·licitada la subvenció, per a aportar qualsevol documentació i/o per a donar compliment a qualsevol requeriment de documentació esta haurà d'aportar-se a través de l'enllaç de “Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA” que estiga disponible en la web de l'ajuda.